НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • Олена Дурман
Ключові слова: державне управління, зовнішня політика, нормативно-правове забезпечення, класифікація законодавства, стратегія зовнішньої політики

Анотація

У статті аналізується така складна державно-управлінська проблема, як формування та реалізації зовнішньої політики України. Зазначається, що формування та реалізація ефективної зовнішньої політики дер- жави відбувається на основі нормативно-правового забезпечення. Автор проводить дослідження складників нормативно-правового забезпечення та пропонує його структурну класифікацію. Також визначаються суб’єкти нормотворення (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, інші органи публічної влади) та акти, які вони ухвалюють на виконання своїх повноважень у зовнішньополітичній сфері. Верховна Рада України реалізує свої повноваження, передусім, через норми Конституції та відповідних законів України. Президент України має повноваження у сфері формування та реалізації зовнішньої політики, визначені Конституцією України, а реалізує ці повноваження, видаючи відповідні Укази. Указами Президента України вводяться в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, яка в сучасних реаліях має суттєвий вплив на формування зовнішньополітичного курсу нашої держави, особливо у сфері зовнішньої безпе- ки. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади здійснює зовнішню політику, а також реалізує зовнішню політику України, сформовану Верховною Радою України та Президентом України. Особлива увага в статті приділяється таким політично-правовим документам, як стратегії, що описують стратегічні напрями формування та реалізації зовнішньої політики або окремих, дотичних до неї сфер. Ці доку- менти не є класичними нормативно-правовими актами, проте мають суттєвий вплив на формування держа- вою свого зовнішньополітичного курсу. Визначено, що нині в Україні відсутня Стратегія зовнішньополітичної діяльності, яка має вказати цілі, мету та напрями зовнішньої політики України та включати в себе План заходів із реалізації стратегії, в якому будуть прописані конкретні кроки з досягнення поставленої мети. У висновку зазначається, що з огляду на суттєві зовнішні виклики для України необхідним є вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування та реалізації зовнішньої політики України з урахуванням поло- жень правового та організаційного механізмів державного управління.

Посилання

1. Горбулін В.П. Україна в глобальних вимірах сучасного світу (виступ на міжнародному форумі «Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору»). Вісник НАН України. 2017. № 08. С. 59–64. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/124876
2. Грубінко А. Досвід формування стратегії зовнішньої політики України в умовах Становлення незалежної держави: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. 2018. Вип. 30. С. 105–110.
3. Жовква І.І. Прийняття зовнішньополітичних рішень як наука. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 111(1). С. 37–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_111%281%29__7
4. Сіцінський Н.А. Концептуальні принципи зовнішньополітичної діяльності України та її нормативно-правове наповнення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 97–104.
5. Ціватий В.Г. Глобалізація та європейська регіональна політика: історичні імперативи і сучасність. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2012. Випуск 18. С. 20–26.
6. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України. Київ : «LAT&K», 2015. 477 с.
7. Дурман О.Л. Розвиток зовнішньої політики та становлення зовнішньополітичних структур України: історичний аспект. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Державне управління. 2019. № 4 (68). С. 22–30. DOI https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-4
8. Бєлкін Л.М. Проблеми ієрархії нормативно-правових актів в контексті забезпечення законності в сфері державного управління в Україні. Універсальні наукові записки. 2011. № 3(39). С. 398–405.
9. Козуліна С. Ієрархія нормативно-правових актів: сучасний стан та актуальні питання. Актуальнi проблеми державного управлiння. 2019. № 2(78). С. 48–52. URL: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/179068
10. Конституція України. Основний Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр
11. Підзаконні нормативно-правові акти. LIGA 360. Довідкова інформація від 18.05.2007 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/TS001441?an=2. Дата звернення 14.03.2021
12. Декларація про державний суверенітет України: декларація Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки від 16.07.1990 р. № 55-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/55-12
13. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради України від 24.08.1991 р. № 1427-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text
14. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80#Text
15. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 р. № 2411-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2411-17
16. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
17. Міжнародні документи. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c/stat/stru5#Stat
18. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2469-19
19. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997 р. № 3/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3/97-%D0%B2%D1%80
20. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 344. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/344-2018-%D0%BF
21. Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р. № 281. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/281-2016-%D0%BF
22. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text
23. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2009 року «Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України» : Указ Президента України від 15.06.2009 р. № 435/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/435/2009
24. Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1017-2017-%D1%80.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Дурман, О. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (24), 212-218. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.34
Розділ
Публічне управління