ПІЗНЬОБАРОКОВА СКУЛЬПТУРА САКРАЛЬНИХ СПОРУД ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ

  • Руслана Шеретюк
Ключові слова: Волинь, орден піарів, сакральна споруда, бароко, рококо, скульптурний декор, статуарна пла- стика, художнє різьблення

Анотація

У статті досліджено стилістичний зв’язок пізньобарокового сакрального мистецтва Волині з європейськими художніми тенденціями, що виразно простежується на прикладі скульптурного декору місцевих культових споруд римо-католицького ордену піарів. З’ясовано, що в католицьких костелах він разом із монументальними фресковими розписами і станковим релігійним живописом являв собою невід’ємну складову частину їх худож- нього декорування. Вказано, що скульптурний декор Дубровицького піарського костелу є показовим прикладом оздоблення пізньобарокових інтер’єрів пластикою в техніці стукко. У ній виконані фігурки путті, що й доте- пер прикрашають його стіни та стелю. Розкрито, що до творів монументальної статуарної пластики Волині доби пізнього бароко, яка відігравала роль сюжетно-пластичного й емоційного акценту храму, належали кам’яні фігури Богоматері Ласкавої та Йосифа Обручника Любешівського піарського костелу, а також скульптура Божої Матері Ласкавої піарського костелу святого Антонія Падуанського в Межирічі Корецькому. Охарак- теризовано, що рококовій круглій скульптурі була притаманна характерна манера формування фігур, а також динамізм їх драперії. На жаль, всі вони були втрачені під час Другої світової війни. Виявлено, що Межиріцький піарський костел був щедро декорований вівтарними скульптурними фігуративними композиціями та художнім орнаментальним різьбленням. Простежено, що барокове скульптурне оздоблення вівтарів вповні узгоджувалося з його загальним художньо-стилістичним задумом, а художня різьба не лише доповнювала цілісний пластичний образ храму, але й надавала більшої декоративності. Підсумовано, що в контексті пізньобарокової концепції цілісності облаштування інтер’єру латинського храму пластичний декор у техніці стукко, монументальна скульптура, декоративна різьба відігравали роль не лише елементів його мистецького наповнення, а й ключових засобів утілення провідних художніх ідей.

Посилання

1. Інтер’єри барокових храмів Західної України ХVІІІ ст. UKRART story. Нариси з історії українського мистецтва. URL: http://www.ukrartstory.com.ua/tekst-statti-24/interiors-of-baroque-churches-of-western-ukraine-xiii-ct.html
2. Крвавич Д.П. Львівська бароккова скульптура: джерела інспірацій. Українське барокко та європейський контекст. Київ : Наукова думка, 1991. С. 96–105.
3. Лесик-Бондарук О.О. Архітектурно-мистецькі засоби виразності у храмовому будівництві Волині ХVІІ–ХVІІІ століття: пластика в оздобленні споруд. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2017. Вип. 31. С. 121–127.
4. Маковецька Х. Скульптура давня. Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. URL: http://www.mankurty.com/sven/?page_id=330
5. Moszyński A. Kronika Kollegium Lubieszowskiego XX. Pijarów. Kraków: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, 1876. 174 s.
6. Павлюк Р. Скульптура історичної Волині. Малознане мистецтво краю. Хроніки Любарта. URL: https://www.hroniky.com/articles/view/388-skulptura-istorychnoi-volyni-maloznane-mystetstvo-kraiu
7. Крвавич Д.П., Осійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво : навчальний посібник: у 3 ч. Львів : Світ, 2005. Ч. 3. 268 с. + 80 вкл. іл.
8. Husarski W. Kościół O. O. Pijarów w Lubieszowie. Południe. Miesięcznik poświencony sztuce i krytyce artystycznej. Wilno: Wydawnictwo Wiłeńskiego T-wa artystów – płastyków, 1922. № 4. S. 24–33.
9. Антонович Д. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; Вст. ст. І.М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С.В. Ульяновської, В.І. Ульяновського. Київ : Либідь, 1993. 592 с.
10. Gębarowicz M. Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej. Artium Quastiones. 1986. T. 3. S. 5–47.
11. Moszyński A. Monografia Kollegium i szkoły pijarskiej w Międzyrzeczu-Koreckim. Kraków: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, 1876. 98 s.
12. Михайлишин О. Костьол Св. Антонія в Великих Межирічах (Корецьких): три століття життя. Пам’ятки сакрального мистецтва Волині: Науковий збірник. Випуск 8. Луцьк : Надстир’я, 2001. С. 134–139.
13. Stecki T.J. Z dziejów wołyńskiego gródka. Kraków: Druk wł. L. Anczyca i Spółki, 1888. 25 s.
14. Adamski J. Osiemnastowieczne wyposażenie dawnego kościoła Pijarów w Międzyrzeczu Koreckim na Wołyniu. Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych / Red. A. Betlej, K. Brzezina, P. Oszczanowski. Wrocław, 2011. S. 271–278.
15. Обарчук А.О. Межиріч Корецький : Нариси історії волинського містечка. Рівне : ПП ДМ, 2010. 328 с.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Шеретюк, Р. (2021). ПІЗНЬОБАРОКОВА СКУЛЬПТУРА САКРАЛЬНИХ СПОРУД ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ. Літопис Волині, (24), 58-62. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.09
Розділ
Історія Волині