ПОЛІСЬКЕ ВОЄВОДСТВО В КОНЦЕПЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДІВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

  • Юрій Крамар
Ключові слова: Польська держава, Поліське воєводство, державна політика, національне питання, асиміляція

Анотація

У статті аналізуються програми державної політики з національного питання, які реалізовувались польськими урядами на території Поліського воєводства в міжвоєнний період (1921–1939 рр.). Показано специфіку регіону під кутом зору національної структури його мешканців. Акцентовано на тому, що понад 75% населення воєводства становили представники слов’янських меншин – білоруси, українці, росіяни і так звані «тутейші». Остання етнічна група була найчисельнішою (700 тис. з понад 1,1 млн загалу мешканців) і не мала виразної національної ідентичності. Це дало підстави польській владі втілювати політику, націлену на прискорену полонізацію населення краю усіма доступними для цього засобами. Упродовж 1920–1930-х рр. було опрацьовано кілька урядових програм державної політики на Поліссі, головна мета якої полягала у зміцненні польської державності на північно-східних землях та їх якнайшвидшій інтеграції до політичної та соціально- економічної системи Речі Посполитої. У 1920–1930-х рр. ці програми реалізовувались поліськими воєводами С. Довнаровичем, Я. Крагельським, В. Костек-Бєрнацьким. Основними засобами політики національно- державної асиміляції на Поліссі у 1920–1930-х рр. були: розширення сфери вживання польської мови в усіх сферах життя з одночасним обмеженням використання української та білоруської мов; заборона діяльності українських, білоруських, російських громадських, культурних, релігійних, кооперативних організацій і това- риств; закриття шкіл із національними мовами викладання; поступова полонізація Православної церкви шляхом впровадження польської мови до внутрішньоцерковного життя; нейтралізація впливів українського і білоруського рухів на Поліссі, які розглядались виключно в категоріях антидержавних. Зауважимо, що упро- довж міжвоєнного двадцятиліття жодна з державних програм, запропонованих польськими урядами для вирішення національного питання, не привела до врегулювання міжнаціональних відносин на східних землях, а подекуди їх загострила. Це вилилось у драматичні події на західноукраїнських та західнобілоруських землях напередодні та в роки Другої світової війни.

Посилання

1. Держархів Волинської області (далі – ДАВО). Ф. 46. Оп. 9а. Спр. 999.
2. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (далі – AAN, MSW). Sygn. 938.
3. AAN, MSW, Sygn. 30.
4. Cichoracki P. Stołpce – Łowcza – Leśna 1924. II Rzeczpospolita wobec najpoważniejszych incydentów zbrojnych w województwach północno-wschodnich. Łomianki, 2012. 340 s.
5. Cichoracki P. Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957). Warszawa, 2009. 496 s.
6. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 grudnia 1931. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludnośc. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie. Warszawa : Główny Urzęd Statystyczny, 1938. 314 S.
7. Gomółka K. Białorusini w II Rzeczypospolitej. Zeszyty naukowe politechniki Gdańskiej. Ekonomia. Gdańsk, 1992. Nr. XXXI. 178 s.
8. Pismo wojewody poleskiego Jana Krahelskiego do starostów powiatowych w sprawie prowadzenia polityki narodowośiowej na Polesiu. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 45–47.
9. Przemówienie starosty powiatowego na zebraniu przedstawicieli władz i urzędów niezespolonych w Prużanie. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 40–45.
10. Stan poslkiego posiadania na Polesiu. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 199–243.
11. Streszczenie przemówienia wojewody Jana Krahelskiego na zjeździe starostów w Drohoczynie. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 37–40.
12. Wytyczne wojewody poleskiego Jana Krahelskiego skierowane do starostów powiatowych w sprawie wdrażania polityki pańtwowej w województwie poleskim. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 47–55.
13. Zarsządzenie wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego o stosowaniu języka polskiego w aktach metrykalnych ludności prawosławnel. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej. Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej / red. W. Śleszyński. Białystok–Kraków : Wydawnictwo : Avalon, 2009. S. 98–100.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Крамар, Ю. (2021). ПОЛІСЬКЕ ВОЄВОДСТВО В КОНЦЕПЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДІВ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ. Літопис Волині, (24), 159-164. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.25
Розділ
Всесвітня історія