РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

  • Наталія Прямухіна
Ключові слова: політичні механізми, економічна безпека держави, економічна сфера, публічна влада, геоекономічна конкуренція, інституціоналізація, політичні інструменти економічної безпеки

Анотація

У статті обґрунтовано важливість дослідження політичного виміру забезпечення безпеки держави в економічній сфері виходячи з фундаментальних перетворень в економічній та політичній сферах суспільства, що вимагають дослідження взаємодії між політикою та економікою; глобалізаційними процесами в обох сферах, що актуалізує побудову стратегії забезпечення економічної безпеки України; зростання кількості та масштабів загроз на національному та світовому рівнях. Розглянуто підходи науковців, присвячені забезпеченню економічної безпеки держави, та дотичні до цього політичні механізми й важелі, виявлено вектор наукової проблеми, яка у прямій постановці розглядається рідко та заслуговує на доцільність усебічного комплексного вивчення. Висвітлено сутність економічної безпеки держави та визначено, що безпека є абстракцією та не існує сама по собі. Безпека не є суто економічною категорією, але містить у собі соціальний, політичний, етичний та інші аспекти. В економічній сфері безпеки держави виокремлено три різновиди: безпека в економіці, безпека від економіки та безпека для економіки. Усвідомлення сутності та розмежування цих видів є важливою основою для встановлення результативної взаємодії публічної влади та економічної безпеки держави. Обґрунтовано, що нерозривність зв’язку економічної безпеки держави та політики через спрощений механізм взаємовідносин «чиновник – підприємець» актуалізує необхідність використання позаекономічних методів і засобів, які, з одного боку, попереджають і/або послаблюють внутрішньо властиві ринку негативні риси, а з іншого – захищають засновану на ринкових відносинах економічну сферу від здатних деформувати її викликів і загроз. Ураховуючи специфіку та призначення політичних механізмів, запропоновано напрями інституціоналізаційного та науково-технічного характеру, які сприятимуть удосконаленню системи забезпечення економічної безпеки.

Посилання

1. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: правовий, економічний, інформаційний аспекти : монографія / В.В. Копійка та ін. Київ : Київський ун-т, 2018. 388 с.
2. Акімова Л. Вплив основних інструментів державного регулювання на економічну безпеку держави за демографічною та соціальною сферами. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2(55). Ч. 2. С. 202–210.
3. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / Т.Г. Васильціва та ін. Львів : ННВК «АТБ», 2019. 522 с.
4. Грущинська Н.М. Геоекономічна конкуренція як наслідок сучасного світового економічного порядку. Стратегія розвитку України. 2015. № 1. С. 43–49.
5. Економічна безпека України : монографія / В.Г. Федоренко та ін. Київ : ДКС центр, 2017. 462 с.
6. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / Л.С. Шевченко та ін. Харків : Право, 2009. 312 с.
7. Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні : кол. монографія / Я.Я. Пушак та ін. Львів : ЛігаПрес, 2017. 368 с.
8. Мішина І.Г. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій: дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 ; Донецькій національний університет. Донецьк, 2007. 235 с.
9. Мандзіновська Х.О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення. Наукові записки. 2016. № 2(53). С. 159–166.
10. Карпа М.І. Розвиток публічної служби в Україні: компетенційний підхід : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 262 с.
11. Сидорчук О.Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія. Львів : ЛРІДУ, НАДУ, 2018. 492 с.
12. Архірейська Н.В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «економічна безпека». Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235.
13. Крюкова І.О. Позаекономічний аспект економічного дослідження: інституціональний підхід. Історія народного господарства та економічної думки України. 2014. Вип. 47. С. 237–248.
14. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.
15. Шмитт К. Политическая теология. Москва : Канон-Пресс-Ц, 2000.
16. Maurice Duverger. Introduction à la politique. Harvard: Editeur Gallimard, 1985.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Прямухіна, Н. (2021). РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ. Літопис Волині, (25), 118-125. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.20
Розділ
Політологія