ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УПРАВЛІНСЬКУ РОБОТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  • Володимир Пержун
Ключові слова: публічне управління, управлінська культура, особливості, формування, управлінська робота, ознаки, якості

Анотація

Упровадження результативної системи публічного управління та застосування нових підходів у професійній роботі публічних службовців суттєво залежить від позитивно сформованої управлінської культури самих службовців. Такі складники управлінської культури, як галузева компетентність, знання і досвід, вміння самостійно думати і працювати, моральні якості, самодисципліна, саморозвиток і самореалізація, пова- га до колег і громадян, яким надаються послуги тощо, допоможуть публічним службовцям піднімати рівень своєї професійної управлінської здатності, успішно досягати кар’єрного зросту, підвищувати свій соціальний і професійний статус і т. п. Проблема впливу управлінської культури на управлінську діяльність публічних службовців в Україні нині акту- альна, маловивчена та вимагає подальшого наукового дослідження. Вважаємо, що управлінська культура постає окремим зрізом загальної культури зі своїми особливостями, якостями і ознаками. Тому ми констатуємо факт, що вона є своєрідним і достатнім соціально-політичним і державно-управлінським феноменом суспільного життя. Тут також важливо враховувати, що управлінська культура згідно зі своїми ознаками, якостями і характеристиками досить чітко уявляється як соціокультурний зріз інституційного рівня, котрий впливає на основні соціальні інститути суспільства: політику, економіку, культуру, релігію, освіту, науку тощо. До того ж, важливо зазначити її вплив на державно-управлінські відомчі структури – виконавчі органи влади, органи місцевого самоврядування, управлінські бізнес-структури та ін. Отже, сучасні трансформаційні процеси в українському суспільстві та певні реформи державного управління спонукають до змін у розумінні місця і ролі в них публічних службовців. Насамперед вони мають осмислити свою важливість у державному реформуванні, змінити стиль управлінської діяльності, визначитися й усвідомити, що саме від них багато залежить успішне запровадження в практику публічного управління новітніх управлінських методів і форм роботи, сучасних управлінських технологій.

Посилання

1. Державна служба. У 2-х т. / редкол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), О.Ю. Оболенський, С.М. Серьогін та ін. Київ, Одеса : НАДУ, 2013. Т. 2. 348 с.
2. Тронь В. Методологія креативного управління. Державне управління в Україні: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Київ : НАДУ, 2005. С. 34–41.
3. Єганов В.В. Державно-управлінська діяльність: культура та стиль. Електронний журнал «Державне будівництво». 2008. № 2.
4. Бондаренко Є.М. Фактори формування організаційної культури державної служби. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 2. С. 364–372.
5. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / пер. с англ.; под ред. А.Н. Петрова. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 344 с.
6. Культура управління : монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Крутій О.М. та ін. Харків : НУЦЗУ, 2018. 218 с.
7. Воронько Л.О. Теоретико-організаційні основи культури праці державних службовців України : автореф. дис. ... к. держ. упр. : 25.00.03. «Державна служба». Київ, 2004. 20 с.
8. Бурдяк В. Державна служба як особливий різновид суспільно-корисної праці. Публічне управління: теорія і практика: збірник наукових праць. 2011. № 1. С. 140–147.
9. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє : монографія / відп. ред. І.А. Грицяк. Київ : К. І. С., 2009. 240 с.
10. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за ред. В.М. Князєва; кол. авт.: В.М. Князєв, І.Ф. Надольний, М.І. Мельник та ін. Київ : НАДУ, 2003. 320 с.
11. Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку і саморозвитку особистості. Педагогіка і психологія. 2008. № 2. С. 49–57.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Пержун, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА УПРАВЛІНСЬКУ РОБОТУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Літопис Волині, (24), 223-227. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.36
Розділ
Публічне управління