СХІДНА ГАЛИЧИНА І ЗАХІДНА ВОЛИНЬ: ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ

Ключові слова: Східна Галичина, Західна Волинь, культурно-освітнє становище, соціально-економічне становище

Анотація

Після Першої світової війни, з розпадом імперій, західноукраїнські землі відійшли до Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини. У складі міжвоєнної Польщі вони становили третину всієї території. З одного боку, вони стали джерелами сировини, дешевої робочої сили та ринками збуту товарів, з іншого – спричинили появу і загострення зовнішніх та внутрішніх проблем, що суттєво дестабілізували ситуацію. Між українцями, які проживали в різних регіонах, існували відмінності у рівні національної свідомості, політичної й культурної активності, що власне використовувала влада, відмежовуючи так званим «сокальським кордоном» Східну Галичину від Західної Волині, існування якого було результатом релігійних, культурних, економічних й особливо політичних причин. Ревіндикаційна реформа була однією з форм асиміляції українців, що використовувала їх етнічну строкатість, передбачала «штучне» прилучення лемків, гуцулів, поліщуків, які не мали чіткої національної приналежності, до польської релігійної і культурної системи. Власне з цим пов’язується акція організації так званої «заґродової шляхти» під гаслом «навернення» до польської нації українців, передусім селян, які нібито відійшли від свого народу в результаті наступу Греко-Католицької Церкви, недостачі костелів тощо. Відзначалося активністю «Сторонніцтво людове», зважаючи на аполітичність місцевого селянства, висуваючи фальшиві гасла «за вашу й нашу хлопську вольність». Однак найбільш послідовними були польські державні інституції в ліквідації української мови, культури й шкільництва, запроваджуючи утраквістичні навчальні заклади. Соціально-економічна політика міжвоєнної Польщі гальмувала розвиток Східної Галичини і Західної Волині, перетворивши їх на аграрно-сировинний придаток до корінних польських земель. Основою промислового виробництва були сировинні галузі – нафтоозокеритна і лісова. Певне значення мала переробка сільськогосподарської та мінеральної сировини. Положення урядової земельної реформи вимагали щорічного розпарцелювання значних обсягів землі, натомість влада проводила незначну парцеляцію на корінних польських землях, на «кресах» запроваджувала цивільну колонізацію та військове осадництво, коли кращі землі, передавалися полякам, переважно відставним військовим. Осадники мали сприяти полонізації українців і в разі потреби виконувати каральні функції. Жорстка соціально-економічна політика, що її проводила влада, призвела до страйків і навіть збройних заворушень. Відповіддю уряду була кампанія пацифікації, так зване «умиротворення», за допомогою поліції та війська, що стало причиною використання українцями більш радикальних засобів протистояння владі.

