ФЕНОМЕН КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Ключові слова: колабораціонізм, колабораційна діяльність, колаборант, українсько-російська війна, Друга світова війна, сучасна правова система

Анотація

Сьогодні питання колабораціонізму, його поняття, ознаки та види, межі юридичної відповідальності колаборантів тощо набувають особливої значущості в Україні, враховуючи триваючу досі окупацію частини її суверенних територій, що відбулася з початком російської агресії, поєднаної з використанням гібрид них методів ведення війни. Водночас явище колабораціонізму, досить ретельно розглянуте у працях учених-істориків, у юридичній науці дотепер залишається недостатньо вивченим. Тема колаборації та співпраці в Радянському Союзі належно не вивчалась, а доступ до документів дослідникам з інших країн був закритий, тому ці сторінки досі є мало опрацьованими і невідомими для широкого загалу громадян сучасної України і для носіїв пам’яті про міжвоєнний період, що проживають поза її межами. Тому часто єдине, що пам’ятається, – це негідні вчинки частини українців, які, безумовно, потребують осуду. Окремо розглянуто вказане кримінально-правове явище у контексті нещодавно введених змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. У роботі також з’ясовано, що під колабораціонізмом як явищем кримінально-правового характеру вбачається одразу ж комплекс варіацій дій, якими б міг би займатися «колаборант» або «група колаборантів» – відповідно, те населення, що з тих чи інших причин співпрацює з окупаційною владою та військовими. Крім цього, у статті приділена значна увага явищу колабораціонізму в сучасних умовах збройної агресії РФ, визначено склад кримінального правопорушення за вчинення колабораційної діяльності. Зокрема, проаналізовано доповнення до Кримінального кодексу України, а саме статтю 111-1 «Колабораційна діяльність», в якій міститься поняття колабораційної діяльності, різноманітні її форми, а також покарання за вчинення дій, що підпали б під дію вказаної норми.

