ВОЛИНСЬКЕ ПОВСЯКДЕННЯ ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Марина Тарасюк
Ключові слова: волинське повсякдення, історія повсякденності, литовська доба, українська історіографія, нова соціальна історія, Волинь, Україна

Анотація

Історія повсякденності є нині популярним напрямом наукових розвідок в українській історіографії. З’ясовано, що предметом історії повсякдення є все, що оточує людину щодня: гігієна, одяг, житло, харчуван- ня, дозвілля, виробнича практика та будь-які взаємодії з іншими членами суспільства. Студії охоплюють два рівні дослідження: матеріальне життя та нематеріальне (соціальне). Основне завдання напряму – це розгляд пересічних людей, які могли не впливати на глобальну історію, але, без сумніву, відчували на собі її тиск. Зокрема, напрям використовується під час вивчення середньовічного суспільства. У зв’язку з цим у статті зроблено спро- бу з’ясувати ступінь дослідження (у цьому разі волинського) повсякдення литовської доби та окреслити основні компоненти буденності, які висвітлені в новітній історіографії. Таке узагальнення дасть змогу визначити сфери щоденного, які вдається реконструювати, та такі, що залишаються науковою перспективою. З’ясовано, що з моменту становлення людинознавчої історії сучасна українська історіографія збагатилася дослідженнями таких компонентів повсякденного життя, як гардероб, житло, виробнича практика волинян (матеріальний вимір) та з історії взаємостосунків у громадському та приватному життях, контактів між миря- нами та церквою (нематеріальний вимір або, інакше кажучи, соціальний). Встановлено, що історія волинського повсякдення литовської доби та окремі його складники аналізуються, зокрема, в розвідках краєзнавчих археологів та соціальних істориків. Через незначну представленість у науковій літературі потребують більшої уваги вче- них дозвілля волинян, їхня система харчування, житлові умови. Після аналізу усіх компонентів буденності надалі вдасться сформувати цілісне уявлення науковців про цей відрізок часу, а це, зі свого боку, сприятиме розумінню середньовічного світу ізсередини.

