ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

  • Лілія Криничко
Ключові слова: система охорони здоров’я, медицина, медичні заклади, медичні послуги, державне регулюван- ня медичними закладами

Анотація

У статті визначено етапи реформування системи охорони здоров’я в Україні, які виділяють вітчизняні вчені, а також з’ясовано напрями, які ними пропонуються для вдосконалення. Загалом вважаємо, що для реалізації ефективних методів удосконалення системи охорони здоров’я потрібно на державному рівні визначити стратегічні напрями розвитку досліджуваної галузі з обмеженням впливу політичних змін. Це дозволить забез- печити в повній мірі реалізацію стратегії та уникнути фрагментарних реформ. У статті досліджено сутність та значення державного регулювання ринку приватної медицини, а також висвітлено особливості системи охо- рони здоров’я як вкрай важливого сектора соціально-економічного життя з точки зору забезпечення соціально- економічної та політичної стабільності держави. Проаналізовано ключові засади отримання позитивних результатів у політиці державного управління медичними закладами. Окреслено, що за державної підтримки розвитку ринку медицини та мінімізації перешкод розвитку галузі створення сприятливих умов для фінансування системи охорони здоров’я в цілому є досить імовірним. Проведено огляд основних цілей державного регулювання ринку медицини України. Доведено, що реалізація права людини на якісні медичні послуги зумовлює спрямуван- ня політики держави в Україні на реформування чинної системи охорони здоров’я та створення ефективної національної моделі. Охарактеризовано завдання, які стоять перед державним управлінням щодо реформуван- ня системи охорони здоров’я, у свою чергу зазначені завдання визначають зміст та форму реалізації тієї чи іншої реформи у сфері охорони здоров’я як ключового складника соціальної політики держави. Виявлено, що зміни в стратегії державного управління приватними медичними закладами є необхідною передумовою розвитку кардинально нового, потенційно здорового суспільства. Здійснено періодизацію процесів реформування системи охорони здоров’я України.

Посилання

1. Барзилович А.Д. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: стратегічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 134–140
2. Буранбаева Л.З. Реализация социально-ориентированной стратегии регионального развития на основе совершенствования инструментов управления системой здравоохранения. Казань, 2012. 20 с.
3. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г. Реформування охорони здоров`я: успіхи та перешкоди. Сучаснi медичнi технології. 2013. № 2. С. 24–26.
4. Илюшкина О.В. Классификация факторов, влияющих на конкурентоустойчивость в системе оказания услуг в области здравоохранения. Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 33 (336). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-faktorov-vliyayuschih-na-konkurentoustoychivost-v-sisteme-okazaniya-uslug-v-oblasti-zdravoohraneniya (дата обращения: 15.12.2020).
5. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України : Указ Президента України від 07.12.2000 р. № 1313/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (дата звернення: 15.12.2019).
6. Костюк В.С. Реформування охорони здоров’я в Україні в умовах європейської орієнтації. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/24-2-2017/11.pdf
7. Кринична І.П. Обґрунтування необхідності проведення реформування системи охорони здоров’я в Україні: історичний аспект. Аспекти публічного управління. 2015. № 3 (17). С. 19–26.
8. Лехан В.М., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4 (52). С. 5–11.
9. Музика І.С. Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського Регіону України). URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20162(118)/sep20162(118)_038_MuzykaI.pdf
10. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр. URL: https://moz.gov.ua/strategija (дата звернення: 22.12.2019).
11. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280112 (дата звернення: 22.12.2019).
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я : Закон України від 06.04.2017 р. № 2002VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200219 (дата звернення: 22.12.2019).
13. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002–2011 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142002%D0%BF (дата звернення: 15.12.2019).
14. Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. № 815. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8152007%D0%BF (дата звернення: 22.12.2019).
15. Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення : Указ Президента України від 06.12.2005 р. № 1694/2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1694/2005 (дата звернення: 15.12.2019).
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Криничко, Л. (2021). ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ. Літопис Волині, (22), 104-111. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.17
Розділ
Публічне управління