Топографія міста Володимира ХІІІ–XVІІІ ст.: історико-топонімічний аспект

  • Валентина Петрович
  • Ігор Петрович
Ключові слова: історична топографія, топоніми, урочище, культова споруда, оборонні укріплення

Анотація

У статті досліджено історичну топографію одного з найдавніших і найбільших міст Волині – Володимира ХІІІ–ХVIII століття. На основі проаналізованих матеріалів прослідковано історію становлення та розвитку міста, наведено характеристику оборонних укріплень, окремих соціально-топографічних частин міста та пам’яток культової архітектури. Встановлено, що важливу інформацію стосовно історико-соціальної топографії Володимира несуть топоніми.

Посилання

1. Володимир-Волинський історичний музей. – Каталог топонімів міста Володимира-Волинського : НДФ 1575/1–5.
2. Дверницкий Е. Н. Памятники древнего православия в г. Владимире-Волынском / Е. Н. Дверницкий. – К. : Университетская типография, 1889. – 66 с.
3. Духовное завещание Василия Загоровского Кастеляна Брацлавского. Наставление детям и правила для их воспитания ; распоряжение об устройстве церквей, госпиталей и школы. 11 июля 1577 г. // Архив Юго- Западной России : – Ч. I. – Т. I. Акты, относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России (1481–1596 гг.) / [под ред. Н. Д. Иванишева]. – К. : Университетская типография, 1859. –С. 67–94.
4. Каргер М. К. Вновь открытые памятники зодчества ХII–XIII вв. во Владимире-Волынском / М. К. Каргер // Учёные записки ЛГУ № 252. Серия исторических наук. – Вып. 29. – Л., 1958. – 33 с.
5. Державний архів Волинської області : Ф. 35 Волинська духовна консисторія оп. 5, спр. 77 Клірові відомості церков Володимирського повіту за 1900 р., арк. 1–546.
6. Купчинський О. А. Древнейшие славянские топонимические типы и некоторые вопросы расселения восточных славян / О. А. Купчинський // Славянские древності. – К. : Наукова думка, 1980. – С. 45–72.
7. Кучинко М. М. Раскопки древнего Владимира-Волынского / М. М. Кучинко // Археологические открытия 1975. – М., 1976. – С. 349–350.
8. Объявление священников собора Владимирского о том, что они не могут явиться на суд королевский, по бракоразводному делу Василия Загоровского. 3 февраля 1584 г. // Архив Юго-Западной России : – Ч. I. – Т. I. Акты, относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России (1481–1596 гг.) / [под ред. Н. Д. Иванишева]. – К. : Университетская типография, 1859. – С. 188–189.
9. Полное собрание Русских летописей. Ипатьевская летопись. – М. : Изд-во восточной литературы, 1962. – Т. 2. – 938 стлб.
10. Теодорович Н. И. Город Владимир Волынской губернии в связи с историей Волынской епархии / Н. И. Теодорович – Почаев : Типография Почаевско-Успенской Лавры, 1913. – 288 с.
11. Терський С. В. Звіт про роботу Волинської рятівної археологічної експедиції у 1999 р. / С. В. Терський. – Львів, 2000. – 67 с. // НА ВВІМ. – КД–2253/КВ- 8167.
12. Цинкаловський О. Матеріали до археології Володимирського повіту / О. Цинкаловський // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1937. – Т. CLIV. – С. 183–240.
13. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся / О. Цинкаловський / О. Цинкаловський. – Вінніпег : Товариство «Волинь», 1984. – Т. 1. – 600 с.
14. Cynkałowski A. Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego / A. Cynkałowski. – Warszawa, 1961. – 256 s.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Петрович, В., & Петрович, І. (2017). Топографія міста Володимира ХІІІ–XVІІІ ст.: історико-топонімічний аспект. Літопис Волині, (17), 28-33. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/62
Розділ
Статті