ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУДДІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Віра Плакса
Ключові слова: суб’єкти законодавчої ініціативи, органи державної влади, суддівське врядування, взаємодія, контроль, судова реформа, історичні етапи взаємодії

Анотація

Historical aspect of interaction of subjects of legislative initiative with public authorities and judicial government in UkraineУ статті проведено історичний аналіз взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи з органами державної влади та суддівського врядування в Україні, на підставі якого визначено певну формулу такої взаємодії. Визначе- но, що, з одного боку, законодавча влада визначає правові засади організації та функціонування органів судової влади, зокрема органів суддівського врядування, а з іншого – органи суддівського врядування мають вплив на законотворчий процес Верховної Ради України. Такий вплив нині проявляється в наданні Вищою радою право- суддя консультативних висновків щодо законопроєктів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів. Звертається увага на те, що суб’єкти законодавчої ініціативи беруть безпосеред- ню участь у формуванні Вищої ради правосуддя. У статті зауважується, що, окрім іншого, Вища рада право- суддя вносить подання про призначення судді на посаду, а значимість такого повноваження продемонстровано через представлення статистичних результатів діяльності органу щодо прийняття рішень із цього питання. В аспекті вивчення історичного досвіду регулювання питання взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи з орга- нами державної влади та суддівського врядування в Україні в роботі зауважується, що до створення Вищої ради правосуддя повноваження щодо внесення подання про призначення судді на посаду мала Вища рада юстиції. Акцентовано, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України не має прямих форм взаємодії із суб’єктами законодавчої ініціативи. За результатами дослідження питання історичного аспекту взаємодії суб’єктів законодавчої ініціативи з органами державної влади та суддівського врядування в Україні зроблено спробу вио- кремити три історичні етапи розвитку такої, спираючись на зміни в нормативно-правовому регулюванні цього питання.

Посилання

1. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення 14.12.2020).
2. Конституція України : за станом на 07.02.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 14.12.2020).
3. Вільгушинський М.Й. Суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб’єктами владних повноважень та громадськістю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Одеса, 2014. 20 с.
4. Горобець Р.В., Овчар О.М. Деякі аспекти взаємодії між органами державної виконавчої та судової влади. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2011. Вип. 8. С. 213–227.
5. Скрипнюк В.М. Конституційно-правові основи розвитку системи державної влади сучасної України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Харків, 2012. 42 c.
6. Козюбра М.І. Система судоустрою України : історія, сучасний стан і перспективи в контексті конституційної реформи. Національна безпека і оборона. 2016. № 5-6. С. 75–79.
7. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 р. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (дата звернення 14.12.2020).
8. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В.С. Куйбіда, М.М. Білинська, О.М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. Київ : НАДУ, 2018.
9. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (дата звернення: 14.12.2020).
10. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення 10.12.2020).
11. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Вищої ради правосуддя у 2019 році. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/ analiz_za_2019_rik.pdf (дата звернення 22.11.2020).
12. Регламент Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 712. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/228286390 (дата звернення 14.12.2020).
13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 04.12.2018 р. № 11-р/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/11_p_2018.pdf (дата звернення 10.12.2020).
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Плакса, В. (2021). ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СУДДІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (24), 228-233. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.37
Розділ
Публічне управління