Посилання

1. Історія України / За ред. Г.Д. Темка, Л.С. Тупчієнка. Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. 480 с.
2. Народний Ілюстрований Калєндар Товариства «Просвіти» на звичайний рік 1926. Річник 48. Львів : Коштом Товариства «Просвіта» у Львові з друкарні видавничої спілки «Діло», Ринок ч.10, 1925. 292 с.
3. С.Ю. Скільки українців на світі? Народній Ілюстрований Калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1931. Річник 53. Львів : Коштом Товариства «Просвіта» у Львові, 1930. С. 81.
4. Кордуба М. Українські землі під польською владою. Письмо з Просвіти. Літературно-просвітний тижневик. Річник ІХ. Під редакцією Володимира Дорошенка. Львів: Накладом Товариства «Просвіта», 1 січня 1922. Ч. 3 4 (подвійне). С. 29.
5. Витанович І. Історія го кооперативного руху. Із праць Історично-Філософської секції НТШ. Нью-Йорк : ТУК-Товариство Української Кооперації, 1964. 624 с.
6. Tozecki Richard. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy (1933–1945). Warszwa : Ksiązka I Wiedla, 1972. 376 s.
7. Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. Київ : Вища школа, 2000. 663 с.
8. Качараба С.П. Еміграція з Західної України 1919–1939. Львів, 2003. 416 с.
9. Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 листопада 1996 р.). Івано-Франківськ : Видавництво «Плай», 1997. 452 с.
10. Положение на кресах. Волынское слово. Ровно-Ковель-Владимір-Вол.-Дубно-Острог-Корец-Здолбуново-Сарны-Барановичи, 12 февраля 1924. С. 2.
11. На Восточных Окраинах. Варшавскій голос. Варшава, 5 іюля 1921. С. 3.
12. Новітня історія України (1900–2000) : підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. Київ : Вища школа, 2000. 663 с.
13. Хом’як М. Політика Польщі на західноукраїнських окраїнах у роках 1918–1947. Ярославина і Засяння 1031–1947. Історично-мемуарний збірник. Наукове Товариство ім. Шевченка. Український Архів. Том ХLII. Ню Йорк-Париж-Сидней-Торонто : Реґіональне Об’єднання «Ярославщина і Засяння» (ЯРОКЗА), 1986. С. 101–102.
14. Васюта І. Повстання 1922 р. в Західній Україні. Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 32. Львів, 1997. С. 131.
15. Центральний державний історичних архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ України). Ф. 348. Оп. 1. Спр. 201. Арк. 1–2.
16. Як має виглядати на Волині шляхта заґродова. Діло. 10 травня 1939. С. 5.
17. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 836. Арк. 3.
18. Герасимович І. Творім Силу. Діло. 17 травня 1923. С. 1.
19. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 56.
20. Шкільництво на українських землях під Польщею. Учитель. 1923. Ч. 1. С. 12–13.
21. Народний ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1931. Річник 53. Коштом Товариства «Просвіта» у Львові. Львів, 1930. 290 с.
22. Похід проти української школи. Переміна укр. шкіл на польські. Діло. 24 січня 1924. С. 3.
23. Андрусяк Н. Нарис історії Бойківщини. Бойківщина. Монографічний Збірник Матеріялів про Бойківщину з Географії, Історії, Етнографії і Побуту. Наукове Товариство ім. Шевченка. Український Архів. Том ХХХIV. Філядельфія-Ню Йорк : Видавець Головна Управа Т-ва «Бойківщина» Філядельфія ЗСА, 1980. С. 148.
24. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. чл.-кор. НАНУ М. Попович. Київ : «Ірина», 1999. VII + 1551 с., іл.
25. Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772–1939 рр.). Івано-Франківськ, 1994. 144 с.
26. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 28–28 зв., 29–30, 31, 36, 44.
27. ЦДІАЛ України. Ф. 309. Оп. 2. Спр. 266. Арк. 1–2.
28. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 815. Арк. 4.
29. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 15652. Арк. 1–2.
30. Волинь. Примусове виселення шкіл з Кремінця. Письмо з Просвіти. Літературно-просвітний тижневик. Річник ІХ. Під редакцією Володимира Дорошенка. Львів : Накладом Товариства «Просвіта», 1 січня 1922. Ч. 3–4 (подвійне). С. 34.
31. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 318. Арк. 1–7, 9, 18 зв.
32. ЦДІАЛ України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 353. Арк. 1–3.
33. Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості ва Західній Україні у ХІХ – 30-х роках ХХ ст. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. 248 с.
34. Сціборський М. Україна у цифрах (статистична студія території, населення й народнього господарства). Накладом Українського Національного Обєднання Канади. Друком Нового Шляху, 1940. 43 с.
35. Господарська руїна Польщі. З приводу буджетового експозе премієра Ґрабського. Діло. 9 травня 1925. С. 2.
36. Położenie gospodarcze Polski poprawia się na wszystkich polach! Ilustrowany kuryer godzienny. 8 sierpnia 1920. S. 10.
37. Obwieszczenie Ministra Skarbu. Monitor Polski. 25 sierpnia 1924. S. 1.
38. Dolar w Warszawie. Gazeta Lwowska. 20 sierpnia 1926. S. 1.
39. Złoty polski w Gdańsku. Gazeta Lwowska. 20 sierpnia 1926. S. 1.
40. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів : Світ, 1996. 488 с.
41. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. 752 с. + 8 кол. мап.
42. Польська кольонізація Східної Галичини. Відень : «Видання Українського Прапору», 1921. 22 с.
43. Баран З. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1998. Випуск 33. С. 147.
44. Дзьобан О. Архів Дідушицьких – джерело до господарської історії Галичини. Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 вересня 1996 року. Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1996. С. 431.
45. Григориїв Н. Поляки на Україні. Польсько-українські відносини в історичній перспективі. Скрентон, 1936. 94 с.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Зуляк, І., & Макар, Ю. (2023). СХІДНА ГАЛИЧИНА І ЗАХІДНА ВОЛИНЬ: ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ. Літопис Волині, (28), 95-102. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.12
Розділ
Історія України