ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ

  • Богдан Гребенюк
Ключові слова: корупція, протидія корупції, корупційні порушення, індекс сприйняття корупції

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей індексу сприйняття корупції. Складність вивчення корупції як явища в суспільстві полягає в тому, що вона має глибоко латентний характер. Неможливо вивчити корупцію на основі тільки статистичних даних: по-перше, офіційна статистика не повною мірою відображає справжній стан справ; по-друге, такі дані будуть характеризувати насамперед якість роботи правоохоронних органів або ЗМІ з виявлення фактів корупції; по-третє, статистичні дані дають нам уявлення не про корупцію, а про корупційну злочинність, і поняття ці не тотожні. У статті пояснюється, що спроби дослідників створити універсальну методику, засновану на математичних обчисленнях, важко виконати. Це пояснюється тим, що корупційні прояви, по-перше, не можуть бути достовірно виміряні, по-друге, мають кількісні (стан і динаміка) і якісні (структура і характер) характеристики, і неможливо перевести ці якісні характеристики в цифровий вираз. Індексу сприйняття корупції властива певна частка похибки через те, що він заснований на опитуванні людей, навіть авторитетних і досвідчених. Люди намагаються бути об’єктивними, але насправді це важке для них завдання. У статті робиться висновок, що нині доводиться констатувати, що, на жаль, немає дже- рел інформації про корупцію, які задовольняли б вимогу міжкраїнної порівнянності. Індекс сприйняття корупції не може використовуватися як абсолютно точний інструмент аналізу і порівняння, бо він розраховується на базі мінливого набору джерел даних: змінювалася кількість джерел даних і країн, що включаються в індекс; з’являлися нові опитування, а проведення деяких досліджень припинялося. Крім того, в методологію розрахунку Індексу сприйняття корупції вносилися зміни. Тому єдиним надійним способом порівняння є зіставлення даних по певній державі з одного і того самого конкретного джерела протягом певного періоду часу.

Посилання

1. Лунеев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая. Государство и право. 1996. № 8. С. 81.
2. Монтескье Ш. Избранные сочинения. Москва, 1955. 803 с.
3. Akçay S. Corruption and human development. Cato Journal. 2006. Vol. 26. Pp. 29–48.
4. Gupta S., Davoodi H., Alonso-Terme R. Does corruption affect income inequality and poverty? Economics of governance. 2002. Vol. 3. Is. 1. Pp. 23–45.
5. Kaufmann D. Corruption and The Global Financial Crisis. URL: http://www.forbes.com/20Q9/Ql/27/corruption-financialcrisis-business-corruptionQ9 Q127corruption.html
6. Савчишкина О.Г. Индекс восприятия коррупции Транспаренси Интернешнл. Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2015. № 7–4. С. 144–146.
7. Капитонова Н.Б., Тумаланов Н.В. Индекс восприятия коррупции – показатель уровня коррупции. Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2014. № 3 (15). С. 51–54.
8. William De Maria. Measurements and markets: Deconstructing the corruption perception index. International Journal of Public Sector Management. 2008. Vol. 21. № 7.
9. Бухарина Н.П. Основные подходы к пониманию коррупции в международных правовых актах. Юридическая мысль. 2015. № 2. С. 72–76.
10. Антикоррупционные организации. URL: http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/resources/index.html
11. Поляков С.В. Прогнозирование изменения показателя индекса восприятия коррупции в России. Ученые записки. 2017. Т. 1, № 21. С. 5.
12. Шедий М.В. Сравнительные исследования и индикаторы распространения коррупции в современном мире. Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2. С. 88–98.
13. Батищева М.А. Служебные разоблачения в сфере государственной службы. Вестник МГИМО. 2014. № 3 (36). С. 195–205.
14. Corruption Cases Mapping Based on Indonesia’s Corruption Perception Index / M. Noerlina, L. A. Wulandhari, Sasmoko, A. M. Muqsith, M. Alamsyah. Journal of Physics Conference Series. 2017. Vol. 801 (1). Pp. 012–019.
15. Уроки масштабного коррупционного скандала Siemens десятилетие спустя. URL: https://theconversation.com/lessonsfrom-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decadelater-108694
16. Starke C., Brandt C., Köbis N. C. The Role of social norms in corruption research. URL: https://europeanstudentthinktank.com/2016/01/11/therole-of-social-norms-in-corruption-research.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Гребенюк, Б. (2021). ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ. Літопис Волині, (23), 123-127. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.22
Розділ
Публічне управління