Поховання тшинецько-комарівської культури як індикатор соціальних змін

  • Григорій Охріменко
  • Світлана Локайчук
  • Наталія Скляренко
Ключові слова: доба бронзи, тшинецько-комарівське культурне коло, елітні поховання, курганна група, поховальні дарунки

Анотація

У статті подано інформацію про поховальні (підкурганні) пам’ятки тшинецько-комарівської культури на Волині, Поділлі та Подністров’ї в пізній період доби бронзи. Значна кількість багатих поховань показує соціальну диференціацію, протодержавні еволюційні процеси, а також свідчить про віддалені торгові зв’язки населення згаданих територій в кінці ІІ тис. до н. е.

Посилання

1. Антонович В. Б. Археологическая карта Волынской губернии / В. Б. Антонович. – М. : Типогр. Г. Лисснера, А. Гешеля, 1900. – 135 с.
2. Бандрівський М. С. Проблема етно-культурної атрибуції пам’яток на Північно-Західному Поділлі, Волинській височині і прилеглому Поліссі наприкінці середнього і пізньому періодах епохи бронзи / М. С. Бандрівський // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2006. – Вип. 10. – С. 72–91.
3. Березанская С. С. Северная Украина в эпоху бронзы / С. С. Березанская. – К. : Наук. думка, 1982. – 212 с.
4. Березанская С. С. Средний период бронзового века в Северной Украине / С. С. Березанская. – К. : Наук. думка, 1972. – 268 с.
5. Березанська С. С. Колективне поховання тшинецької культури на р. Горинь / С. С. Березанська, Т. Ю. Гошко, В. О. Самолюк // Археологія. – 2004. – № 1. – С. 111–125.
6. Березанська С. С. Нові пам’ятки східнотшинецької культури на Волині / С. С. Березанська, Г. В. Охріменко, В. К. Пясецький // Археологія. – 1987. – № 60. – С. 50–57.
7. Ільчишин В. Комарівський горизонт багатошарового курганного могильника Кордишів VІІІ на Шумщині / В. Ільчишин // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2016. – Вип. 20. – с. 259–272.
8. Лагодовська О. Ф. Войцехівський могильник бронзової доби на Волині / / О. Ф. Лагодовська // Археологія. – К., 1948. – Вип. 2. – С. 62–77.
9. Лагодовська О. Ф., Захарук Ю. М. Нові дослідження Войцехівського могильника / О. Ф. Лагодовська, Ю. М. Захарук // Археологічні пам’ятки Української РСР. – К., 1956. – Т. 6. – С. 69–74.
10. Лисенко С. Д. Курганний могильник комарівської культури біля с. Буківна / С. Д. Лисенко, Є. І. Шкляревський, С. М. Разумов, П. К. Макарович // Археологія. – 2015. – № 3. – С. 58–77.
11. Лысенко С. Д., Лысенко С. С. Сухопутные коммуникации восточного ареала тшинецкого культурного круга / C. Д. Лысенко, С. С. Лысенко // Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza: IV– I tys. przed. Chr. – Archeologia Bimaris. – Poznań, 2011. – T. 4. – S. 311–364.
12. Лысенко С. Д.Реконструкция погребального обряда восточного ареала тшинецкого культурного круга (по материалам исследований последних лет) / C. Д. Лысенко // Археологія і давня історія України. – К., 2011. – Вип. 5. – С. 66–71.
13. Охріменко Г. Вивчення пам’яток тшинецько-комарівської культури на Волині та Волинському Поліссі / Г. Охріменко, І. Маркус, О. Березко // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 13. – С. 37–47.
14. Свешников И. Богатые погребения комаровской культуры у с. Иванья Ровенской области / И. Свешников // СА. – 1968. – № 2. – С. 159–168.
15. Свешников И. Проблема происхождения комаровской культуры / И. Свешников // Энеолит и бронзовый век Украины. – К., 1976. – С. 96–118.
16. Свешников И. К. Средний период бронзового века Прикарпатья и Волыни. Тшинецко-комаровская культура / И. К. Свешников // Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья : Энеолит, бронза и раннее железо / Э. А. Балагури [и др.]; отв. ред. А. П. Черныш. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 78–88.
17. Berezanska S. Cmentarzysko kurganowe kultury trzcinieckiej z okolic Netiszyna na Wołyniu / S. Berezanska,W. Samoljuk, G. Taras // Archeologia Polski Środkowowschodniej. – Lublin, 2001. – T. VI. – S. 184–214.
18. Berezanskaja S. S., Kločko V. I. Das Gräberfeld von Hordeevka. – Rahden / Westf / S. S. Berezanskaja, V. I. Kločko // Archäologie in Eurasien. – Leidorf, 1998. – Band 5.
19. Bryk J. Tymczasowe sprawozdanie z badań archeologicznych w Bukownie, pow. Tłumacki / J. Brik // Sprawozdania PAU.– 1932. – T. 37. – № 5. – S. 21–22.
20. Cynkałowski A. Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego / A. Cynkałowski. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Archeologichne, 1961. – 265 s.
21. Kostrzewski J. Przyczynki do epoki brązowej na Wołyniu / J. Kostrzewski // Przegląd archeologiczny. – Poznań, 1962. – T. 3. – Z. 2. – S. 113–115
22. Kozłowski L. Wczesna, starsza i środkowa epoka brązu w Polsce w świetle subborealnego optimum klimatycznego i jego wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie Polski / Leon Kozłowski. – Lwów, 1928.
23. Kuśnierz J Sprawozdanie z badań na cmentarzysku kurhanowym kultury trzcinieckiej w Tyszowcach, stanowisko 25A, woj Zamość / Jerzy Kuśnierz // Sprawozdania Archeologiczne. – 1988.– T. XL. – S. 217–230
24. Makarowicz P. Elitarne pochówki z kurganu komarowskiego w Ivanju na Wołyniu – zarys możliwości interpretacyjnych / Przemysław Makarowicz // Na pograniczu światów : Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego.– Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008. – S. 346–352.
25. Makarowicz P. Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy / P. Makarowicz – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
26. Przybysławski W. Repertorium zabytków przedhistorycznych Galicji wschodniej / W. Przybysławski. – Lwów, 1906.
27. Siwkówna I. Tymczasowe wyniki badań terenowych w Bukownie, pow. Tłumacki / I. Siwkówna // Z otchłani wieków.– 1937. – T. 13. – S. 67–70.
28. Sulimirski T. Corded Ware and Globular Amphorae North-east of the Carpathians / T. Sulimirski. – Hardcover–March : Athlone Press, 1968. – 250 p.
29. Swiesznikow I. Kultura komarowska / I. Swiesznikow // Archeologia Polski. – 1967. – T. XII. – № 1. – S. 39– 107.
30. Wróbel G. Kurhany ze stanowiska 1 w Tyszowcach, gm. Loko, na tle osadnictwa kultury trzcinieckiej w okolicach Tyszowiec /Galina Wróbel // Sprawozdania Archeologiczne. – 1988.– T. XL. – S. 197–214.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Охріменко, Г., Локайчук, С., & Скляренко, Н. (2017). Поховання тшинецько-комарівської культури як індикатор соціальних змін. Літопис Волині, (17), 5-11. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/57
Розділ
Статті