Просвіти і Просвітянські хати – українські національні культурні осередки Волині у міжвоєнний період

  • Микола Кучерепа
Ключові слова: Волинське воєводство, Волинське українське об’єднання, культурно-освітні товариства, народні хори, Просвіти, Просвітянські хати, Рідна хата

Анотація

В статті проаналізовано діяльність і значення українських національних культурних осередків на Волині – Просвіт і Просвітянських хат. В статті зазначається, що внаслідок проведення в життя «волинського експерименту» воєвода Г. Юзевський під різними приводами знищив культурно-освітнє товариство «Просвіта» в краї і створив товариства, які мали впроваджувати в життя програму воєводи. На основі аналізу чисельних фактів автор дійшов висновку, що культурно-освітні організації, підпорядковані Волинському українському об’єднанню, всупереч сподівання польської влади, мало благодатний вплив на розвиток культури, освіти, літератури на Волині.

Посилання

1. Волинське слово. 1937. 1 січня.
2. Волинське слово. 1938. 4 грудня.
3. Державний архів Волинської області, ф. 1 (Воєводська коменда державної поліції), оп. 1, спр. 1.
4. Державний архів Волинської області, ф.46 (Волинське воєводське управління, оп. 9-а, спр.1076.
5. Державний архів Волинської області, ф. 198 (Волинське українське об’єднання).
6. Державний архів Рівненської області, ф. 30 (Рівненське повітове староство).
7. Державний архів Рівненської області, ф. 156 (відділ безпеки Здолбунівського повітового староства).
8. Державний архів Рівненської області, ф.479 (Волинське українське об’єднання, м. Рівне).
9. Зуляк І. «Просвіта» – будитель духу народного // Науковий збірник історичного факультету. Тернопіль, 1995. Вип. 2. Ч. 1. С. 61–65.
10. Зуляк І. «Просвіта» і суспільно-політичний рух Західної України (1919–1939) // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці, 2005. Вип. 272. С. 90–97
11. Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939). Тернопіль : Воля, 2005. 946 с.
12. Зуляк І. Реалізація «Просвітою» програми ліквідації неписьменності в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Укр. іст. журн. 2005. № 6. С. 103–112.
13. Кучерепа М. «Просвіта» на Волині у міжвоєнний період (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.) / М. Кучерепа // «Просвіта» на Волині: минуле і сучасне [Текст]: зб. наук. ст., док. і матеріалів / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; ред. В. К. Баран. Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. С. 11– 23.
14. Кучерепа М. М., Давидюк Р. П. Волинське українське об’єднання (1931–1939): Монографія. – Луцьк: Надстир’я, 2001.
15. Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців : (1919–1939 рр.) / М. Кучерепа // Україна – Польща: важкі питання: матеріали ІІ міжнар. семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918–1947 рр.» / наук. ред. М. Кучерепа. Варшава, 1998. –Т. 1/2. С. 11–28.
16. Кучерепа М. Український політикум Волині 1921–1939 рр.: спроба узагальнення / М. Кучерепа // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. № 17. 2008. С. 239–247.
17. Миць М. Сіячі українського відродження. До 60-річчя утворення ВУО // Радянська Волинь. 1991. 17 грудня.
18. Нарис історії «Просвіти» / [Р. Іваничук та ін.; за ред. І. Мельника]. – Львів; Краків; Париж: Просвіта, 1993. – 231 с.
19. «Просвіта» на Волині: минуле і сучасне. Збірник наукових статей, документів і матеріалів / За ред. В. Барана. Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. 198 с.
20. Савчук Б. Волинська «Просвіта». Рівне: Ліста, 1996. 154 с.
21. Українська Нива.
22. Філіпович М. Луцька «Просвіта» (1918–1935 роки): автореф. дис. ... канд. істор. наук. Львів, 2002. 23 с.
23. Archiwum Akt Nowych, Prezydium Rady Ministrów, RKT 56, t. 8.
24. Archiwum Akt Nowych, Urząd Wojewódzki Wołyński, sygn.979/83.
25. Kęsik J. Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego: 1892–1981. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
26. Wiadomości Ukraińskie.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Кучерепа, М. (2018). Просвіти і Просвітянські хати – українські національні культурні осередки Волині у міжвоєнний період. Літопис Волині, (19), 96-104. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/86
Розділ
Статті