Посилання

1. Binion R. Hitler’s Concept of Lebensraum: The Psychological Basis. An article excepted from History of Childhood Quarterly: The Journal of Psychohistory, Vol 1, No 2, Fall 1973. URL: https://www.doullbooks.com/product/97455
2. Бадида А.Ю. Колабораціонізм у Франції 1940–1944 років та його оцінки: чи можливі уроки для України? Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Вип. 72, ч. 1. С. 7–10.
3. Бєлкін Л.М., Юринець Ю.Л., Сопілко І.М. Проблеми відповідальності в сучасній Україні за колабораційну діяльність. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2022. № 3. С. 51–63.
4. Богатирьов І.Г. Колабораціонізм як соціально-правове явище, що з’явилося під час війни в Україні. Правові засоби протидії злочином проти основ національної безпеки в умовах військової агресії: матеріали круглого столу (м. Київ, 26 травня 2022 р.) / упоряд. Бевз С.І., Бирса М.О., Серебрякова Ю.О., Навошицька В.І. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 15–18.
5. Вронська Т.В. Феномен «пособництва»: до проблеми кваліфікації співпраці цивільного населення з окупантами у перший період Великої Вітчизняної війни. Сторінки воєнної історії: зб. наук. ст. 2008. Вип. 11. С. 88–97.
6. Гетьманчук Микола. Сучасні підходи до висвітлення природи, причин та проявів радянського колабораціонізму періоду Другої світової війни (1939–1945 рр.). Літопис Волині. 2022. Вип. 27. С. 142–148.
7. Гончаренко Олексій. Проблеми інституційного визначення терміна колабораціонізму, його видів та ознак у сучасній вітчизняній історіографії. Військово-історичний меридіан: електронний науковий фаховий журнал. 2019. Вип. 1(23). С. 5–24.
8. Гулима Олександр. Колабораціонізм кримських татар у роки Другої світової війни: причини і наслідки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: історія. 2017. Вип. 2. Ч. 2. С. 38–43.
9. Дзьобак В. Порівняльна характеристика колаборації населення Росії й України в роки радянсько-німецької війни. Сторінки воєнної історії України. 2008. № 11. С. 253–254.
10. Добрянська Надія. Покарання за колабораціонізм: які уроки світової історії варто врахувати Україні? URL: https://zmina.info/columns/pokarannya-za-kolaboraczionizm-yaki-uroky-svitovoyi-istoriyi-varto-urahuvaty-ukrayini/.
11. Добрянська Н. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності за «колабораціонізм» в Україні / Центр прав людини ZMINA ; ред. Печончик Т., Луньова О. Київ, 2021. С. 33.
12. Долгорученко К.О. Колабораціонізм як феномен війни та наукове поняття в межах історико-правових досліджень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2022. № 56. С. 16–19.
13. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Відповідальність за пособництво державі-агресору: проблеми класифікації та вдосконалення кримінального закону. Вісник Асоціації кримінального права України. 2022. № 2(18). С. 95–117.
14. Зякун А.І. Український націоналізм: історіографія проблеми. Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та новації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Суми, 2013. Ч. 1. С. 183–186.
15. Іванова Тетяна. Явище білоруської колаборації з Німеччиною в роки Друкгої світової війни: історіграфія прблеми. Актуальні питання гуманітарних наук. 2019. Вип. 24. Т. 1. С. 14–20.
16. Козаченко О.В., Мусиченко О.М. Окремі аспекти кваліфікації та застосування кримінально-правових заходів за колабораційну діяльність в Україні, передбачену ч. 1 ст. 111-1 КК України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 407–411.
17. Кузнецов В.В., Сийплокі М.В. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: право. 2022. Вип. 70. С. 381–388.
18. Нагірний Микола. Колабораціонізм українців Хорватії у Другій світовій війні: масштаби та оцінки. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: історія. 2016. Вип. 1. Ч. 1. С. 151–154.
19. Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1930-х – 1950-ті рр): Історико-статистичне дослідження. Донецьк, 2003.
20. Пастушенко Тетяна. «Правосуддя» по-радянськи: кваліфікація співпраці з нацистами в СРСР. 1941–1956 рр. Сторінки воєнної історії України: зб. наук. ст. 2013. Вип. 16. С. 124–136.
21. Пентер Таня. Під слідством за співпрацю: судове переслідування колаборантів в СРСР після Другої світової війни та злочинів Бабиного Яру. Бабин Яр: масове вбивство і пам’ять про нього: Матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 24-25 жовтня 2011 р.). Київ, 2012. С. 189–197.
22. Письменський Євген. Колабораціонізм у сучасній Україні як кримінально-правова проблема. Право України. 2020. № 12. С. 118–119.
23. Письменський Євген. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні: кримінально-правові аспекти. Сєвєродонецьк, 2020. С. 3.
24. Попович Олена. Колабораційна діяльність: криміналізація суспільно небезпечного діяння чи диференціація кримінальної відповідальності за державну зраду. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська періодична академія» та 175-річчя Одеської школи права). У 2 т.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за заг. ред. С. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2002. Т. 2. С. 282–285.
25. Романько О.В. Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни : автореф. дис. ... док. істор. наук : 07. 00. 02 ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2009. 40 с.
26. Рубащенко Микола. Проблеми криміналізації публічного заперечення тимчасової окупації та встановлення зв’язків і взаємодії з незаконними органами на окупованих територіях. Новітні кримінально-првові дослідження. Миколаїв, 2021. С. 123–131.
27. Семененко В.І., Петровський В.В. Особливості колаборації в Україні та Західній Європі в роки Другої світової війни у компаративному аспекті (англо- та німецькомовна історіографія). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство. Історичні та філософські науки. 2019. Вип.28. С. 41–53.
28. Суховерська Ірина. Проблеми трактування колабораціонізму в роки Другої світової війни у сучасній російській історіографії. Східноєвропейський історичний вісник. 2018. Вип. 6. С. 147–155.
29. Чальцева О. М. Категорія «колабораціонізм» як багатокомпонентний наратив в умовах війни. Політичне життя. 2022. № 2. С. 60
30. Чачава Васіль. Форми політичної ідентичності грузинського колабораціонізму в Другій світовій війні : дис. ...канд. політ. наук : 23. 00. 01 ; Львівський національний університет імені Івана Франко. Львів, 2016. 203 с.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Каліщук, О. (2023). ФЕНОМЕН КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. Літопис Волині, (28), 108-113. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.14
Розділ
Історія України