СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НА УРОКАХ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • Наталія Кінд-Войтюк
Ключові слова: сучасний вчитель, вчитель історії, Нова українська школа, ментор, фасилітатор, тьютор, інноваційність навчання, інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційна компетентність, вебінар, онлайн-курс, дистанційне навчання

Анотація

У статті зроблена спроба розкрити роль сучасного вчителя історії в умовах нової української школи. Сучас- ний педагог – це фактично наставник, який вміє організувати процес пізнання учнів. Учень має вчитися ставити запитання і проявляти інтерес та допитливість. Для цього сучасна школа має використовувати в освітньому процесі активні методи пізнання. Сучасний вчи- тель історії може ефективно використовувати соціальні мережі як для більш ефективного та цікавого навчан- ня учнів, так і для власного розвитку та професійного вдосконалення. Застосування мережевих технологій у навчальному процесі спрямоване на отримання більш високого рівня навичок та компетентностей як учня, так і вчителя. Залучення педагогів до такого освітнього простору, як всесвітня мережа Інтернет, виведе про- цес навчання на якісно новий рівень, забезпечить розвиток та соціальну адаптацію учнів в умовах глобалізації світової спільноти. У статті розкривається поняття інформаційно-комунікаційної компетентності учителів історії. Охарак- теризовано зміст інформаційно-комунікаційної компетентності. У публікації описані навички роботи з додат- ками Gmail, Google Classroom, Google Диск, Google Презентації, YouTube, мережі «Facebook» та «Instagram». У статті розкрито роботу освітніх проєктів «На урок», «Просвіта», «Всеосвіта», які допомагають вчителям історії практично застосувати сучасні інновації у сфері інформаційних і комунікаційних технологій.

Посилання

1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя. Красноярск : КГУ, 1998. 310 с.
2. Анцібор І.М. Використання інтернет-мережі на уроках історії для підвищення якості знань студентів. Таврійський вісник. 2016. № 1 (53). С. 66–70.
3. Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економiка та держава. 2018. № 1. С. 79–82.
4. Дем’яненко В.М. Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. № 1. С.44–48.
5. Інтернет-сервіси в освітньому просторі : методичний посібник / І.С. Аман. Кіровоград : КЗ «КОІПП імені В. Сухомлинського», 2016. 88 с.
6. Календарно-тематичне планування уроків з історії України, всесвітньої історії, правознавства, громадянської освіти, курсу «Історія: Україна і світ». 5–11 класи / ред. Ю. Ніраз. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 128 с.
7. Карташова Л.А. Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 68. № 6. С. 193–205.
8. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник / О.І. Пометун. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 208 с.
9. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». Міністерство освіти і науки України, 2016. 34 c. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch2016/
10. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні. URL: http://www.ispp.org.ua/news_44.htm.
11. Крокуємо разом. Досліджуємо, відкриваємо, взаємодіємо… / укл. Ю. Федоров. Кропивницький, 2020. 160 с.
12. Маркова А.K. Психология профессионализма. Москва : «Знание», 1996. 308 с.
13. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Міністерство освіти і науки України, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
14. Петренко В.О. Формування трансверсальних компетентностей в умовах закладу вищої освіти. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 29–30 бер. 2018 р. Харків : Вид-во «НТМТ», 2018. С. 290–293.
15. Положення про дистанційне навчання. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2019_6(2)__39.pdf
16. Портфоліо учителя, як форма аналізу та оцінки результатів його діяльності : методичні рекомендації / Л.М. Бабченко. Дніпро : Середняк Т.К., 2019. 21 с.
17. Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року. URL: http://osvita.ua/news/43501/.
18. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. Москва : Когито-Центр, 2002. 396 с.
19. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-%D1%80
20. Старша профільна школа: кроки до становлення. Методичні рекомендації / Фасоля О., Мархлєвскі В. Київ, 2019. 52 с.
21. Управління якістю загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник. / Лукіна Т.О. Київ : Педагогічна думка, 2020. 230 с.
22. Упровадження інноваційних форм методичої роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти. Методичні рекомендації / Ігнатенко Н.М. Чернігів : ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2021. 55 с.
23. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021: збірник матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару, Київ, 2 березня 2021 р. / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2021. 116 с.
24. Шахіна І.Ю. Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського. Вип. 36-37 (40-41). Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. C. 245–255.
25. Шахов В.І. Базова педагогічна освіта майбутнього учителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця : Едельвейс, 2007. 383 с.
26. Шостя С. Розвиток цифрової компетентності учителів у контексті європейських стандартів. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи : збірник тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару, Київ, 12 березня 2019 р. / за заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2019. С. 105–108.
27. Ярмольчук Т.М. Психолого-педагогічні особливості застосування мобільних технологій у процесі професійної підготовки ІТ-фахівців. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсонський державний університет. 2017. Випуск LXXX. Том 1. С. 253–256.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Кінд-Войтюк, Н. (2021). СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НА УРОКАХ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Літопис Волині, (24), 103-107. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.17
Розділ
Історія України