РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: АСПЕКТИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ (1991–2021 РР.)

  • Іван Безена
Ключові слова: історія регіонального розвитку, Конституція України, стратегія розвитку регіону, сталий розвиток громади, взаємодія, євроінтеграція

Анотація

У дослідженні проаналізовано історичні аспекти євроінтеграційних процесів у регіональній практиці і результати трансформацій структури, змісту діяльності обласних та місцевих органів влади, яка спрямова- на на сталий соціально-економічний розвиток території і задоволення запитів людини. Ключовими питаннями історичного розвитку державної регіональної політики є подолання наслідків авторитарних методів управління й вибудовування демократичних основ і механізмів ефективної співпраці регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськими інституціями території, жителями сіл й міст. Актуалізуються історичні аспекти формування адміністративно-територіального устрою, які націлені на ресурсне забезпечення діяльності соціально-культурних об’єктів території та стратегії їх розвитку і трансформації. Окреслені процеси проходять у контексті вибудовування державного управління відповідно до ідеології європейського співтовариства. Демократизація й децентралізація спрямовані на перерозподіл владних повноважень «від центру до регіону», розвиток демократичних основ на територіях, формування відповідального регіонального управління, повернення довіри громадян до влади і долучення людини до процесів врядування в громаді. Структурно-функціональну модель системи державного управління на регіональному рівні було нормативно вста- новлено Конституцією України, яка прийнята 28.06.1996 року та залишається чинною донині. У дослідженні розглянуто історичні процеси вибудовування органів державної влади регіону та місцевого самоврядування, процесів формування ефективної співпраці між владою і громадським активом території. Стратегія вибудовування партнерських стосунків спрямована на розбудову успішної території та ефектив- ного розв’язання критичних проблем соціально-економічного розвитку регіону. Сучасні регіональні практи- ки підтверджують актуальність вибудовування нових стратегій розвитку території, наявності активних, професійних і системоутворюючих суб’єктів публічної організаційної діяльності. Демократизація регіональної влади окреслена через публічне обговорення ситуації в громаді й експертизу суспільних проблем, відкриті процеду- ри розгляду і прийняття публічних рішень, внутрішнього і зовнішнього бюджетування інфраструктури регіону.

Посилання

1. Усаченко Л.М., Тимцуник В.І. Історія державного управління в Україні. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 292 с.
2. Копенгагенські критерії членства у Європейському Союзі. Сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/yevropejska-integraciya/vidnosini-ukrayina-yes/kopengagenski-kriteriyi-chlenstva-v-yevropejskomusoyuzi
3. Конституція Української РСР. Київ, 1978. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09#Text
4. Про Представника Президента України : Закон України N 394/92 (394/92 ) від 24.07.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2167-12#Text
5. Про Положення про місцеву державну адміністрацію : Указ Президента України від 14 квітня 1992 р. N 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252/92#Text
6. Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування : Закон Української РСР від 7 грудня 1990 р. N 533-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-12#Text
7. Конституція України. Київ, 1996. 45 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
8. Курілов Ю.Ю. Регіоналізація, децентралізація та адміністративна реформа в Європі: теоретико-методологічний аспект. Аспекти публічного управління. 2018. Том 6. № 11-12. С. 72–84.
9. Утрехтська декларація про добре місцеве та регіональне врядування в неспокійний час: проблеми змін. Ухвалена 17.11.2009 р. 16-ою сесією конференції Європейських міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне управління. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a16#Text
10. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (ЄС). Офіційний вісник України. 2014. № 75, Т. 1, ст. 83.
11. Безена І.М. Сучасні механізми регулювання освітньої системи регіону: стратегії планування та реалізації. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70) № 5. С. 7–11.
12. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Постанова КМУ від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
13. Про співробітництво територіальних громад : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 34. Ст. 1167.
14. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 13. Ст. 91.
15. Реформа децентралізації. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
16. Akimova L., Khomiuk N., Bezena I., Lytvynchuk I., Petrove O.. Planning of Socio-Economic Development of the Territories (Experience of European Union). International Journal of Management (IJM). Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 638–646.
17. Kryshtanovych M., Petrovskyi P., Khomyshyn I., Bezena I., Serdechna I. Peculiarities of Implementing Governancein the System of Social Security. Business, Management and Education. 18 (1), s. 142–156. Litva. https://doi.org/10.3846/bme.2020.12177
18. Перспективний план формування територій громад Дніпропетровської області : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 601-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua
19. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза глобальної влади / Пер. з англ. Лелів Г. Львів : Літопис, 2012. 168 с.
20. Сторонянська І.З., Беновська Л.Я. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації. Фінанси України. 2015. № 6. С. 44–37.
21. Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад. Волинський ресурсний центр. URL: http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/web2.pdf
22. ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ місцевого самоврядування, 15 жовтня 1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
23. Децентралізація дає можливості – Дніпропетровська область: формула успіху. Сайт Дніпропетровського ЦРМС. URL: https://decentralization.gov.ua/areas/0562
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Безена, І. (2021). РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: АСПЕКТИ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ (1991–2021 РР.). Літопис Волині, (23), 107-112. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.19
Розділ
Публічне управління