МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Ключові слова: методологічна основа, принципи наукового пізнання, методи дослідження, воєнний конфлікт, армійська авіація, еволюція

Анотація

У статті аналізується формування методологічної основи наукового дослідження процесу становлення та розвитку армійської авіації як засобу вогневої підтримки сухопутних військ у воєнних конфліктах, а також їх застосування на основі методологічних підходів і методів наукового пізнання. Зважаючи на багатогранність і міждисциплінарний характер наукового явища нашого військово-історичного дослідження, окремі складові частини якого перебувають на перетині інших галузей наук, у роботі структуровано різноманітний методологічний інструментарій наукового пізнання, який дозволяє здійснити пошук необхідного матеріалу, провести його аналіз, узагальнення, класифікацію й описати результати дослідження. Запропоновано дієвий інструментарій для наукового дослідження обраної проблеми з метою забезпечення належного рівня її методологічного пізнання. Робота, маючи комплексний характер, передбачає дослідження процесу створення та розвитку армійської авіації як засобу вогневої підтримки сухопутних військ шляхом використання принципів історизму, наукової об’єктивності, єдності історичного та логічного, усебічності, системності, конкретності, термінологічності й історіографічної традиції. Названі принципи наукового пізнання забезпечують максимально точне відтворення подій, що найбільше вплинули на предмет дослідження. Провідними в роботі визнано проблемно-хронологічний підхід і структурно-діахронний аналіз. Зокрема, структуру дослідження обраної теми пропонується побудувати за проблемним принципом, а матеріал подавати у хронологічній послідовності. Використання структурно-діахронного аналізу дозволяє виразно відобразити специфіку дослідження, виділити якісні зміни у процесі розвитку армійської авіації як засобу вогневої підтримки сухопутних військ, а також розкрити її зміст на обраних історичних етапах. Результати структурно-діахронного підходу суттєво доповнюють запропоновані в дослідженні методи.

Посилання

1. Роль та місце воєнно-історичної роботи за кордоном (на прикладі США та Росії) / В. Бідний та ін. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2016. Том 26. С. 94–104.
2. Organizational History. Washington : United States Army Center of Military History, 1999. 29 p. URL: https://www.history.army.mil/html/forcestruc/ohpam.html (дата звернення: 24.02.2023).
3. Бхаттачерджи А., Ситник Н. Методологія і організація наукових досліджень: дослідження в соціально-економічних науках : навчальний посібник. Київ : Київський політехнічний інститут, 2016. 155 с.
4. Потоцький О. Формування військово-технічної політики України щодо армійської авіації в умовах війни з Російською Федерацією. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, м. Львів, НАСВ, 17–18 травня 2018 р. Львів, 2018. С. 353–354.
5. Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 398-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 14.10.2017).
6. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Конверського. Київ, 2010. 352 с.
7. Філюшкін А. Теорія і методологія історії. Stud.com.ua. 2017. URL: https://stud.com.ua/77625/istoriya/istoriko_tipologichniy_metod#84 (дата звернення: 24.02.2023).
8. Ковальченко И. Методы исторического исследования. Москва : Наука, 2003. 486 с.
9. Потоцький О. Досвід використання ударних гелікоптерів Мі‑24 в умовах асиметричної протидії. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Lublin, 2021. № 5 (41). Vol. 1. P. 114–121. DOI: 10.51647/kelm.2021.5.1.17
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Потоцький, О. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК. Літопис Волині, (28), 231-234. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.32
Розділ
Всесвітня історія