Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення статей:

Стаття оформляється у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5).
Поля: верхнє – 2,5 cм, нижнє – 2,7 cм, ліве – 2,5 cм, праве – 1,5 cм. Сторінки не нумеруються.
Текст оформлюється у такому порядку:

 1. Індекс УДК, вирівняно по лівому краю.

 2. Назва статті (всі великі літери).

 3. Імена, по-батькові та прізвища авторів (повністю).

 4. Вчений ступінь і звання, місце роботи, ORCID ID.

 5. Анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвищ автора(ів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.

 6. Основний текст статті. 

 7. Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

 8. Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

 9. Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово «Література» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

До публікації приймаються статті, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, які відповідають профілю видання. Кожна стаття обов’язково проходить анонімне рецензування. Приймаються проблемного, узагальнюючого, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

До публікації приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.

Приклад оформлення статті:

Розділ 1. Історія Волині

УДК94(477.8) «1943-1944»

Пам’ятати не можна забути. Волинські події через свідчення очевидців

Каліщук Оксана,
доктор історичних наук, професор кафедри історії України та археології

Волинського національного університету імені Лесі Українки

ORCID ID: 0000-0003-1272-7920

У статті  зроблена  спроба  представити  трагічні  події  українсько-польського  протистояння  у  роки  Другої світової  війни  через  спогади  очевидців. Через  свідчення  українців  і  поляків  показано  спільне  і  відмінне  у  баченні дражливих  сторінок  спільного  минулого. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: волинська трагедія, Друга світова війна, українсько-польське протистояння, спогади.

Kalishchuk Oksana. You can't forget. Volyn events due to eyewitness testimony

The  article  attempts  to  present  the  tragic  events  of  the  Ukrainian-Polish  confrontation  during  the  Second  World  War through eyewitness accounts. The testimonies of Ukrainians and Poles show a common and different vision of the irritating pages of a common past. (обсяг анотації не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: Volyn tragedy, World War II, Ukrainian-Polish confrontation, memories.

Віддавна українці й поляки живуть поруч. І так як між сусідами у відносинах між нашими народами бувало різне – і разом воювали проти ворогів, підтримуючи одне одного, і ворогували між собою, суперничаючи між собою. [1, с. 20].

Література:

 1. Садовнік Т., Бірюліна О., Баран В. Європейський з’їзд 1429 року в Луцьку. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. 32 с.
 2. Кудь О. Луцька війна 1431 року. Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцьк в історії Волині та України. 2010. Випуск 35. С. 137–145.

Контакти редакції:

Редакція всеукраїнського наукового часопису «Літопис Волині»
Адреса: просп. Волі 13, Луцьк, Волинська обл., Україна, 43025
Час роботи: Пн-Пт 08:00–17:00 (крім святкових днів)
Контактний телефон: +38 (097) 558 43 57
Електронна пошта: info@litopys.volyn.ua
Офіційний сайт: www.litopys.volyn.ua