ОЦІНКИ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ ОКРЕМИМИ ІНОЗЕМНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Ключові слова: столипінська аграрна реформа, Волинська губернія, зарубіжна історіографія, сучасні методології дослідження

Анотація

У статті проаналізовано наукові дослідження деяких іноземних істориків, що присвячені проблемам аграрного розвитку Волині й України в період проведення столипінської аграрної реформи. Проблема полягає в тому, що, по-перше, значна частина праць вітчизняних істориків ґрунтується на методологічних засадах, які зумовили тенденційність і однобічність у висвітленні окремих аспектів столипінської аграрної реформи загалом і на Волині зокрема. Особливо це стосується ідеологічно заанґажованих праць радянського періоду; по-друге, частина досліджень, навіть претендуючи на об’єктивність, має епізодичний характер і не дає можливості повною мірою відтворити важливі деталі та регіональні особливості реалізації столипінського аграрного курсу на Волині; по-третє, декларуючи нові підходи до вивчення та висвітлення проблеми, багато дослідників на практиці вдаються лише до ревізії усталених у попередні часи суджень, оцінок і висновків. У своїх дослідженнях вони послуговуються традиційними методами, ігноруючи сучасні досягнення світової історичної думки. Тому можливість сучасного об’єктивного дослідження зумовлено не лише застосуванням нових підходів і сучасних методологій, а й значним розширенням джерельної бази, залученням до наукового обігу важливих матеріалів і документів, які були раніше недоступні для дослідників. Столипінську аграрну реформу, зокрема її впровадження у Волинській губернії, вивчають уже понад сто років, однак і донині не вироблено єдиних підходів щодо її інтерпретації. Дослідження цієї проблеми на сучасному етапі є актуальним і із практичного погляду. Нині, в умовах понищеного агресією Російської Федерації аграрного сектору України, постає величезна кількість проблем соціально-економічного характеру. Особливо важливим, після нашої перемоги над ворогом, буде питання відновлення та реформування вітчизняного аграрного сектору і створення ефективної інфраструктури агропромислового комплексу. Це – питання не лише продовольчої, а й політичної безпеки української нації, тому дуже важливим є досвід усіх аграрних реформ, які відбувалися на нашій землі.

Посилання

1. Байрау Д. Янус в личаках: селяни в російській революції, 1905–1917 рр. Вопросы истории. 1992. № 1. С. 19–31.
2. Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863–1914. Поляки в соціоетнічних конфліктах. Київ : Критика, 1998. 334 с.
3. Бондар В., Присяжнюк Ю. Сучасна історіографія пореформеного селянства. Український історичний журнал. 2011. № 2. С. 180–201.
4. Гофман І. Чехи на Волині: основні відомості / переклав Ярослав Орнст. Прага, 1998. 32 с.
5. Малиновський Б. Пауль Рорбах. Столипінська аграрна реформа і причини Першої світової війни. Український селянин : збірник наукових праць Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Черкаси, 2006. Вип. 10. С. 18–20.
6. Мацузато Кімітака. Столипінська реформа і російська агротехнологічна революція. Отечественная история. 1992. № 6. С. 194–200.
7. Мейсі Д. Земельна реформа і політичні переміни: феномен П.А. Столипіна. Вопросы истории. 1993. № 4. С. 3–18.
8. Шабала Я. Аграрний розвиток Волині у ХХ столітті: історіографічний аспект. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. Луцьк, 2009. № 13. С. 367–372.
9. Bazylow L. Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. 344 s.
10. Niescioruk J. Piotr Stolypin: Zycie i dzialalnosc polityczna. Lublin : Wyd. UMCS, 2004. 132 s.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Приймак, В. (2023). ОЦІНКИ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ ОКРЕМИМИ ІНОЗЕМНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. Літопис Волині, (28), 29-33. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.04
Розділ
Історія Волині