БЛАГОДІЙНІСТЬ У ХАРКОВІ В ХІХ СТОЛІТТІ

Ключові слова: благодійність, підприємець, доброчинець, меценат, Харків

Анотація

У статті на основі широкого кола наукової літератури та періодики розкриті мотиви, засоби та напрями приватної та суспільної благодійності представників української ліберальної інтелігенції та соціально орієнтованих підприємців у ХІХ столітті, наведено дефініції понять «благодійність», «доброчинність», «меценатство». Методологія дослідження базується на принципах історизму та об’єктивності. Стаття спирається переважно на порівняльно-типологічний та історико-культурний підходи, а також на елементи ретроспективного методу історичного краєзнавства. Результати проведеного дослідження дозволили дійти висновку, що традиція благодійності була сформована в українському суспільстві здавна і носила церковно-громадський характер. Церква як осередок християнської моралі стала рушійною силою в поширенні цілеспрямованої турботи про немічних та знедолених. З кінця ХVІІІ століття благодійність поступово ставала інтенсивнішою, що було пов’язано із соціальними та економічними трансформаціями, які відбувалися у суспільстві. Встановлено, що основними напрямами приватної та суспільної благодійності було створення та будівництво сиротинців, відкриття шкіл, гімназій для малозабезпечених прошарків населення, створення лікарень, допомога суспільно незахищеним групам населення під час епідемій та голоду, заснування та фінансування різноманітних професійно-технічних і комерційних навчальних закладів та підтримка студентства, організація спеціальних попечительств, комітетів, товариств та фондів. Акцентовано увагу на тому, що протягом ХІХ століття, незважаючи на традиційні мотивації, такі як власні амбіції, пожертви на увічнення пам’яті улюбленої дружини, дитини, батька, релігійні переконання, думки про посильну допомогу нужденним, першочерговим стає сприяння освіті, охороні здоров’я, розвитку мережі закладів із догляду за дітьми робітників. Завдяки появі нової групи соціально орієнтованих підприємців Харкова громадська благодійність у зазначений період трансформувалася та мала інноваційний характер і проявлялася насамперед у нових організаційних формах. Підсумовуючи, варто підкреслити, що уроки минулого унаочнюють принципи поведінки сучасників та дають спільноті ідейно-моральне та соціальне підґрунтя для поширення благодійництва під час економічних криз, епідемій та війн.

Посилання

1. Жебылев Н. Исторический очерк деятельности Харьковского института благородных девиц за 100 лет его существования. Харьков, 1912. 147 с.
2. Высочайше утверждённые правила Харьковского общества благотворения. Харьков : Унив. тип., 1812. 39 с.
3. Лазаревич И.П. Деятельность женщин. Харьков : Тип. Зильберберга, 1883. 195 с.
4. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) : историческая монография: в 2-х т. Репринт. изд. Харьков, 1993. Т. 2. 975 с.
5. Пиріг О., Черняк Д. Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення : монографія. Київ : Вид-во «УкрДрук», 2011. 198 с.
6. Рижкова М.С. Розвиток освіти жінок у Харківській губернії (друга половина Х1Х – початок ХХ століття) : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.01. Мелітополь, 2011. 20 с.
7. Рижкова М.С. З історії розвитку Харківського інституту шляхетних дівчат. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. Випуск LIII. Ч. ІІ. Слов’янськ : СДПУ, 2010. 249 с. URL: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/3268 (дата звернення: 26.12.2022).
8. Каленик О.В. Харківський інститут шляхетних дівчат як осередок педагогічної освіти на Слобожанщині. Збірник наукових праць «Історія та географія». 2011. Випуск 42. С. 79–85.
9. Сухенко Т. Інститути шляхетних дівчат в Україні в ХІХ столітті. Етнічна історія народів Європи. Випуск 7. С. 80–84.
10. Робак І., Якуба А. Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ – на початку ХХ ст. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Robak_Ihor/Zarodzhennia_i_stanovlennia_pryvatnoho_aptechnoho_biznesu_v_Kharkovi_XIX_na_poch_XX_st.pdf?PHPSESSID=ro1q85ssqcl22tb5j8dudj2h60 (дата звернення: 12.01.2023).
11. Академічний тлумачний словник (1970–1980 рр.). URL: http://sum.in.ua/s/dobrochynnistj (дата звернення: 15.01.2023).
12. Кас’яненко Ю.О. Приватне та громадське життя Іванівської вітки роду Ковалевських наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. Збірник наукових праць «Історія та географія». Випуск 57. Харків, 2020. С. 109–115.
13. Борзенок О І. Портрети Г. Квітки-Основ’яненка в контексті міфологічної біографії. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/46590039.pdf (дата звернення: 12.12.2022).
14. Робак І.Ю. Організація охорони здоров’я в Харкові за імперської доби (початок XVIII ст. – 1916 р.). Харків : ХДМУ, 2007. 346 c.
15. Хорошев О.М. Формування системи освіти Харкова ХІХ – поч. ХХ ст. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/990/1.pdf (дата звернення: 13.02.2023).
16. Нікітін М.Ю. Спільні зусилля земств Харківської губернії і благодійників по розвитку навчальних закладів (1865–1905 рр.) URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/20139/1/Nikitin.pdf; jsessionid=6E6CBFB3254FE34BCBE24BC5E74BD851 (дата звернення: 15.10.2022).
17. Хирургическая клиника Харьковского университета. Южный край, 1882. 20 апреля. С. 3.
18. Заседание дирекции Музыкального общества. Южный край, 1893. 10 июня. С. 4.
19. Друганова О.М. Філософські основи розвитку приватної доброчинної діяльності в освіті України (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття). Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. «Філософія». Том 2. № 40. 2013. С. 221–233. URL: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/2629 (дата звернення: 27.10.2022).
20. Донік О.М. Благодійність в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал. 2005. № 4. С. 159–177.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Баличева, Л. (2023). БЛАГОДІЙНІСТЬ У ХАРКОВІ В ХІХ СТОЛІТТІ. Літопис Волині, (28), 56-61. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.06
Розділ
Історія України