СМИСЛОВІ КОНТЕКСТИ ФЕНОМЕНА «КОРУПЦІЯ»

  • Михайло Предко
Ключові слова: корупція, хабар, політична корупція, антикорупційна політика

Анотація

Обґрунтовано актуальність дослідження феномена «корупція», звернено увагу на поліваріативний характер його осмислення. Підкреслено, що корупція, – це процес «підкуп-продажність», кінцевим результатом якого є задоволення суто своїх прагматичних інтересів, використання публічних можливостей у приватних інтересах. Зазначено, що смислові нюанси феномена «корупція» конкретизуються в контексті термінологічного ряду «корупційність (здатність до реалізації певних життєвих установок, що мають здатність закріплюватися як стиль поведінки, спосіб життя), політична корупція (використання посадовою особою, громадським чи політичним діячем прав, пов’язаних із його посадою, з метою особистого збагачення), антикорупційна політика (модель, певний алгоритм державних заходів із метою унебезпечення корисливих дій чиновників)». Акцен- товано на етимологічному походженні феномена «корупція» та його соціально-історичних контекстах, які вирізняються різними смисловими домінантами та засвідчують варіативність корупційних практик. Аналіз уявлень про корупцію в контексті різних парадигм засвідчив, що в процесі розвитку певної традиції відбувалися зміни в її інтерпретації. Зазначено, що смислові «зрізи» корупції корелюються залежно від професійних уподо- бань дослідника – правовий, соціологічний, економічний, державно-управлінський аспекти. Корупція, виникаю- чи та поширюючись у різних суспільних сферах, деформує нормативно визначені форми, методи та механізми державно-управлінської діяльності. Фрагментуючи державну політику, корупційні схеми дезінтегрують суспільство, сприяють соціальній напруженості, обезсмислюють та нівелюють демократичні норми та цінності. На цій підставі констатовано, що корупційні прояви деморалізують суспільство, мінімізують ефективність антикорупційних стратегій, послаблюють та знецінюють політико-управлінський цикл прийнят- тя рішень. Причому корупційні практики найбільше підривають довіру та роз’їдають законні очікування людей.

Посилання

1. Александровская С.В. Антикоррупционная концепция в праве Древнеримской Республики (V–I вв. до н. э.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Краснодар, 2004. 247 c. URL: http://www.dslib.net/teoria-prava/antikorrupcionnajakoncepcija-v-prave-drevnerimskoj-respubliki.html
2. Алексеев С. В.Коррупция в переходном обществе: Социологический анализ : автореф. дис. …канд. социол. наук : 22.00.04 . Новочеркаск, 2008. 49 с.
3. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Москва : Медиум, 1995. 323 с.
4. Гошовська В. А. Політична корупція як об`єкт наукового дослідження. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2018. № 2 (62). С. 4–11.
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. URL: http://www.runivers.ru/lib/book3178/
6. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / автор. кол.; В.В. Василевич, Т.Е. Василевська, В.Ф. Нестерович, Е.В. Расюк, А.В. Савченко, В.Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проф. В.Л. Федоренка. Київ : Вид.-во Ліра-К, 2016. 524 с.
7. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ : НАДУ, 2010. 820 с.
8. Закон України «Про запобігання корупції». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
9. Корумпована людина поширює сморід, – Папа Франциск. URL: https://credo.pr/2017/06/184556
10. Лепісевич П.М. Козацька держава і право : навчальний посібник з історії держави і права України / П.М. Лепісевич, І.Я. Терлюк. Львів : Край, 2005. 136 с.
11. Лунеев В.В. Коррупция в России. Государство и право. 2007. № 11. С. 20–27.
12. Наумов, А. Коррупция: причины возникновения, влияние и методы борьбы. Мировое и национальное хазяйство. 2009. № 1 (8). URL: https://mirec.mgimo.ru/2009-01/korrupciya-prichiny-vozniknoveniya-vliyaniya-i-metody-borby2
13. Новак А. Принципи формування національної антикорупційної політики. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_1_5.
14. Перцов Э.П. Искусство брать взятки. Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего Титулярного Советника. Санкт-Петербург : В Типографии Н. Греча, 1830. XI. 74 с.
15. Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції : монографія / авт. кол. : С.О. Телешун, С.В. Ситник, І.В. Рейтерович, О.Г. Пухкал та ін. ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. Київ : НАДУ, 2017. 248 с.
16. Роуз-Аккерман Сьюзан. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. Москва : Логос, 2010. 356 с.
17. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарупа. Київ : Наук. думка, 2000. 680 с.
18. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Т. 4. Київ : Наукова думка, 1970–1980. 840 с.
19. Цицерон М.Т. Речи. Речь против Гая Верреса. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1267350002
20. An Investigation of the Influence of the Worldwide Governance and Competitiveness on Accounting Fraud Cases: A Cross-Country Perspective / Rabeea S., Judit O., Jozsef P., Domician M. Sustainability. 2018. Vol. 10. № 3. P. 1–11. URL: https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v10y2018i3p588-d133391.html
21. Graycar A. Corruption: Classification and analysis. Policy and Society. 2015. Vol. 34. № 2. P. 87–96.
22. Grossman M. Political Corruption in America: An Encyclopedia of Scandals, Power, and Greed . Grey House Publishing; 2nd Edition. 2008. 738 р.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Предко, М. (2021). СМИСЛОВІ КОНТЕКСТИ ФЕНОМЕНА «КОРУПЦІЯ». Літопис Волині, (23), 153-159. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.27
Розділ
Публічне управління