ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ (КІНЕЦЬ 1970-Х – ПОЧАТОК 1980-Х РР.)

  • Роман Пуйда
Ключові слова: державно-церковні відносини, західні області УРСР, релігія, віруючі, Комуністична партія України, Рада у справах релігій

Анотація

Стаття присвячена аналізу державно-церковних відносин у західноукраїнських областях на завершальних етапах розвинутого соціалізму (кінець 70-х – початок 80-х рр. ХХ ст.), зокрема розкриває: особливості процесу відродження Греко-католицької церкви у регіоні; стан, тенденції серед віруючих Російської православної церк- ви (РПЦ); специфіку атеїстично-пропагандистської діяльності радянсько-партійних органів влади; діяльність віруючих в умовах радянської тоталітарної системи; засоби боротьби Ради у справах релігій при Раді Міністрів Української РСР з релігійністю населення та її ефективність. Мета статті – на основі аналізу архівних документів комплексно охарактеризувати загальні тенденції та локальні особливості державно-церковних відносин в Українській РСР в контексті суспільно-політичних та соціокультурних процесів. Показано, що основ- на відмінність західноукраїнського регіону від інших областей УРСР – висока релігійність населення, більшість із якого до проведення Львівського псевдособору (1946 р.) належало до Греко-католицької церкви. Відзначено, що боротьба із віруючими усіх конфесій у досліджуваний період не приносила очікувальних результатів для місцевих Уповноважених у справах релігій при Раді Міністрів Української РСР, радянсько-партійних органів влади, насамперед через «поверхневість роботи», а також через певну лібералізацію всіх сфер суспільно-політичного життя в республіці та зменшення впливу репресивно-каральної системи на населення регіону. Зазначено, що в західноукраїнських областях Компартія України фіксувала значний відсоток населення, яке відзначалося релігійністю (відвідування культових споруд, дотримання обрядовості), що показує бузуспішність політики викорінення релігійної свідомості у населення краю.

Посилання

1. Бажан О., Данилюк В. Випробування вірою: боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні в другій половині 1950–1980-х рр. Київ, 2000. 329 с.
2. Бондарчук П. Релігійна свідомість віруючих УРСР (1940–1980-і роки): повсякденні прояви, трансформації. Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. 321 с.
3. Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. Київ : Світогляд, 2005. 741 с.
4. ДАІФО, ф. Р-338, оп. 1, спр. 48, 94 арк.
5. ДАІФО, ф. Р-388, оп. 1, спр. 39, 165 арк.
6. ДАІФО, ф. Р-388, оп. 1, спр. 44, 256 арк.
7. ДАЛО, ф. П-3, оп. 58, спр. 63, 78 арк.
8. Марчук В. Церква, духовність, нація. Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст. Івано-Франківськ : Плай, 2004. 464 с.
9. Пащенко В. Греко-католики в Україні. Від 40-х рр. ХХ ст. до наших днів. Полтава : ТОВ «Асмі», 2002. 616 с.
10. ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 6, спр. 162, 145 арк.
11. ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 7, спр. 217, 142 арк.
12. ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 8, спр. 207, 215 арк.
13. ЦДАВО України. Ф. 4648. Оп. 7. Спр. 25, 102 арк.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Пуйда, Р. (2021). ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЛОКАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ (КІНЕЦЬ 1970-Х – ПОЧАТОК 1980-Х РР.). Літопис Волині, (24), 126-131. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.21
Розділ
Історія України