ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ ЯК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

  • Лілія Криничко
  • Владислав Савіцький
  • Андрій Ватанов
  • Володимир Цепенда
Ключові слова: аудит, державне регулювання, контроль, функції держави, історія аудиту

Анотація

У статті проаналізоване теоретичне підґрунтя наукових досліджень за економічними спеціальностями. Уточнено питання еволюції розвитку аудиту як професійної та господарської діяльності, що актуалізується сьогодні з позиції ідентифікації його властивостей, що проявлялися на відповідному етапі розвитку суспільства. Проведено аналіз сучасного етапу розвитку аудиторської діяльності у світі, що вказує на відсутність єдиних світових підходів до регулювання аудиту. Кожна країна розробляє власні підходи до інструкційного забезпечення регулювання аудиту та встановлює специфічні вимоги до діяльності аудиторської фірми. Зауважено, що основ- ною характеристикою сучасного аудиту є встановлення вимог власне до кадрового потенціалу аудиторської фірми. Виділено три основоположні етапи розвитку аудиту в контексті його теорій та завдань. Доведено, що економічні відносини, що характеризують той чи інший період суспільного розвитку, визначали основну мету аудиту й відповідні методологічні положення. Виокремлено що витоки аудиту як виду фінансового контролю сягають стародавніх часів. Перші прояви контрольної діяльності можна прослідкувати в країнах стародавньо- го світу – Індії, Єгипті, Вавилоні, Китаї. Уточнено, що історія аудиту як економічного явища сягає корінням у глибину століть. Елементи контролю застосовувалися в Стародавньому Вавилоні, де приблизно 5000 років тому використовувалися глиняні дощечки, які являли собою підтверджені аудитором звіти. Охарактеризова- но, що сучасний стан аудиту як виду незалежного фінансового контролю та як виду господарської діяльності в різних країнах світу характеризується певним станом соціально-економічних відносин. Вивчаючи сучасний стан розвитку аудиту та діяльності аудиторських фірм у країнах світу, насамперед варто наголосити на тенденції до уніфікації процесу регулювання аудиту та аудиторської діяльності.

Посилання

1. Абрютина М.С., Грачева А.В. Анализ финансово-экономической деятельности. Москва : ДИС, 1998. 256 с.
2. Азарская М.А. Методология и развитие методического обеспечения его качества : монография. Йошкар-Ола : ООО «Стринг», 2009.
3. Андреев В.Д. Практический аудит. Москва : Экономика, 1994.
4. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. Рейлли, М.Б. Хирш; пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова. Москва : Аудит; ЮНИТИ, 1997.
5. Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка і управління. Фінанси України. 2005. № 6. С. 56–61.
6. Волошина Е.И. Особенности аудиторской деятельности в странах Западной Европы. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2017. № 3. С. 124–130.
7. Воронина Л.И. Основы современного бухгалтерского учета и аудита : учеб. пособие: в 2 ч. Основы аудита. Москва, 1999. Ч. 2. Основы аудита. 1997. 252 с.
8. Голяш І.Д., Будник Л.А. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 17(1). С. 130–133.
9. Гуцаленко Л.В., Марченко С.О.Реалії аудиту у вітчизняній та зарубіжній практиці. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Ekonomika-i-suspilstvo-6-2016.pdf#page=349
10. Кизилов А.Н., Богатая И.Н. Эволюция аудита как науки и практической деятельности. Международный бухгалтерский учет. 2012. № 34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-audita-kak-nauki-i-prakticheskoy-deyatelnosti-1
11. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции: Практическое руководство. Москва : Финансы и статистика, 1985. 143 с.
12. Кучеров А.В., Козичева Я.М. Особенности аудита за рубежом. Молодой ученый. 2013. № 5. С. 339–343.
13. Лавренова Е.С. Особенности развития аудита в историческом аспекте с точки зрения американской экономики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-audita-v-istoricheskom-aspekte-s-tochki-zreniya-amerikanskoyekonomiki/viewer
14. Лебедєв О.П. Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни. URL: http://adminpravo.com.ua/index.php/2010-04-13-14-05-13/61-2010-07-08-14- 15-02/701-11-.html
15. Макоед И.А., Пупко Г.М. Аудит: в 2 ч. Ч. 1 . Минск : НИУ, 2009. 227 с.
16. Мельничук Б.В. Еволюція сутності аудиту. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 49–57.
17. Пименов Д.М. Анализ и обобщение исторических аспектов развития аудита в России. Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 292–302.
18. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. Москва : Финансы и статистика, 1991.
19. Соколов Я.В., Бычкова С.М. Роль теории аудита в процессе подготовки кадров. Аудиторские ведомости. 1998. № 2.
20. Степанова Я.В. Задачи аудита: эволюция и перспективы. ТДР. 2012. № 6-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-audita-evolyutsiya-i-perspektivy.
21. Султанова К.Т. Тенденции развития аудиторской деятельности в Казахстане. Педагогическая наука и практика. 2019. № 3 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-auditorskoy-deyatelnosti-v-kazahstane.
22. Торопова И.С. Аудит в Российской Федерации: история развития и современное состояние. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции.2017. № 4 (41). С. 153–157.
23. Усанова Н.Г. История развития аудита. URL: http://www.buk.irk.ru/library/sbornik _03/6.shtml.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Криничко, Л., Савіцький, В., Ватанов, А., & Цепенда, В. (2021). ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ ЯК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ. Літопис Волині, (23), 128-137. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.23
Розділ
Публічне управління