Посилання

1. Brewer J. Microhistory and the histories of everyday life. Cultural and Social History. Munich, 2010. Vol. 7. PP. 87–109. DOI 10.2752/147800410X477359
2. Удод О. Історія повсякденності: питання методології та історіографії. Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.). 2010. Т. 2. С. 17–39
3. Колесник І. Українська історіографія : концептуальна історія. Київ, 2013. 566 с.
4. Удод О. Історія повсякденності: питання історіографії. «Історія повсякденності: теорія та практика» : матеріали Всеукр. наук. конф. Переяслав-Хмельницький. 2010. С. 19–23
5. Ворончук І. Актові книги ґродських і земських судів як джерело до історії українського повсякдення ранньомодерної доби. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. 1: Волинь XVI ст. / Упоряд. : Безпалько В., Висотін М., Ворончук І., Кучерук М., Чубик Ю. Київ, 2014. С. 6–74
6. Ворончук І. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. Київ, 2012. 712 с.
7. Криворотченко М. Місто і краєзнавство. Краєзнавство. 1928. № 4. С. 1–4.
8. Дінцельбахер П. Вступ. Історія европейської ментальности / Перекл. з нім. В. Кам’янець. Львів, 2004. С. 9–14.
9. Троневич П. Волинь в сутінках української історії ХІV–ХVІ ст. Луцьк, 2003. 112 с.
10. Ніколаєва H. Проведення європейського з’їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. 2012. № 109. С. 42–45.
11. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ, 2006. Вид. 3. 584 с.
12. Коляструк О. Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2009. Вип. 15, Ч. 1. С. 46–56
13. Steege P., Stuart A., Healy M., Swett E. The history of everyday life: A second Chapter. The Journal of Modern History, 2008. Vol. 80. PP. 358–378. DOI 10.1086/588855
14. Кучинко М., Златогорський О. Пам’ятки археології Луцького району Волинської області. Луцьк, 2010. 280 с.
15. Кучинко М. Місто Володимир у русько-литовському періоді. Володимир середньовічний. Історико-археологічні нариси. Луцьк, 2006. С. 91–138; Кучинко М. Археологія Волині. Луцьк, 2005. 202 с.; Златогорський О., Лукомський Ю., Собуцький М. Дослідження підвалів житлових будівель-кам’яниць втраченої історичної забудови м. Луцька XVI–XVII ст. Археологічні дослідження в Україні. 2012 : щорічник. Луцьк. 2013. С. 137–140; Кучинко М., Златогорський О. Поселенський комплекс Луцька та його околиць XIV–XVII століть. Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. 2010. Вип. VI. С. 223–232.
16. Терський С. Лучеськ X–XV ст. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. 252 с.
17. Чекурков В. Міста на території Луцького повіту Волинського воєводства другої половини XІV – першої половини XVІІ ст. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Київ, 2018. 379 с. URL: https://cutt.ly/mx9CZQC; Чекурков В. Археологічні дослідження поховальних пам’яток литовсько-польської доби м. Острога за матеріалами розкопок 2008 р. Острозький краєзнавчий збірник. 2015. № 8. С. 130–135; Чекурков В. Садиба коваля доби князів Острозьких на Новому місті в Острозі за результатами досліджень 2005 р. Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. 2011. № 3. С. 114–121
18. Панишко С. Про зміни технології приготування їжі на Волині у XIV столітті. Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. Історичні науки. 2009. № 22. С. 134–139.
19. Пословська А. Культура та побут пізньосередньовічної Волині (зa даними aрхеологiчних джерел). Гілея: науковий вісник. 2018. № 133. С. 10–13; Пословська А. Економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток Волині в X–XVI ст. (за матеріалами археологічних джерел). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Луцьк, 2018. 270 с. URL: https://cutt.ly/fx3Liko
20. Златогорський О., Верба Т. Дослідження у селі Рованці на Волині. Археологічні дослідження в Україні 2014. Київ, 2015. С. 28–29.
21. Кучинко М., Кучинко З., Златогорський О. Історія культури Волині давнього та середньовічного часу: навчальний посібник. Луцьк, 2013. 225 с.
22. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підгот. В. Мойсієнко, В. Поліщук. Луцьк, 2013. 733 с.
23. Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. Вип. 1: Волинь XVI ст. / Упоряд.: Безпалько В., Висотін М., Ворончук І., Кучерук М., Чубик Ю. Київ, 2014. 776 с.
24. Стельмащук Г. Вбрання на Волині у ХІV-ХVІІІ століттях і побутування окремих його компонентів у селян до середини ХХ ст. Народознавчі зошити. 2017. Вип. 4 (136). С. 896–913; Стельмащук Г. Давнє вбрання на Волині. Етнографічно-мистецтвознавче дослідження. Луцьк, 2006. 280 с.
25. Чубик Ю. Чоловічий шляхетський одяг як невід’ємний елемент матеріального життя волинської шляхти XVI – XVII століть. Україна у світовій історії. 2014. № 4 (53). С. 83–97
26. Ворончук І. Спільні риси і шляхи розвитку одягу українських і польських селян у XVI – XVII стoлітті (методологічні та методичні засади і підходи). Acta Polono-Ruthenica, 1996. Т. 1. С. 401–407.
27. Безпалько В. Матеріали виготовлення верхнього одягу українських селян другої половини XVI ст.(за актовими джерелами Волині). Ukraina Lithuanica. 2017. Т. 4. С. 232–247; Безпалько В., Кузьмінський І. Музичне повсякдення Волині (середина XVI – початок XVII століть). Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. 2019. № 1 (7). С. 5–32 й інші.
28. Русина О. Повсякдення Острозьких у світлі реєстру князівського майна. Український історичний журнал. 2019. Вип. 3. С. 172–183
29. Тарасюк М. Житло волинян кінця XIV – середини XVI ст. Етнічна історія народів Європи. Київ, 2020. Вип. 60. С. 7–12; Тарасюк М. Повсякденне життя на Волині кінця XIV – середини XVI століття: їжа, одяг та розваги. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Історія, 2020. № 1 (144). С. 55–67; Тарасюк М. Виробнича діяльність волинян литовської доби: умови і повсякденна практика. Zaporizhzhia Historical Review. 2020. Вип. 2(54). С. 296–300.
30. Штанько О. Мεщанε луцкиε цεху кравεцъкого и кушнεрского: ремісники Луцька в середині ХVІ століття. Літопис Волині. 2013. Чис. 12. С. 25–30; Її ж. Торговельне місто Луцьк у XVI – першій половині XVII ст. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. Вип. 9-10. С. 16–22.
31. Штанько О. Луцьк: місто і соціум у другій половині ХVІ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2013. № 21. С. 9–15; Штанько О. «Місце публічне, де спокій та порядність захованими є»: ратуша в рецепції луцьких і володимирських міщан ХVI – першої половини ХVII ст. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. 2015. Вип. 54. С. 107–110.
32. Старченко Н. Конфлікт у Володимирі 1566 р.: варіант мікроісторичного прочитання. Соціум. Альманах соціальної історії. 2003. № 3. С. 65–98; Старченко Н. Публічність як домінанта культурної традиції: Волинь другої пол. ХVI ст. Mediaevalia Ucrainica, 1998 р. Т. 5. С. 68–81.
33. Бортнікова А. Міста Волині та уряди старост у контексті суспільно-політичної взаємодії (ХV – 60-ті рр. ХVІ ст.). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 11. С. 117–123; Бортнікова А. Правові відносини населення міста Володимира з інститутами влади до 1569 р. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. С. 115–119.
34. Заяць А. Міста Волині у XVI – першій половині XVII ст.: джерела поповнення міського населення. Український історичний журнал. 2016. № 1. С. 50–59; Заяць А. Роль власників і старост у міському житті Волині XVI – першої половини XVII ст. Історико-географічні дослідження в Україні. 2019. Вип. 14. C. 26–45.
35. Ворончук І. Dominująca władza męźczyzny nad kobietąw ukraińskiej rodzinie XVI–XVII w. Męźczyzna w rodzinie I społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1. Od średiowiecza do początku XX wieku. 2010. S. 77–87; Ворончук І. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми і перспективи. Острозька давнина. Науковий збірник. 2013. Вип. 2. С. 56–62.
36. Білоус Н. Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині ХVІ – початку ХVІІІ ст. Соціум. Альманах соціальної історії. 2015. Вип. 11-12. С. 135–146; Білоус Н. «Вірність» і «зрада» у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в XVI – першій половині XVIІ ст. Соціум. Альманах соціальної історії. 2006. Вип. 6. С. 141–160.
37. Безпалько В., Кузьмінський І. Музичне повсякдення Волині (середина XVI – початок XVII століть). Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. 2019. № 1(7). С. 5–32.
38. Кузьмінський І. Музика та музиканти на з’їзді монархів у Луцьку у 1429 році (реконструкція). Українська музика. 2018. Чис. 3 (29). С. 5–13
39. Горін С. Монастирі Західної Волині (друга половина XV - перша половина XVII століть). Львів, 2007. 336 с.; Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця ХV – середини ХVII ст. : функціонування і місце у волинському соціумі. Київ, 2012. 560 с.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Тарасюк, М. (2021). ВОЛИНСЬКЕ ПОВСЯКДЕННЯ ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Літопис Волині, (24), 41-46. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.06
Розділ
Історія Волині