Волинознавчі праці учасників музейного будівництва Волинської губернії

  • Олена Кушпетюк
Ключові слова: давньосховище, музей, пам’ятка старовини, волинознавчі праці

Анотація

У статті зроблено спробу проаналізувати діяльність працівників музейних закладів Волинської губернії кінця ХІХ – початку ХХ століть щодо висвітлення історії краю на основі зібраних і збережених ними музейних збірок. Зазначено, що публікації таких досліджень давали змогу музейним закладам широко заявити про себе і свою діяльність, сприяли пробудженню зацікавленості волинськими історією та пам’ятками та зростанню потягу до вивчення їх минувшини, активізації історико-краєзнавчих досліджень загалом.

Посилання

1. Архив братства имени Князей Острожских 1913 и 1914 гг., по м. февраль. – Часть IV. – Архів Волинського краєзнавчого музею. КДФ №561. Арк. 1-1143.
2. Беляшевский Н. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 1. Издание распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. – Почаев-Житомир, 1896 г. [Рецензия] // Киевская Старина. 1896. № 11. С. 52-61.
3. В.Б. Памятники древнего православия в г.Владимире-Волынском / Сост. и изд. Е. Н. Дверницкий. – Киев, 1889. [Рецензия] // Исторический вестник. 1890. № 1. С. 207-208.
4. В.Г. Развалины Мстиславова храма во Владимире-Волынском // Волынские епархиальные ведомости. 1889. № 1 и 2(часть неоф.). С. 43-47.
5. Возобновление Мстиславова храма // Исторический вестник. 1900. № 11. С. 746-750.
6. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 1. Изд. Распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. – Почаев: Типография Почаевской Успенской Лавры, Житомир: Типография и литография М.Дененмана, 1896. 244 с.
7. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 2. Издание распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. – Житомир: Типо-литография М. Дененмана, 1900. 287 с.
8. Гаврилюк С. В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : моногр. – 2-е вид., доп. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 536 с.
9. Дверницкий Емельян – Петрову Н.И. Письма 5 ноября 1887 – 26 апреля 1890 гг., из Владимира- Волынского в Киев. – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР НБУВ). Ф.III. Спр.12980-12984. Арк. 1-9.
10. Дверницкий Е. Памятники древнего православия в г.Владимир-Волынском. – К.: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. 63 с.
11. Дверницкий Е. Православное Свято-Владимирское Братство в г.Владимире-Волынском // Волынские епархиальные ведомости. 1888. №3 (часть неоф.). С. 114-116.
12. Костриця М. Ю. Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства // Краєзнавство. 2005. №1-4. С. 43-50.
13. Костриця М. Ю. Роль релігійного краєзнавства у дослідженні малої батьківщини // Краєзнавство. 2010. Вип. 4. С.27-36.
14. Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. - Житомир: М. А. К. - Житомир, 2001. 360 с.
15. Левицкий О. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 2. Издание распорядительного комитета Волынского Церковно-Археологического Общества. Житомир, 1900 [Рецензия] // Киевская Старина. 1901. № 11. С. 95-109.
16. Левицкий О. Труды Общества Изследователей Волыни. – Т.1. – Житомир, 1902 г. [Рецензия] // Киевская Старина. 1902. № 10. С. 41-48.
17. Отчѐт о деятельности Свято-Владимирского Православного Братства в г. Владимире-Волынском за 1888 г. // Волынские епархиальные ведомости. 1889. №23 (часть неоф.). С. 564-579.
18. Реутский Н. В. Княжество Луцкое и Луцкое Православное Крестовоздвиженское Братство. Краткий исторический обзор Председателя Совета Луцкого Православного Крестовоздвиженского Братства. – Киев: Типография товарищества И. Н.Кушнерев и Ко, 1892. 36 с.
19. Струменский М. Из Острожской старины. – Сергиев Посад: Б.и., 1916. 16 с.
20. Труды Общества Изследователей Волыни. – Т.I. – Житомир: Типо-литография М. Дененмана, 1902. 254 с.
21. Труды Общества Изследователей Волыни. – Т. VII.– Житомир: Электрическая типография М. Дененмана, 1915. 336 с.
22. Тучемский М. Город Острог в современном князю Константину Константиновичу Острожскому состоянии. – Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры, 1913. 40 с.
23. Тучемский М. Сторожевой замок князей Острожских в городе Остроге, Волынской губернии, в современном нам состоянии. – Почаев: Типография Почаево-Успенской Лавры, 1912. 26 с.
24. Фотинский О. А. Очерки из истории быта монастырских крестьян на Волыни в ХVІІ-ХVІІІ вв. // Труды Общества Изследователей Волыни. – Т.ІІІ. – Житомир: Электрическая типография М. Дененмана, 1910. С. 1-112.
25. Штейнгель Ф. Р. Раскопки курганов в Волынской губернии, произведѐнные в 1897-1900 гг. – К.: Б.и., 1905. 47 с.
26. Яроцкий Я. В. Некоторые памятники древности близ с.Лепесевки Заславльского уезда // Известия археологического комитета. - Москва, 1909. Вып.29. С. 54-64.
27. Яроцкий Яков Васильевич. Исследования и раскопки. «Цыганская гора» возле с. Толкачей Овручского уезда Волынской губернии. 1901 г. Житомир. – ІР НБУВ. Ф.ХХХІ. Спр.2581. Арк.1-2.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Кушпетюк, О. (2017). Волинознавчі праці учасників музейного будівництва Волинської губернії. Літопис Волині, (18), 26-32. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/100
Розділ
Статті