РЕВІНДИКАЦІЯ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921–1939 РР.)

  • Інна Нерода
Ключові слова: ревіндикація, православна церква, римо-католики, польська влада, Волинь

Анотація

Для українців релігія відігравала надзвичайно важливу роль у житті. Але опинившись у міжвоєнний період в іновірній Польщі, Православна церква зазнавала утисків та репресій. У статті розглядаються особливості процесу ревіндикації на Волині, її причини та передумови. Дослідження зумовлене суперечливими сторінками спільної історії України та Польщі. Становище православних церков у католицькій Польщі було досить нестабільним та розбіжним. А питання церковної власності було особливо важливим для Православної церкви в Польщі в міжвоєнний період (1921–1939 рр.). З огляду на наукове, теоретичне та практичне значення проблеми, недостатню вивченість теми, викори- стання неопублікованих джерел, вітчизняні і зарубіжні публікації документів та матеріалів ставиться мета дослідити політику польських урядових кіл і католицького костелу щодо церковного майна Православної церкви на території Польщі. Нині в умовах українсько-польської співпраці надзвичайно важливим є проблема дослідження та висвітлення історії цих двох сусідніх народів. Тривалий час дослідники залишали поза увагою національну політику Польщі. Зокрема, Волинь посідала в національній політиці II Речі Посполитої особливе місце. Надзвичайно довго поляки та українці йшли до діалогу та порозуміння. І, зрештою, це призвело до того, що два народи стали на шлях співпраці та допомоги один одному. Однак досить складно стерти з пам’яті всі ті потрясіння, через які пройш- ли українці, знаходячись під владою ІІ Речі Посполитої. Досліджувана проблема має значний науковий інтерес. Нині сучасними вітчизняними та іноземними дослідниками опубліковано низку праць, що стосуються становища Православної церкви в Польщі. Проте не можна стверджувати, що ця проблема достатньо висвітлена в історичній науці. Проблема ревіндикації чекає на подальші наукові студії.

Посилання

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw Reczypospolitej (DURP), № 4, 12 stycznia 1921 r. poz. 17.
2. Archiwum Akt Nowych (AAN, Warszawa). Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświęcenia Publicznego (MWRiOP), sygn. 801, k. 1.
3. Державний архів Тетнопільської області (Держархів Тернопільської обл.), ф. 148, оп. 2, спр. 547, арк. 6-6 зв.
4. Сивіцькій М. Історія польсько-українських конфліктів / пер з пол. Є. Петренка. Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. Т. 1. 344 с.
5. AAN, MWRiOP, sygn. 859, k. 98.
6. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 7–9.
7. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 13.
8. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 18–18 зв.
9. Głos Wołyński (Łuck). 1922. 19 lutego. S. 8.
10. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 24.
11. Савчук Б. Волинська «Просвіта». Рівне: Видавнича фірма «Ліста», 1996. 149 с.
12. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 82.
13. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 548, арк. 89.
14. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 552, арк. 67.
15. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 552, арк. 29.
16. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 552, арк. 39.
17. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 550, арк. 42–44.
18. AAN, MWR i OP, sygn. 851, k. 10.
19. AAN, MWR i OP sygn. 851, k. 174.
20. AAN, MWR i OP, sygn. 1040, k. 13.
21. AAN, MWR i OP, sygn. 851, k. 10.
22. AAN, MWR i OP, sygn. 960, k. 341.
23. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 2, спр. 4, арк. 7.
24. AAN, MWR i OP, sygn. 960, k. 341.
25. AAN, MWR i OP, sygn.1205, k.282
26. Monografija stosunków wyznaniowych w wojewódzwie Wołynskiem. Łuck, 1936. 152 s.
27. Українська нива, 1930. 21 лют.
28. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 3, спр. 12, арк . 155.
29. AAN, MWR i OP, sygn. 1230, k. 360.
30. AAN, MWR i OP, sygn. 1231. k. 39.
31. Archiwum Metropolii Prawosławnej (AMP). R-VI – 6B/115.
32. AAN, MWR i OP, sygn. 1230, k. 11.
33. Держархів Тернопільської обл., ф. 148, оп. 3, спр. 12, арк. 155.
34. AAN, MWR i OP, sygn. 1038, k. 2.
35. AAN, MWR i OP, sygn. 859, k. 674.
36. AAN, MWR i OP, sygn. 851, k. 7.
37. AAN, MWR i OP, sygn. 1205, k. 287–288.
38. AAN, MWR i OP, sygn. 854, k. 246.
39. AAN, MWR i OP, sygn. 851, k. 13.
40. Церква і Нарід. 1938. Ч. 15–16, 1–15 серпня. С. 658.
41. AAN, Urząd wojewódzki Wołyński (UWW), sygn.979/40, k. 63.
42. Piotrkiewicz T. Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach Piłsudczyzny 1926–1930. Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1981. 165 s.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Нерода, І. (2021). РЕВІНДИКАЦІЯ ПРАВОСЛАВНИХ СВЯТИНЬ У ВОЛИНСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1921–1939 РР.). Літопис Волині, (23), 19-24. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.03
Розділ
Історія Волині