ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРІЗЬ ДОСВІД РЕСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВЗАЄМИН

  • Василь Притулюк
Ключові слова: культурна спадщина, національна культура, реституція, Україна, Республіка Польща, співпраця, охорона пам’яток, міжнародне право

Анотація

Культурна спадщина – це сукупність успадкованих нацією від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини, результат надбань духовної та матеріальної культури народу. Одними з різновидів матеріальної культури є рукописи, книги, архівні матеріали, наукові колекції, різноманітні предмети художнього, історичного або ж археологічного значення, які мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення. Саме про таку частину культурної спадщини йтиметься у запропонованій статті. Найчастіше народи, що проживають на порубіжних землях, мають спільну історію або ж будували власну державність на одних і тих самих теренах чи пережили військові конфлікти, стикаються з проблемою спільної культурної спадщини. Доволі часто трапляється так, що на одні й ті самі об’єкти культурної спадщини висловлюють претензії два або більше народів. Ці питання нині регулюються міжнародним правом, саме останнє і визначає приналежність того чи іншого об’єкта культурної спадщини до надбань конкретної нації. Реституція культурних цінностей у відносинах між державами відіграє надзвичайно важливу роль не лише у справі збереження та відтворення фондів культурної спадщини нації, а й у збереженні та розвитку добосусідських відносин між державами. Україна та Республіка Польща з 90-х років ХХ ст. налагодили та розвивають співпрацю у справі реституції культурних цінностей та спільній пам’яткоохоронній діяльності, що є надзвичайно важливим для розбудови двосторонніх міждержавних відносин. Українсько-польське порубіжжя впродовж усієї своєї історії є класичним прикладом поліетнічного регіону, місцем зустрічі різних культур, їх взаємодії та синтезу. Подібний синкретизм спричинив те, що в історичному просторі українсько-польського порубіжжя прослідковується яскраве переплетіння двох культур, розташування великої кількості об’єктів культурної спадщини двох народів.

Посилання

1. Договір про добросусідство, дружні взаємини та співробітництво від 18 травня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 43. С. 613.
2. Ключук Ю. Польсько-українські взаємини з питань реституції культурних цінностей на прикладі архіву товариства «Просвіта». Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Число 16. 2016. С. 132–136.
3. Кот С.І. Культурна спадщина. Енциклопедія історії України : Т. 5: Кон – Кю / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2008. 568 с.
4. Кот С. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.) : монографія. Київ : Інститут історії України НАН України, 2020. 1020 с.
5. Нінічук А. Питання реституції в польсько-українських відносинах 90-х років ХХ століття (на прикладі архіву товариства «Просвіта»). Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. Число 19. 2018. С. 34–39.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей» від 28 грудня 1992 року. Збірник постанов Уряду України. 1993. № 1–2. С. 29.
7. Сварник Г. Доля архіву товариства «Просвіта» у Львові. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2010. № 19. С. 623–627.
8. Стрільчук Л., Стрільчук В. Інституційні складові українсько-польських гуманітарних взаємин і співробітництва : монографія. Луцьк : Волинські старожитності, 2013. 258 с.
9. Стрільчук Л.В. Україна – Польща: від добросусідських відносин до стратегічного партнерства (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Луцьк : Волинські старожитності, 2013. 608 с.
10. Стрільчук Л. Українсько-польські міждержавні відносини у сфері реституції та повернення культурних цінностей (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.). Волинський музейний вісник. Музеї у дослідженні та збереженні пам’яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель. 2012. Вип. 4. С. 219–222.
11. Тичина І. Польсько-українська співпраця з питань реституції культурних цінностей (на прикладі передачі архіву товариства «Просвіта»). Актуальні проблеми зовнішньої політики України : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю Федьковича, 2020. С. 64–65.
12. Угода між Урядом України та Урядом РП про співробітництво у справі охорони та повернення втрачених і незаконно переміщених під час Другої світової війни культурних цінностей. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616_120 (дата звернення: 12.03.2019).
13. Dziedzictvo archiwalne we wspolpracy Polski i Ukrainy. Praca zbiorowa pod redakcja Wladeslawa Stepniaka. Przemysl: Arhiwum Panstwowe w Premyslu, 2009. 219 s.
14. Fedorowicz K. Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989-1999. Poznań, 2004. 249 s.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Притулюк, В. (2021). ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРІЗЬ ДОСВІД РЕСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВЗАЄМИН. Літопис Волині, (25), 99-103. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.16
Розділ
Всесвітня історія