ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: національна безпека, воєнна безпека, глобалізація, професіоналізація збройних сил, економічна безпека, воєнний потенціал, кадровий потенціал

Анотація

У статті проаналізовані наукові підходи до питання формування та розвитку воєнної безпеки. Обґрунтована важливість формування системи воєнної безпеки, яка характеризує стан суспільних відносин даної соціальної та військово-політичної системи, її компонентів, за якого забезпечується ефективна протидія впливу зовнішніх і внутрішніх військових загроз, тим самим у військовій сфері створюються умови для стабільного динамічного розвитку даного суспільства. З’ясовано, що воєнна безпека стає найважливішим пріоритетом держави. У свою чергу, це приводить до виникнення специфічної діяльності щодо її забезпечення, під час якої відбуваються формування системи воєнної безпеки, її вдосконалення, підтримка на необхідному рівні, що визначається, з одного боку, військово-політичною ситуацією, а з іншого – повноваженнями держави. У процесі цієї ж діяльності відбувається і практичне відображення воєнних загроз, що виникають. Обґрунтовано, що воєнна безпека як складова частина національної безпеки – це складна категорія, що характеризує стан суспільних відносин даної соціальної та військово-політичної системи, її компонентів, за якого забезпечується ефективна протидія впливу зовнішніх і внутрішніх військових загроз (збройного насильства), тим самим у військовій сфері створюються умови для стабільного динамічного розвитку даного суспільства. Автором доведено, що натепер постала об’єктивна потреба у формуванні Доктрини воєнної безпеки в умовах війни, де треба врегулювати питання професіоналізації Збройних сил України, оптимізацію державного управління у сфері оборонно-промислового комплексу, збільшення фінансування на наукові розробки інноваційних засобів захисту військовослужбовців, інноваційну зброю, передбачити проведення форсайт-досліджень у сфері воєнної безпеки з урахуванням сучасних глобалізаційних викликів і небезпек, виокремити проблеми економічної, екологічної, кадрової, продовольчої безпеки з урахуванням гарантування воєнної безпеки, визначити пріоритети розвитку воєнної безпеки на 5, 10 та 30 років.

Посилання

1. Луценко Ю. Поняття та зміст воєнної безпеки України у світлі сучасних викликів та загроз. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2018. Вип. 137. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/3650/3318
2. Ковалів М., Іваха В. Воєнна безпека як чинник стабільності суспільства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 3. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1903/1/3-2015kmvchss.pdf
3. Мінеєв П. Рекомендації щодо викладання методики визначення рівня воєнної безпеки для слухачів оперативно-тактичного рівня навчання. Військова освіта. 2021. № 1 (43). С. 180–191.
4. Обороноздатність VS воєнна безпека держави: теоретико-правовий аспект / В. Артемов та ін. Захист інформації. 2022. Т. 24. № 1. С. 21–28.
5. Обороноздатність VS воєнна безпека держави: теоретико-правовий аспект / Л. Перевалова та ін. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2019. № 1. С. 7–13.
6. Свида І. Обґрунтування вимог до алгоритмізації процесів комплексного опрацювання інформації в системі забезпечення воєнної безпеки. Військово-технічний збірник. 2011. № 2 (5). С. 162–165.
7. Арутюнян Артак. Потенциал военной безопасности государства. Գիտական Արցախ / Scientific Artsakh. 2018. № 1 (1). С. 173–181.
8. Національна безпека держави: особливості забезпечення у режимі воєнного стану / О. Васильчишин та ін. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 4. С. 289–297. DOI: 10.35774/econa2022.04.289
9. Чобіток П. Воєнна безпека держави у доктрині забезпечення національної безпеки. Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Право». 2013. Вип. 8. С. 283–291.
10. Захирова В. И. Военная безопасность и внешняя политика государства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія «Філософія, філософія права, політологія, соціологія». 2014. № 1 (20). С. 121–134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2014_1_17
11. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави : підручник / О. Дузь-Крятченко та ін. ; за заг. ред. В.М. Телелима. 3-е вид., перероб. і доп. Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 620 с.
12. Арутюнян Артак. Потенциал военной безопасности государства: сущность, структура и особенности. ԳիտականԱրցախ / Scientific Artsakh. 2021. № 1 (8). С. 54–63.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Пархоменко-Куцевіл, О. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (28), 367-371. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.53
Розділ
Публічне управління