Виховна робота в школах західних областей УРСР в повоєнний час (на прикладі Ровенської області)

  • Анатолій Шваб
  • Наталія Мащенко
Ключові слова: загальноосвітня школа, виховна робота, антирелігійна пропаганда, піонери, комсомольці, Західна Україна, Ровенська область

Анотація

Розглядаються основні напрямки виховної роботи в повоєнний період у школах західноукраїнського регіону на прикладі Ровенської області. Аналізується процес формування піонерських і комсомольських організацій, гурткова робота, методи здійснення антирелігійної пропаганди.

Посилання

1. Бондар А.Д Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917–1967). Київ: вид-во Київського ун-ту, 1968. 227 с.
2. Моторнюк М. Школа і виховання нової людини. З досвіду діяльності партійних організацій України по перебудові роботи шкіл в напрямку зміцнення їх з життям. Львів: Вид-во Львів. ун-ту ім. І. Франка, 1963.164 с.
3. Гаврилюк О.Н. Радянізація економічного і культурного життя західноукраїнського села другої половини 1940-х–1950-х рр. на матеріалах Волинської, Рівненської та Львівської областей). Дис... канд. іст. наук: 07.00.01/ Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. Київ, 1998. 178 с.
4. Герегова С.В. Освіта в західноукраїнському регіоні (друга половина 40-х–перша половина 50-х ХХ ст.) автореф. дис... канд.. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2004. 22 с.
5. Красножон Н.Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943–1953 рр.): автореф. дис. ..канд. іст. Наук: 07.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 17 с.
6. Сворак С.Д. Освіта в західноукраїнському регіоні в 1944–1964 роках: Деякі аспекти історії, політики і педагогіки. Київ: Правда Ярославичів, 1998. 40 с.
7. Романець Л.М. Організація і зміст навчально-виховної роботи в загальноосвітніх школах повоєнної України (1944–середина 1950-х рр.). Освіта, наука і культура на Поділлі. 2015. Том. 22. С. 118–125.
8. Романюк І.М. Ідеологізація культурно-освітньої сфери села у 50-ті–60-ті роки ХХ століття. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2004. № 1. С.108–114.
9. Всесоюзная пионерская организация им. В.И.Ленина: документы и материалы (1920–1974). Москва: Молодая гвардия, 1974. 271 с.
10. Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова думка» НАН України, 2004. 688 с. URL: http: // history.org.ua/Liiber.UA/ehu/2.pdf (дата звернення 17.04.2017)
11. Державний архів Рівненської області (далі Держархів Рівненської обл.), ф. Р-2, оп. 4, спр. 83
12. Візітів Ю.М. Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2008. 180 с.
13. Держархів Рівненської обл., ф. П-177, оп. 1, спр. 199
14. Держархів Рівненської обл., ф. Р-454, оп. 3, спр. 171
15. Електронний архів Українського визвольного руху. Збірка документів Миколи Лебедя «Суспільно- політичний огляд з Островецького району» URL: http: // avr.org.ua.php/viewDoc/9233 (дата звернення 5.04.2017)
16. Держархів Рівненської обл.), ф. Р-2, оп. 4, спр. 899
17. Несторова А. А. Комсомольские и пионерские организации в условиях реформирования общего образования во второй полоаине 1950-х–начале 1960-х гг. Автореф. дис. ... канд. ист наук: 07.00.02 / Тамбовський гос. тех. ун-т. Тамбов, 2015. 25 с.
18. Старжець В. Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчительства та шкільної молоді (1944–1953 рр.) Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Рівне, 2016. Вип. 28. С. 109–120.
19. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / Упоряд. А. Живʼюк. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. 612 с.
20. Держархів Рівненської обл., ф. Р-454, оп. 3, спр. 46
21. Держархів Рівненської обл., ф. Р-454, оп.3, спр. 108
22. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 4, спр. 624
23. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 4, спр. 923
24. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 6, спр. 53
25. Чертова К.М. Суспільно-корисна праця як чинник соціального виховання
учнівської молоді (50–90-ті рр. ХХ ст.) Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка: Педагогічні науки. Луганськ. 2013. № 11 (270). С. 21–24.
26. Керівні матеріали про школу / Упоряд. С.В. Бабич, В.О. Вікторов, С.П. Заволока. Київ: Радянська школа, 1972. 387 с.
27. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 4, спр. 1064
28. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 4, спр. 934
29. Держархів Рівненської обл., ф. Р-2, оп. 4, спр. 931
30. Кобетяк А.Р. Реалізація антирелігійної кампанії радянської влади на Острожчині у 50–80-ті рр. ХХ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія: Історичне релігієзнавство. 2011. Вип. 4. С. 99–110.
31. Держархів Рівненської обл., ф. Р-329, оп. 3, спр. 324.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Шваб, А., & Мащенко, Н. (2017). Виховна робота в школах західних областей УРСР в повоєнний час (на прикладі Ровенської області). Літопис Волині, (17), 37-42. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/64
Розділ
Статті