РОЗВИТОК АУДИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ

  • Димитрій Грицишен
  • Жанна Прокопенко
  • Жанна Прокопенко
  • Тетяна Кочин
  • Андрій Опанасюк
Ключові слова: фальсифікації, економічні ресурси, аудит, аудиторські фірми, економічні злочини

Анотація

У статті доведено, що аналіз сучасного етапу розвитку аудиторської діяльності у світі вказує на відсутність єдиних глобальних підходів до регулювання аудиторської діяльності. Охарактеризовано, що кожна країна розробляє свої власні підходи до управління регулюванням аудиту та встановлює конкретні вимоги до діяльності аудиторських фірм. Відзначено, що основними характеристиками сучасного аудиту є встановлення вимог до людських ресурсів аудиторської фірми. Доведено, що фактично сьогодні аудиторський звіт (висно- вок) має підтверджувати якість фінансової звітності як важливого інструменту інформування користувачів для прийняття управлінських рішень. Доведено, що за допомогою розширення аудиторських процедур, зокре- ма використання аналітичних процедур, можна вести мову про аудиторський звіт (висновок) як складову частину інформаційного ресурсу. Охарактеризовано, що інформаційним ресурсом економічної та господарської діяльності виступає сукупність інформації, що міститься у фінансовій звітності та аудиторському звіті (вис- новку). Доведено, що варто переглянути підходи до аудиторського звіту (висновку) та визначити його місце в структурі інформаційного ресурсу. Уточнено, що аудиторський звіт можна розглядати з декількох позицій: по-перше, як результат робо- ти аудитора. У даному контексті варто також визначати аудиторський висновок я результат виконання договірних відносин щодо аудиту фінансової звітності; по-друге, документ, що містить думку аудитора щодо фінансової звітності досліджуваного підприємства та гарантує надання впевненості зацікавленим користува- чам. Доведено, що варто змінити підхід до аудиторського звіту (висновку) як до документу, що підтверджує достовірність показників фінансової звітності, адже зміна запитів користувачів призводить до того, що аудиторський висновок виступає ще й джерелом інформації, що не представлена у фінансовій звітності. Оха- рактеризовано, що сучасний аудиторський звіт (висновок) є складовою частиною інформаційного ресурсу про господарську діяльність підприємства, що у цілому дає змогу підвищити його якісні характеристики та задо- вольнити інформаційні потреби зацікавлених сторін, що в результаті призводить до зниження або ж уникнення інформаційної асиметрії на ринках капіталів.

Посилання

1. Андреев В.Д. Практический аудит. Москва : Экономика, 1994.
2. Голяш І.Д., Будник Л.А. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 17(1). С. 130–133.
3. Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник економіста. Київ : Центр навч. літ., 2009. 264 с.
4. Денисюк О.Г. Використання ресурсного потенціалу підприємства та його фінансової складової. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/38.pdf.
5. Лавренова Е.С. Особенности развития аудита в историческом аспекте с точки зрения американской экономики. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-audita-v-istoricheskom-aspekte-s-tochki-zreniya-amerikanskoyekonomiki/viewer.
6. Лазаришина І.Д. Використання економічного аналізу в аудиті. Вісник Тернопільської академії народного господарства. 2002. Вип. 3. С. 192–196.
7. Лазаришина І.Д. Удосконалення методологічних аспектів аналізу відхилень за критерієм суттєвості інформації. Наукові записки. 2003. Вип. 12. С. 119–122.
8. Мельничук Б.В. Еволюція сутності аудиту. Економіка АПК. 2011. № 12. С. 49–57.
9. Обов’язкова ротація аудиторів здійснюється відповідно до встановлених вимог. URL: https://www.pabu.com.ua/ua/mediacentr-3/profesiini-novyny/1083-oboviazkova-rotatsiia-audytoriv-zdiisniuietsia-vidpovidno-do-vstanovlenykhvymoh.
10. Пантелєєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2009. 239 с.
11. Парацій О. Аналіз фінансового потенціалу підприємства. Наукові записки. 2005. Вип. 14. С. 178–181.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Грицишен, Д., Прокопенко, Ж., Прокопенко, Ж., Кочин, Т., & Опанасюк, А. (2021). РОЗВИТОК АУДИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ. Літопис Волині, (22), 93-103. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.16
Розділ
Публічне управління