ВІДНОСИНИ МІЖ РСФРР ТА УСРР В 1919–1929 РР.: ВІД СУВЕРЕНІТЕТУ ДО УНІТАРИЗМУ

  • Влада Сокирська
Ключові слова: РСФРР, УСРР, СРСР, російсько-українські відносини, федерація, унітаризм, російсько- український кордон

Анотація

У статті доведено, що заходи, спрямовані на політичне опанування Радянською Росією України, йшли поза площиною правового оформлення державних стосунків Росії й України. У відносинах між РСФРР і УСРР у 1920-х роках спостерігалося поєднання тактики інкорпорації засобами силової експансії з підкресленим деклару- ванням незалежності України та прийняттям рішень, що перетворювали останню на автономію. Тому відносини між РСФРР і УСРР 1920-х роках – це результат складної взаємодії історичних, політичних, економічних, культур- них, соціально-психологічних, географічних чинників, випадковостей, зовнішніх впливів та внутрішніх процесів. Міждержавні відносини РСФРР і УСРР ґрунтувалися на більшовицькій доктрині, спільності ідеологічних та політичних завдань, однаково організованого і на спільних засадах побудованого державного устрою та соціально-економічного укладу. Незалежні радянські республіки формально мали статус самостійних дер- жав у 1919 – початку 1920-х років, навіть були тісно пов’язані між собою. Роль центру відігравала Російська Федерація, навколо якої гуртувалися решта радянських республік. Прагнення до об’єднання зумовлювалося економічними зв’язками між ними, що складалися протягом тривалого часу, однаковою політичною струк- турою, а також ідеологічними завданнями унітаризму, централізму, тоталітаризму правлячої більшовицької партії. З утворенням Союзу Радянських Соціалістичних Республік змінилося правове становище республік із договірних на союзні. Відносин між республіками втратили характер міждержавних і формувалися як міжреспубліканські. У результаті проведення адміністративно-територіальних перетворень 1920-х років цілеспрямована уніфікаторська політика керівництва СРСР у 1920-ті роки у питанні визначення російсько- українського кордону призвела до того, що великі за площею та населені переважно українцями землі залишилися поза межами політичних кордонів України.

Посилання

1. Сокирська В.В. Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.): політико-економічний та адміністративно-територіальний дискурс : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.02. Тернопіль, 2018. 44 с.
2. Волобуєв М. До проблеми української економіки. Більшовик України. 1928. № 2. С. 46–73.
3. Бабій Б. Союз РСР і роль України в його утворенні. Київ, 1972. 255 с.
4. Галкин В. Возникновение и развитие социалистических наций в СССР. Москва : Госполитиздат, 1952. 112 с.
5. Златопольский Д. СССР – федеративное государство. Москва : МГУ, 1967. 334 с.
6. Якубовская С.И. Строительство Cоюзного Cоветского социалистического государства в 1922–1925 гг. Москва : Академия наук СССР, 1960. 402 с.
7. Шаповал М. Большевизм і Україна. Прага : Вільна спілка, 1926. 62 с.
8. Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории. Российская история. 2011. № 6. С. 3–30.
9. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г. Москва : РГГУ, 1994. 418 с.
10. Чеботарева В.Г. Национальная политика Российской Федерации. 1925–1938 гг. Москва : Московский дом национальностей, 2008. 832 с.
11. Кульчицький С. Утворення СРСР: нові погляди. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006–2007. С. 684–699.
12. Єфіменко Г. Визначення кордону між УСРР та РСФРР (1917–1920). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2011. Вип. 20. С. 135–176.
13. Дмитрієнко М.Д. Зміни в адміністративно-територіальному устрої України в 1919–1920 рр. Український історичний журнал. 2004. № 1. С. 43–52.
14. Марочко В. Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920–1930-х років: історико-теоретичний аспект. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2003. № 8. C. 43–51.
15. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Київ : ПП Сергійчук М.І., 2008. 560 с.
16. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1919. Ст. 264.
17. Известия Всеукрревкома. 30 января 1920 г. Ч. 35.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Сокирська, В. (2021). ВІДНОСИНИ МІЖ РСФРР ТА УСРР В 1919–1929 РР.: ВІД СУВЕРЕНІТЕТУ ДО УНІТАРИЗМУ. Літопис Волині, (22), 67-71. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.11
Розділ
Всесвітня історія