ПОЛЬСЬКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ГЕРАРДА ЛЯБУДИ (1916–2010 РОКИ)

Ключові слова: Герард Лябуда, етногенез слов’ян, ранньосередньовічна Польська держава, польська медієвістика, польсько-німецькі стосунки, середньовіччя

Анотація

У статті проаналізовано наукову діяльність видатного історика-медієвіста Герарда Лябуди (1916– 2010 роки), одного з організаторів польської історичної науки в повоєнний період. Відзначено, що на фахове становлення вченого-дослідника впливало інтелектуальне середовище Помор’я доби міжвоєння – регіону, де народився та працював історик, – творчість медієвістів Казимежа Тименецького, Генріха Ловмянського, Зигмунда Войцеховського, дискусії серед польських і німецьких істориків щодо комплексу середньовічних польсько-німецьких відносин. Зазначено, що перші наукові роботи були написані вченим ще в міжвоєнний період під час навчання в Познанському університеті імені Адама Міцкевича. Ґрунтовні праці Герарда Лябуди з’явилися вже у 40– 50-х роках ХХ століття. Він був співавтором як узагальнюючих робіт з історії польського раннього середньовіччя, так і осібних монографій. За допомогою переважно позитивістських методологічних підходів науковець детально відтворює територію розселення західних слов’ян, їхні взаємини, мову, культуру. На основі значної джерельної бази проаналізовано державотворчі процеси на польських землях у ранньому середньовіччі, визначено вплив на них внутрішніх і зовнішніх чинників. Значна увага приділена польсько-німецьким відносинам, які в ті часи, за твердженням автора, характеризувалися як конфліктністю, так і порозумінням між суб’єктами міжнародного середньовічного права. Розкрито динаміку формування польсько-німецького порубіжжя в середньовічну епоху та визначено чинники, які сприяли його усталенню. Окремі наукові розвідки присвячені Помор’ю – історичній батьківщині вченого. Науковець стверджує, що означена територія перебувала у сфері впливу ранньосередньовічної Польської держави, починаючи від правління Мешка І, тобто Х століття. Однак згодом, через несприятливу внутрішньополітичну ситуацію, яка визначалася боротьбою польських князів за владу, тут посилюється німецька присутність. Стверджується, що саме переплетення різних етнічних, релігійних, ментальних впливів у цьому порубіжному регіоні визначили його історичну долю. Вказано, що з наукової школи Герарда Лябуди вийшло покоління дослідників-медієвістів, які продовжили справу свого вчителя. Їхні наукові студії враховували засадничі аспекти вивчення минулого, започатковані Герардом Лябудою, – вимогливе ставлення до лабораторії власне наукового дослідження, варіативність і багатовимірність будь-якої інтерпретації минулого.

Посилання

1. Ващенко В. Концепція «інтелектуальної біографії» та проблема конструювання «наукових біографій» в українській історіографії. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 4. Київ : Інститут історії НАН України, 2009. С. 475–486.
2. Strzelczyk J. Gerard Labuda (1916–2010). Roczniki Historyczne. 2010. Rocznik LXXVI. S. 9–25.
3. Рудь М. Польська полабістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Етнічна історія народів Європи. Вип. 52. Київ, 2017. С. 72–78.
4. Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy / red. J. Dobosz. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. 285 s.
5. Jasiński T. Gerard Labuda (1916–2010). Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. 2013. № 30. S. 248–258.
6. Tymieniecki K. Pomorze za Bolesławow. Roczniki Historyczne. 1927. № 3. S. 226–244.
7. Tymieniecki K. Naplyw niemców miastach wielkopolskich w XV wieku. Roczniki Historyczne. 1938. № 14. S. 65–100.
8. Łowmiański H. Prusy pogańskie. Toruń : IPN Stan, 1935. 56 s.
9. Wojciechowski Z. Momenty terytoryalne organizacyi grodowej w Polsce piastowskiej. Lwów : Tow. Naukowe, 1924. 111 s.
10. Wojciechowski Z. Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagania. Toruń : IPN Stan, 1933. 268 s.
11. Labuda G. Polska i krzyżacka misja w Prusach do połowy XIII wieku. Poznań Published, 1937. 235 s.
12. Labuda G. Magdeburg i Poznań: założenie arcybiskupstwa magdeburskiego i biskupstwa poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej Ottona Wielkiego. Roczniki Historyczne. 1938. № 2. S. 12–17.
13. Labuda G. Studia nad początkami państwa polskiego. Wyd. 2. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1987. Т. 1. 552 s.
14. Labuda G. Studia nad początkami państwa polskiego. Wyd. 2. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1988. Т. 2. 564 s.
15. Labuda G. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodni, 1962. Т. 1. 342 s.
16. Labuda G. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodni, 1964. T. II. 488 s.
17. Labuda G. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1974. T. IIІ. 348 s.
18. Labuda G. Źródla, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. 345 s.
19. Labuda G. Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. 261 s.
20. Labuda G. Wielkie Pomorze w dziejach Polski. Poznań : Wydawnictwo Zachodnie, 1947. 77 s.
21. Szkice z dziejów Pomorza / Red. G. Labuda. Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. T. 1 : Pomorze średniowieczne. 527 s.
22. Historia Pomorza / Pod red. G. Labydy. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1969. T. 1. 819 s.
23. Labuda G. Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2006. 536 s. Т. 1 : Czasy średniowieczne.
24. Labuda G. Początki państwa polskiego w historiografii polskiej i niemieckiej. Stosunki polsko-niemieckie w historiografii / Red. J. Krasuski et al. Poznań : Instytut Zachodni,1974. S. 150–217.
25. Labuda G. Pierwrze państwo polskie. Dzie narodu i państwa polskiego. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza? 1989. 80 s.
26. Labuda G. Mieszko II, król Polski (1025–1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1992. 236 s.
27. Labuda G. Święty Wojciech biskup – męczennik, patron Polski, Czechi Węgier. Wrocław : Funna, 2000. 333 s.
28. Labuda G. Mieszko I. Wrocław : Ossolineum, 2002. 288 s.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Хлібовська, Г. (2023). ПОЛЬСЬКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ГЕРАРДА ЛЯБУДИ (1916–2010 РОКИ). Літопис Волині, (28), 251-255. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.36
Розділ
Всесвітня історія