ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СКЛАДІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Ключові слова: державна політика, ґендерна рівність, інклюзивність, децентралізація, територіальна громада

Анотація

У статті розглянуто теоретичні питання умов реалізації реформи децентралізації в Україні й оцінено перспективи місцевого розвитку територіальних громад, зокрема й економічні, соціальні, екологічні, культурні, громадські й інші аспекти. Проаналізовано наукові підходи до поняття та змісту інклюзивної моделі розвитку територіальних громад, на основі загальноприйнятих трактувань інклюзії з позиції державного управління. Визначено, що інклюзивна модель розвитку територіальних громад передбачає формування організаційних умов для залучення людей до різних сфер діяльності для підвищення якості їхнього життя за відсутності будь-якої дискримінації. Актуалізовано доцільність інтеграції в державну політику компоненти ґендерної рівності у складі інклюзивної моделі розвитку територіальних громад. Узагальнено поширені теоретизування інклюзивного розвитку у світлі реформи децентралізації на основі напрацювань іноземних учених. Констатовано, що в Україні, як і у світі, зростає інтерес до інклюзивної моделі, яка передбачає розвиток усіх територій і секторів економіки громад, ставлячи за мету скорочення соціальної нерівності через перерозподіл доходу та завдяки активній участі в економіко-суспільному житті різних соціальних груп населення. Досліджено показники інклюзивності економічного розвитку, ґендерних відмінностей, рівня участі жінок у робочій силі, чинників, що обмежують можливості зайнятості жінок, за допомогою загальноприйнятих у світі індексів виміру розширення прав і можливостей кожної статі. Проаналізовано рейтинги країн-лідерів за значенням Індексу ґендерної нерівності та кореляцію розміру валового внутрішнього продукту на душу населення й економічних можливостей жінок. На основі цього доведено, що ґендерна паритетність економічних можливостей є ключовим елементом сучасної, добре функціонуючої ринкової економіки на шляху сталого зростання. Запропоновано заходи з поліпшення ґендерної рівності за допомогою низки чинників у межах інклюзивного розвитку територіальних громад.

Посилання

1. Аналіз реформи децентралізації в Україні з точки зору ґендерної рівності та підходу, заснованого на правах людини. URL: https://eca.unwomen.org/
2. Базилюк А.В., Жулин О.В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. Київ : НТУ. 2015. Вип. 1. С. 5–12.
3. Биховченко В.П. Ґендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_23/
4. Войчук М.В. Етимологія поняття «економічна інклюзія» у контексті циклічного розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2021. № № 3–4. С. 28–33.
5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України № 2866–IV від 08.09.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15/ed20050908#Text/
6. Кожина А.В. Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв’язок з теоріями територіального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 22. С. 102–110.
7. The Goldman Sachs Group, Inc. : офіційний вебсайт. URL: www.goldmansachs.com/
8. UNESCO : офіційний вебсайт. URL: https://www.unesco.org/
9. World Bank Group : офіційний вебсайт. URL: https://wbl.worldbank.org/en/wbl/
10. Державна служба статистики України : офіційний вебсайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/
11. Європейський банк реконструкції та розвитку : офіційний вебсайт. URL: https://www.ebrd.com/
12. Посібник з основ теорії і практики МЕР «Місцевий економічний розвиток – шлях до процвітання громади». 2020. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/LED_Guide_2014_UKR.pdf
13. Місцевий економічний розвиток міст України : проєкт. Canadian International Development Agency (CIDA) : офіційний вебсайт. URL: http://www.acdi-cida.gc.ca/
14. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 р. : проект закону України від 07.08.2018 р. № 9015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/jh6yf00a?an=386
15. Федулова Л.І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку. Економіка: реалії часу : науковий журнал. 2016. № 3 (25). С. 56–65.
16. Bos K., Gupta J. Inclusive development, oil extraction and climate change: a multilevel analysis of Kenya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 2016. Vol. 23. № 6. Р. 482–492.
17. Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development / J. Gupta et al. European Journal of Development Research. 2015. Vol. 27. P. 541–559.
18. Gupta J., Stec S. Strengthening UNEP’s legitimacy: Towards greater stakeholder engagement. UNEP Perspectives. 2014. № 11. P. 1–12.
19. Human Development Reports (2022). URL: https://hdr.undp.org/data-center/thematic-composite-indices/gender-inequalityindex#/indicies/GII
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Намазова, Ю. (2023). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СКЛАДІ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Літопис Волині, (28), 360-366. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.52
Розділ
Публічне управління