Історичні аспекти архітектурно-просторової організації вулиці Лесі Українки у Луцьку

  • Уляна Джаман
Ключові слова: архітектура Луцька, вулиця Лесі Українки, Кронштейни, цегляний стиль, архітектурно-будівельні традиції

Анотація

Дослідження присвячене аналізу архітектурно-просторової організації вулиці Лесі Українки як важливої складової містобудівної, архітектурної та духовної спадщини міста Луцька. . Зважаючи на величезні масштаби руйнацій, яких зазнала культурно-історична спадщина України впродовж ХХ століття, зростає духовна та культурно-просвітницька роль храмів та монастирів у житті країни. Відтак реставрація, реконструкція та відбудова пам‟яток архітектури стає дієвим інструментом духовного і національного розвитку, відродження самосвідомості українського народу. В останні роки зріс інтерес до історико-архітектурної спадщини та внутрішніх закономірностей містобудови, що зумовило необхідність пошуку шляхів розвитку. У статті розглянуто соціально-економічні та культурні аспекти, що обумовили становлення вулиці Лесі Українки як центральної вулиці Луцька. Виділено основні періоди розбудови вулиці Лесі Українки. Проаналізовано художні особливості декору будівель вулиці Лесі Українки у Луцьку кінця ХІХ – початку ХХ ст. Вулиця Лесі Українки репрезентує піввідношення місцевих (автохтонних) та запозичених рис у формуванні образу міста. Поряд з давньою забудовою та швидким темпом зміни об‟ємно-планувальної структури, індивідуальність та своєрідна архітектурно-просторова організація історичних містобудівельних комплексів Луцька, а також питання взаємозв'язків форми та середовища набирають все більшої актуальності та потребують поглибленого вивчення. Виходячи з викладеного вище, ретроспективний аналіз ґенези та еволюції архітектурно-просторової організації міст Волині є одним з актуальних завдань історії архітектури. Результати дослідження необхідні як підгрунтя для розробки програм подальшого розвитку історичних поселень, для яких завжди актуальною залишається проблема збереження історично сформованої образно-функціональної своєрідності середовища.

Посилання

1. Ворон В. О. Луцьк. Силуети міста: Ілюстрований нарис. Львів, 1988.
2. Маслов Л. Архітектура старого Луцька. Львів: Діло, 1939. 52 с.
3. Мердер А. И. Эстетика архитектуры. Теоретические проблемы архитектурного творчества. Москва: Стройиздат, 1988. 216 с.
4. Орда Л. Краткий исторический очерк г. Луцка и памятники старины, поныне в нем сохранившиеся. Луцк, 1897. 21 с.
5. Станиславский А. И. Планировка и застройка городов Украины. Киев, 1971. 266 с.
6. Колосок Б. В. Метельницький Р. Г. Луцьк: архітектурно-історичний нарис. Київ, 1990. 192 с.
7. Пясецький В., Мандзюк Ф. Вулиці і майдани міста. Історико-краєзнавчий довідник. Луцьк, 2005. 399 с.
8. Пам'ятки архітектури та містобудування України: довідник державного реєстру національного культурного надбання / за ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерського. Київ: Техніка, 2000. 664 с.
9. Колосок Б. В. Градостроительное наследие Луцка: Развитие древнего города и проблемы преемственности: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. арх.: спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури». Москва, 1981. 27 с.
10. Шеломенцев-Терський С. В. Лучеськ X–XV ст.: автореф. дис. канд. істор. наук. Київ, 1999.
11. Колосок Б. В. Архітектура Луцька періоду бароко. Українське бароко та європейський контекст. Київ: Наукова думка, 1991.
12. Данилюк О. З історії назв вулиць Луцька періоду німецької окупації. Волинь і волинське зарубіжжя: тези доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції. Луцьк, 1994. С.
13. Абрамюк І. Г. Розвиток цегляного будівництва у місті Луцьку. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наук. пр. Рівне: НУВГП, 2008. Вип.17. С. 327–333.
14. Абрамюк І. Г. Засоби виразності ―цегляного стилю‖ в житловій архітектурі Луцька. Архітектурна спадщина Волині: збірник наук. праць. Рівне, 2010. Вип. 2. С. 188–193.
15. Абрамюк І. Г. Тенденції розвитку архітектури житла Луцька в контексті політичних та соціально-економічних змін XVII – ХХ ст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2010. Вип. 25. С. 265–275.
16. Абрамюк І. Г. Дерево в архітектурі луцького житла на початку ХХ ст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2009. Вип. 22. С. 8–18.
17. Колосок Б. Архітектура та містобудівна перебудова Луцька 1921– 1939 рр. Волинський музей: історія та сучасність: наук. зб. Луцьк: МП «Пульс», 2009. Вип. 4. С. 476–484.
18. Пясецький В. Е. Цегляна орнаментика Луцька. Луцький замок. 2004. 29 квітня. № 18.
19. Пясецький В. Е. Бомби для турецької кав'ярні. Волинська газета. 2008. 31липня. С. 3.
20. Котис О. Марку, ти правий. Як луцький мажор спаскудив місто. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/articles/view/366-marku-ty-ne-pravyi-iak-lutskyi-mazhor-spaskudyv-misto
21. Котис О. Чарівлива цукерня Розаліні в Луцьку. Ласувати модним і смачним. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/articles/view/392-charivlyva-tsukernia-rozalini-v-lutsku-lasuvatymodnym-i-smachnym
22. Котис О. Колесо історії. Незнані будинки Кронштейнів. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/news/view/9143-koleso-istorii-neznani-budynky-kronshteiniv
23. Котис О. «Избави от врат адовых»: історична доля луцької каплиці. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/articles/view/139-yzbavy-ot-vrat-adovykh-istorychna-dolia-lutskoi-kaplytsi1
24. Котис О. Найгарніший будинок в центрі Луцька будувався зі скандалом у 1901 році. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/news/view/17036-naiharnishyi-budynok-v-tsentri-lutska-buduvavsia-ziskandalom-u-1901-rotsi1
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Джаман, У. (2019). Історичні аспекти архітектурно-просторової організації вулиці Лесі Українки у Луцьку. Літопис Волині, (20), 36-41. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.05
Розділ
Статті