ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

  • Софія Степанюк
Ключові слова: Республіка Польща, охорона памʼяток, хранитель пам’яток, Міністерство культури й національної спадщини, Реєстр цінностей національної спадщини, Державний реєстр пам’яток, Муніципальний реєстр пам’яток, Національний інститут спадщини

Анотація

У статті пропонуються аналіз законодавства з охорони та збереження пам’яток та огляд основних дер- жавних памʼяткоохоронних інституцій Польщі. Проаналізовано закон «Про охорону і збереження пам’яток» від 23 липня 2003 р. та його подальші доповнення. Розглядаються державні реєстри об’єктів культурної спадщини, способи внесення пам’яток до реєстрів та ефективність останніх. Виявлено, що основною та найефективнішою формою захисту є запис до Реєстру пам’яток (нерухомих, рухомих чи археологічних), який робиться на підставі адміністративного рішення воєводського хранителя пам’яток. Показано еволюцію та механізм дії інституту Генерального хранителя пам’яток та воєводських хранителів пам’яток. Встановлено, що основну діяльність з охорони та збереження пам’яток покладено на Міністерство куль- тури й національної спадщини, а саме: Генерального хранителя пам’яток, Департамент охорони пам’яток та Департамент культурної спадщини. Розкрито функції Департаменту охорони пам’яток, серед яких: розробка національної програми охоро- ни та збереження памʼяток та контроль її виконання; координація та контроль за діяльністю воєводських хранителів пам’яток; надання субсидій на проведення консерваційно-реставраційних або будівельних робіт на історичних будівлях; фінансування археологічних досліджень за кошти Міністерства; перевірка стану збере- ження пам’яток; опрацювання заявок на нагороди за археологічні знахідки; проведення рекламних та освітніх заходів щодо охорони пам’яток та догляду за пам’ятками; ведення Переліку скарбів національної спадщи- ни та Національного реєстру нематеріальної спадщини. З’ясовано, що Департамент культурної спадщини опікується рухомими та нематеріальними об’єктами культурної спадщини. Його діяльність поширюється, зокре- ма, на діяльність, пов’язану з управлінням музеями та музейними експонатами, а також догляд національних пам’яток за кордоном та здійснення постійних вшанувань пам’яті в місцях національної пам’яті. Зазначено, що в підпорядкуванні Міністерства культури й національної спадщини знаходиться науковий Інститут національної спадщини, який здійснює надання експертної підтримки міністерству та фахової допомоги в оновленні та публікації реєстрів пам’яток, підтримки у формуванні поглядів міністра та низку інших завдань.

Посилання

1. Мазур Т., Мищак І., Законодавство у сфері охорони культурної спадщини в Польщі та Україні: порівняльний аналіз. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019 . № 1. С. 166–172.
2. Прокопенко Л., Гевель К. Досвід державного управління у сфері збереження культурної спадщини в країнах ЄС. Державне управління та місцеве самоврядування. Вип.1 (12). 2012. С. 73–82
3. Гевель К. Збереження культурної спадщини у посткомуністичних країнах Євросоюзу. Актуальні проблеми державного управління. 2010. Вип. 4. С. 74–77.
4. Kurzątkowski M. Mały słownik ochrony zabytków. Warszawa, 1989. 457 с.
5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000282
6. Pasek W. Forma i sposób ochrony zabytków. Komisja Opieki nad zabytkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. URL: http://konz.pttk.pl/artykuly/23-forma-i-sposob-ochrony-zabytkow(дата звернення: 13.10.2020).
7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. URL: https://www.gov.pl/web/kultura/ (дата звернення: 13.10.2020).
8. Generalny Konserwator Zabytków. Wikipedia: wolna encyklopedia. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Konserwator_Zabytk%C3%B3w (дата звернення: 13.10.2020).
9. Magdalena gawin. URL: https://www.gov.pl/web/kultura/magdalena-gawin (дата звернення: 13.10.2020).
10. URL: https://www.wkz.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=97 (дата звернення: 14.10.2020).
11. Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego URL: https://www.gov.pl/web/kultura/departament-ochrony-zabytkow (дата звернення: 15.10.2020).
12. Zakres Działalności Departamentu Ochrony Zabytków URL: https://www.gov.pl/web/kultura/departament-ochronyzabytkow (дата звернення: 15.10.2020).
13. Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. URL: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/departamenty-i-biura/departament-dziedzictwa-kulturowego.php (дата звернення: 15.10.2020).
14. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wikipedia: wolna encyklopedia. URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Instytut_Dziedzictwa (дата звернення: 15.10.2020).
15. Narodowy Instytut Dziedzictwa. URL: https://nid.pl (дата звернення: 16.10.2020).
16. Statut Narodowego Instytutu Dziedzictwa. URL: https://nid.pl/pl/O_NID/Statut (дата звернення: 16.10.2020).
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Степанюк, С. (2021). ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК. Літопис Волині, (23), 165-170. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.29
Розділ
Публічне управління