ВІДНОСИНИ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861–1862) З ГАЛИЦЬКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛАМИ

Ключові слова: Журнал «Основа», галицький інтелектуал, середина – друга половина XIX ст., цензура, пресова полеміка, мовне питання

Анотація

У статті висвітлюються особливості теоретико-практичних відносин часопису «Основа» з українськими інтелектуалами Галичини від початку 50-х рр. XIX ст., коли провідні члени майбутньої «Основи» оселяються в Петербурзі та до відкриття товариства «Просвіта» у Львові наприкінці 60-х рр. XIX ст. Досліджено роль цензури у поширенні літератури між українськими інтелектуалами обох імперій. Виявлено, що цензурний устав Російської імперії від 1828 р., на відміну від законодавства Австрійської імперії, більш негативно вплинув на міждержавний обіг літератури, породжував бюрократичні надмірності та сприяв корупції, що обмежувало доступ «основ’ян» до літератури галичан. Проаналізовано і класифіковано друкований спадок «Основи», що цілковито або частково зачіпав галицьку проблематику, зокрема, виділено 3 групи статей за цільовим призначенням: полемічні, інформаційні та науково-публіцистичні. В полемічних статтях доведено, що члени «Основи» і галицькі інтелектуали виступали в спільному порозумінні у пресовій полеміці проти польських та російських науковців. Водночас найбільш дискусійним між «основ’янами» і галичанами було мовне питання. Мова відігравала більшого значення, аніж інструмент спілкування. Залежно від ставлення до «кулішівки», яку намагався стандартизувати петербурзький часопис, галицькі інтелектуали сприймали або відкидали твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, Л. Глібова та інших літераторів Наддніпрянщини. Відтворено динаміку взаємодії «основ’ян» та галицьких русинів на базі інформаційних статей в «Основі». Наголошено на популяризації козацької доби в середовищі галицьких народовців під впливом науково-публіцистичних і художніх статей «Основи». Відзначено активізацію ідей «Основи» в Галичині після закриття петербурзького часопису, що проявлялось у налагодженні співпраці з частиною кореспондентів Наддніпрянщини та появі передруків з петербурзького журналу.

