ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: підготовка, військова медицина, Українська військово-медична академія, створення

Анотація

Із проголошенням 24 серпня 1991 року Акта незалежності України «Про створенням самостійної української держави –України» одразу постало питання створення власних збройних сил, і наступним кроком Верховної Ради України буда її Постанова «Про військові формування на Україні», в якій відображено створення Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Цим було покладено початок підготовки власних військових фахівців для Збройних Сил України. Деякі військово-навчальні заклади на той момент у нашій державі вже існували, але не було навчального закладу, який би готував військових лікарів для Збройних Сил України. У статті висвітлено стислий історико-ретроспективний огляд формування військово-медичної освіти та комплексного механізму підготовки офіцерських кадрів, зокрема і керівних кадрів військової медицини в Україні. Проведено історичний аналіз підготовки військових лікарів на території України з 1991 до 2020 рр., висвітлено процеси організації підготовки військових лікарів у незалежній Україні. На основі ретроспективного аналізу створення та розвитку військово-медичної освіти в Україні простежено динаміку змін у підготовці військових медиків для Сил оборони держави. У статті наведені етапи формування військово-медичної освіти та створення відповідних навчальних закладів для їх підготовки. Відображено становлення національної системи медичної освіти та науки у Збройних Силах України. Відображено шлях створення та динаміку розвитку Української військово-медичної академії від Військово-медичного відділу – єдиного вищого військового навчального закладу з підготовки та перепідготовки військових лікарів за 14 фаховими спеціальностями. Орієнтація військового комплексу України на функціональну сумісність із вимогами країн НАТО та реалізація оборонної реформи в Україні спонукає до впровадженням нових освітніх програм у підготовку нової формації як військовослужбовців, так і військово-медичних фахівців.

Посилання

1. Про створення Української воєнно-медичної академії : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10. 1995 № 380. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP950820.html.
2. Власенко О.М., Скибінська Т.Р., Москаленко В.В. Підготовка лікарів для Збройних сил України. URL : https://web.archive.org/web/20141208072232/http://www.nmu.edu.ua/e8.php.
3. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09. 1996 № 1074. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-96-%D0%BF#Text.
4. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Нариси історії ФПЛЗСУ. URL : http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/fakultety/pidgotovky-likariv-dlya-zbrojnyh-syl-ukrayiny/narys-istoriyi-fplzsu/.
5. Військово-медична освіта в Україні. URL : https://mil.in.ua/uk/vijskovo-medychna-osvita-v-ukrayini/.
6. Командування медичних сил третє за чисельністю в ЗСУ. Інтерв’ю АрміяFM начальник Головного медичного управління ЗС України генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко (5 березня 2020 р.). URL : http://www.armyfm.com.ua/komanduvannya-medichnih-sil-tretye-za-chiselnistyu-v-zsu/.
7. Hialth Care Administrator. Retrievid 11 September 2012. URL : www.msheathcareers.com/careers.healthcareadmin.htm.
8. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для другого (магістерського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2019 р. № 724/ Міністерство освіти і науки України. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/ media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/253-viyskove-upravlinnya -za-vidami-zbroynikh-sil-magistr.pdf.
9. Підготовка офіцерів запасу. Історія УВМА. URL : https://drive.google.com/file/d/1ZleZOJ54slUIN87_Xp_NSWpS06SEIqSf/view.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Фурдик, В. (2021). ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (25), 143-147. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.24
Розділ
Публічне управління