Волинь у подільському серці: Федір Олександрович Сумневич (1885-?)

  • Ольга Зубко
Ключові слова: Поділля, Волинь, «Просвіта», міжвоєнна Чехословаччина, Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі, Українська Селянська спілка в Празі, Федір Сумневич

Анотація

В соціальній історії, «людина маленька» – один з найвагоміших об’єктів дослідження, адже біографія, фактично, передбачає опис життя людини з метою з’ясування історичних, національних і соціальних відмінностей, психологічного типу її особистості. Тому дана доповідь – чергова спроба з’ясування обставин життя та діяльності подолянина-«увпіста» Федора Олександровича Сумневича – в 1917-1920 роках – Голови Рівненської «Просвіти», Рівненського повітового комісара, Губернського комісара Волині. Після 1920 року Сумневич відомий як волинський кооператор та голова Тернопільського осередку Центрального бюро біженців. В міжвоєнній Чехословаччині Федір Олександрович опинився в 1921 році, де з 1923 по 1929 роки очолював Українську Селянську спілку в Празі, а також три роки пропрацював асистентом на кафедрі правознавства Українського вищого педагогічного інститут ім. М. Драгоманова. В 1929 році Сумневич через безперспективність «концепції швидкого повернення», негативні наслідки «поворотництва» та закриття чехословацького ринку праці повертається назад на Волинь. З 1929 року подальша його доля невідома, однак пошуки тривають.

Посилання

1. Зубко О. Викладачі-подоляни Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі (1923–1933) / О. Зубко // Поділля у контексті української історії. – Вінниця, 2001. – С. 246–248.
2. Давидюк Р., Живʼюк А. Рівненська повітова «Просвіта»: десятиріччя під знаком УНР/ Р. Давидюк, А. Живʼюк //Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Історичні науки». – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – № 3. – С. 39 – 44.
3. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага, 1942. – Част. 1. – 372 с. // Репринтне перевидання (передмова та вступне слово – Любомир Винар та Алла Атаманенко): Львів-Кент-Острог, 2008. доп. 232 стор. фотоілюстрацій.
4. Зубко О. Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) / Зубко Ольга Євгеніївна. Дис. канд. іст. наук.. 09.00.12 (українознавство). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. 224 с.
5. Зубко О. Є. М.Грушевський та українські вищі школи Чехо–Словаччини: втрачені можливості вченого та еміграції. / О. Зубко // Вісник Київського інституту «Слов'янський університет» / «Слов’ян. ун-т». – К., 2001. – № 11/ Редкол.: Ю. М. Алексєєв (голов. ред.) та ін. – С. 44-55.
6. Зубко О. Є. Вказана праця.
7. Зубко О. Є. Новела Юрія Липи «Гадючки», як відображення еміграційної празької повсякденності //Девʼяті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 травня 2018 р.) / Упоряд. С. В. Кучеренко. – Полтава: ПУЕТ, 2018. 295 с. – Текст укр., франц., нім. мовами.
8. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919 – 1939 (Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої). К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. 272 с. Див також. ЦДАВОВ України в м. Києві. – Ф. 3925 («Автотракторні курси Української Селянської Спілки в Празі») (1924-1925). Оп. 1. 10 Спр. (Анотація фонду: Листування з Головним комітетом Української Селянської Спілки, викладачами курсів про набір студентів, допущення до іспитів, склад лекторського персоналу та ін. Протоколи засідань іспитової комісії. Програми та розклади занять на курсах. Заяви про прийняття на курси. Біографічні дані та списки слухачів курсів. Фінансові звіти, кошторис та відомості на видачу зарплати лекторам і стипендій слухачам курсів).
9. Мельник Е. Подільська духовна семінарія // Електронний ресурс: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/55226/51444 (Дата доступу - 24.04. 2017).
10. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України в м. Києві. – Ф. 3972. – Оп. 1. Спр. 289. 3 арк.
11. Королів-Старий В. Згадки про мою смерть: Спомини. – Торонто: Українське видавництво «Добра книжка», 1961. – 146 с.
12. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Кн. 2. Київ: Темпора. 2011. – 424 с.
13. Малюта О.В. «Просвіта» (1868-1939) // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 2012. – Т. 9 : Прил. – С. – С. 33.
14. Селянська думка. Щоденна газета. П’ятниця. 10 квітня. 1918 р. м. Бердичів. 10 с.
15. Селянська думка. Щоденна газета. Середа. 10 вересня 1919 р. м. Бердичів. 10 с.
16. Рівненська Просвіта //Електронний ресурс. – Режим доступу: http://prosvita.rv.ua/ (Дата доступу – 12.08.2017).
17. Державний архів Рівненської області (ДАРО). – Ф. 30. – Оп. 1. – Спр. 275. 18 аркушів.
18. ЦДАВОВУ. – Ф. 1092. – Оп. 2. – Спр. 11. – Арк. 8–8 зв. Див також. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України// Електронний ресурс. – Режим доступу: shron1.chtyvo.org.ua/Serhiichuk/Etnichni_mezhi_i_derzhavnyi_kordon_Ukrainy.doc (Дата доступу – 12.08.2017).
19. Богацький П. З пережитого. (Спогади) // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/library/pavlo_bogatskiy/z_perezhitogo_spogadi/33.html (Дата доступу – 12.08.2017).
20. 15 жовтня //Електронний ресурс. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/dates-newspaper/_15- zhovtnya/357616 (Дата доступу – 12.08.2017).
21. Давидюк Р., Живʼюк А. Рівненська повітова «Просвіта»: десятиріччя під знаком УНР/ Р. Давидюк, А .Живʼюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Історичні науки». – Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – № 3. С. 39 – 44.
22. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919 – 1939 (Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої). – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272 с.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Зубко, О. (2018). Волинь у подільському серці: Федір Олександрович Сумневич (1885-?). Літопис Волині, (19), 122-130. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/91
Розділ
Статті