Посилання

1. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том I. Київ : Основи, 1994. 554 с.
2. Єкельчик С. Українофіли: Світ українських патріотів другої половини XIX століття. Київ, 2010. 272 с.
3. Котенко А.Л. До питання про творення українського національного простору в журналі «Основа». УІЖ. 2012. № 2. С. 42–57.
4. Середа О. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861–1867). Вісник Львівського університету. Серія історична. 1999. № 34. С. 199–214.
5. Толочко А.П. Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев : Лаурус, 2021. 256 с.
6. Житецький І. Київська громада за 60-х років. Україна: науковий двохмісячник українознавства. 1928. Кн. 1. С. 91–125. URL: http://litopys.org.ua/rizne/ukr14.htm (дата звернення: 27.02.2023).
7. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. ХІХ ст. в Україні: проблеми, ідеологія. Київ : МІЛП, 1999. 128 с.
8. Катренко А.М. Український національний рух XIX століття : навч. посібник для студ. іст. ф-тів. Київ : Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. 1999. Ч. 2: 60-90-ті роки ХІХ ст. 190 с.
9. Основа. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. XXII. СПб, 1897. С. 293.
10. Тоноян А. Передумови виникнення журналу «Основа» (1861–1862). Шевченківська весна – 2020 (секція «історія») : Матеріали XVIII міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчен., 13 берез. 2020 р. Київ, 2020. С. 118–122.
11. Бернштейн М.Д. Журнал «Основа» і український літературний процес кіня 50-60-х років XIX ст. Львів : Вид-во АН УРСР, 1959. 214 с.
12. Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал «Основа» в контексті культурно-національного відродження України : дис. … канд. іст. наук : 07:00:06 ; Дніпропетровський національний ун-т. Дніпро, 2001. 208 с.
13. Дудко В. Галичина в неопубліковану листуванні Івана Аксакова з редактором «Основи» Василем Білозерським (1861). Записки Львів. наук. б-ки ім. В. Стефаника. 2008. № 1(16). С. 426–434.
14. Дудко В. Стаття Івана Лашнюкова «Об отношениях галицких русинов к соседям» (1862): атрибуція, проблематика, контексти. Український археографічний щорічник. 2006. № 10/11. С. 362–385.
15. Райківський І. Галичина на сторінках літературно-наукового місячника «Основа» (1861–1862 рр.). ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2006. № 6-7. С. 300–308.
16. Середа О. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860–1867 роках. Россия-Украина: история взаимоотношений. Москва, 1997. С. 157–169.
17. Середа О. Aenigma ambulans: о. Володимир (Іпполит) Терлецький і «руська народна ідея» в Галичині. Україна модерна. Ч. 4-5. 2000. С. 81–104.
18. Sereda O. “Whom Shall we Be?” Public Debates over the National Identity of Galician Ruthenians in the 1860s. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Band 49. Heft 2. 2001. S. 200–212.
19. Sereda O. Between Polish Slavophilism and Russian Pan-Slavism: Reception and Development of the Slavic Ideas by Ukrainian (Ruthenian) Public Activists of Austrian Galicia in the 1860s. Approaches to Slavic Unity. Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity among the Slavs Today. Poznan, 2013. P. 59–78.
20. Середа О. Перші публічні декламації поезій Тараса Шевченка та шевченківські «вечерниці» у Галичині. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 23. 2013. С. 18–33.
21. Иван Франко об украинской литературе / подгот. текста, вступ. ст., примеч. Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. Москва : ГПИБ, 2006. 112 с.
22. Высочайше утвердженный Устав о Ценсуре. ПСЗРИ. Собр. 2. Т. III (1828). № 1979. СПб., 1830. С. 459–478.
23. О возложении на Киевский Ценсурный Комитет, сверх занятый его по внутренней ценсуре, ценсурования и иностранных книг. ПСЗРИ. Собр. 2. Т XXVII (1852). № 26005. Санкт-Петербург, 1853. С. 120.
24. Опис Київського цензурного комітету (1838–1865). ЦДІАК. Ф. 293. Оп. 1. С. 1–131. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/daparat.php (дата звернення: 27.02.2023).
25. Лист П. Должикова до Я. Головацького від 3.11.1853. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 530–531.
26. Лист П. Должикова до Я. Головацького від 23.10.1850. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 510–511.
27. Лист П. Должикова до Я. Головацького від 20.02.1853. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 528–529.
28. Од редакції. Основа. 1861. № 9. С. 193–194.
29. Литературные известия. Основа.1861. № 10. С. 156–157.
30. Житецький П.Г. Русский патриотизм. Основа. 1862. № 3. С. 1–21.
31. Лист К. В. Запа до Я. Головацького від 17.03.1859. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 433.
32. Лист Я. Головацького до К. В. Запа від 24.03.1859. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 437–438.
33. Харчук Р. Діяльність П. Куліша з українізації Загичини у кінці 1850–1860‑х роках. Літературознавчі студії. Вип. 59. 2020. С. 200–211.
34. Лист І. Головацького до Я. Головацького від 06.06.1855. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 208–211.
35. Материалы для биографии Кулиша. Киевская старина. 1897. № 4. С. 339–362.
36. Лист Я. Головацького до П. Куліша від 30.06.1859. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850–62 / К. Студинський. Львів, 1905. С. 463–464.
37. Костомаров М.І. Ответ на выходки газеты (краковской) «Czas» и журнала «Revue Contemporaine». Основа. 1861. № 2. С. 121–135.
38. Ответ Современной летописи Русского Вестника. Основа. 1861. № 2. С. 256–259.
39. Костомаров М.І. Правда поляка о Руси. Основа. 1861. № 10. С. 100–112.
40. Куліш П.О. Граматка. Санкт-Петербург : Типография П. А. Кулиша, 1857. 194 с.
41. Дідицький Б.А. Галицко-русская газета «Слово». Основа. 1861. № 3. С. 81–84.
42. Частина листу Високоповажного професора в Львовскім університеті, Якова Федоровича Головацького, до редактора. Основа. 1862. № 7. С. 68–72.
43. Гатцук М. О правописаниях заявленных Украинскими писателями с 1834 года по 1861 г. Основа. № 7. С. 1–23.
44. Програма. Основа. 1861. № 1. С. 1–8.
45. Moser M. Osnova and the Origins of the Valuev Directive. East/West: Journal of Ukrainian Studies. Vol. 4, No. 2. 2017. P. 39–95. DOI: https://doi.org/10.21226/T2534F
46. Білозерський В. [Плани на 1862]. Основа. 1861. № 10. С. 1–7.
47. Білозерський В. [Програма на 1862 р.]. Основа. 1862. № 1. С. 1–7.
48. Галька Г. Русинське весілля над Збручем. Основа. 1862. № 4. С. 1–40.
49. Русины в 1848 году. Основа. 1862. № 4. С. 1–27.
50. Межов В.И. Библиографический указатель галицко-русской литературы. Основа. 1862. № 6. С. 104–139.
51. Танячкевич Д. Письмо до громади. Львів : друк. Ставропиг. ін-та, 1863. 32 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0002063 (дата звернення: 27.02.2023).
52. Дудко В. Каракозовська історія і доля архіву «Основи». Україна модерна. № 5(16). 2010. С. 218–219.
53. Лист від О. Стороженка до В. І. Бєлого від 13.12.1873 р. Стороженки. Фамильный архив / А.В. Стороженко. Т. 1. Киев, 1902. С. 458–459.
54. Лист від О. Стороженка до В. І. Бєлого від 08.03.1874 р. Стороженки. Фамильный архив / А.В. Стороженко. Т. 1. Киев, 1902. С. 463–469.
55. Справозданє з первих загальних зборів Товариства имени Шевченка. Львів : Друк. Т-ва им. Шевченка, 1874. 14 с. URL: http://irbis‑nbuv.gov.ua/dlib/item/0000840 (дата звернення: 27.02.2023).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Тоноян, А. (2023). ВІДНОСИНИ ЖУРНАЛУ «ОСНОВА» (1861–1862) З ГАЛИЦЬКИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛАМИ. Літопис Волині, (28), 167-173. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.23
Розділ
Історія України