Питання реституції в польсько-українських відносинах 90-х років ХХ століття (на прикладі архіву товариства «Просвіта»)

  • Андрій Нінічук
Ключові слова: реституція, Україна, Республіка Польща, товариство «Просвіта», архів, міждержавні взаємини, договірна база

Анотація

У статті аналізується становлення польсько-українських міждержавних взаємини у справах реституції культурних цінностей, досліджується формування їх законодавчо-правової бази. Вивчаються факти, пов’язані із реституцією в Україну архіву товариства «Просвіта» та роль польського президента Леха Валенси у цьому процесі.

Посилання

1. Дашкевич Я. Як нищили незнищенне / Я. Дашкевич // Дзвін. – 1991. – № 8. – С. 114–119.
2. Договір про добросусісдство, дружні взаємини та співробітництво від 18 травня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 43. – С. 613.
3. Горак Р. Під куполом Оссолінеуму / Р. Горак // Жовтень. – 1989. – № 6. – С. 80–85.
4. Ключук Ю. Польсько-українські відносини з питань реституції культурних цінностей (на прикладі архіву товариства «Просвіта») / Ю. Ключук // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки» - № 3(328). – Луцьк: Вежа, 2016. – С. 132 - 136.
5. Конституція України. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.
6. Кот С. Україна – Польща: випробування спадщиною / С. Кот. – [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http: // www.ukraine-poland.com/u/kultura/kultura.php?id=89 – Назва з екрану.
7. Лишко В.В. Українсько-польські зв’язки в галузі культури (1991 – 1999 рр.). Дисерт.на здоб.наук.ст. к.і.н., спец. 07.00.01. – Історія України. – К, 2002. – 221 с.
8. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали регіональної наради з питань поверення в Україну культурних цінностей, м.Львів, 21 -23 липня 1993. – Львів, 1993. – 47 с.
9. Постанова Кабінету міністрів України: „Про утворення національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей” від 28 грудня 1992 року // Збірник Постанов Уряду україни. – 1993. – № 1 – 2. – С. 29.
10. Сварник Г. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві : каталог-інформатор / Галина Сварник; наук. ред. Я. Дашкевич. — Варшава ; Львів ; Нью-Йорк : Укр. архів ; НТШ, 2005. – 352 с.
11. Сварник Г. Архів товариства «Просвіта»: історія формування сучасний стан / Г. Сварник. – [Електронний ресурс]. // Режим доступу: file:///C:/Users/G50/Downloads/lnnbyivs_2009_1_35.pdf - Назва з екрану.
12. Сварник Г. Доля архіву товариства «Просвіта» у Львові / Г. Сварник// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність - 2010. – № 19. – С. 623 – 627.
13. Стлильчук Л.В. Вопросы реституции культурних ценностей в современных полько-украинских отношениях / Л.В. Стильчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, – № 5 (64), май, 2014. – С. 138 – 142.
14. Стрільчук Л. В., Стрільчук В. В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва / Л. В. Стрільчук, В. В. Стрільчук: монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 258 с.
15. Стрільчук Л. В. Україна – Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Л. В. Стрільчук: монографія. – Луцьк: Волинські старожитності, 2013. – 608 с.
16. Юридична енциклопедія: в 6 т. (голова редколегії Ю.С. Шемшученко). – Т.5.. – К.: укр.енциклопедія, 2003. – С. 298 – 299.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Нінічук, А. (2018). Питання реституції в польсько-українських відносинах 90-х років ХХ століття (на прикладі архіву товариства «Просвіта»). Літопис Волині, (19), 34-38. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/80
Розділ
Статті