БИТВА ЗА ДНІПРО НА СТОРІНКАХ ЗАКРИТИХ РАДЯНСЬКИХ ВИДАНЬ З ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ключові слова: Німецько-радянська війна, Східний фронт, Червона армія, Вермахт, битва за Дніпро, докорінний перелом, мілітаристика, дослідження, історіографія

Анотація

Протистояння Червоної армії та Вермахту на південному фланзі Східного фронту наприкінці літа 1943 – навесні 1944 року увійшло в історіографію німецько-радянської війни як битва за Дніпро. Вивчення дніпровської баталії започатковано ще в середині 1944 року та триває й досі. Автор пропонованої публікації констатує, що концептуальне бачення битви за Дніпро в радянській мілітаристиці окреслилося у 1970-х роках, коли у науковій літературі були чітко окреслені територіальні і хронологічні рамки баталії, запропоновано бачення її етапів та визначено розуміння битви як подолання “Східного валу” – німецької стратегічної оборонної лінії на Дніпрі. Констатуючи той факт, що дослідженням німецько-радянського протистояння на Дніпрі в радянській історичній науці займалися виключно воєнні історики, які працювали у Воєнно-науковому управлінні Генерального штабу Радянської армії, а також на спеціалізованих кафедрах у військових академіях, дослідник наголошує, що праці з історії битви за Дніпро можна розділити на офіційні і відкриті для користування та дослідження, що публікувалися в СРСР закритими виданнями під грифами “цілком таємно” або “для службового користування”. У статті автор вперше аналізує бачення битви за Дніпро радянськими істориками на сторінках закритих видань та доходить висновків, що засекречені дослідження, так само як і роботи, призначені для широкого використання, не позбавлені головних радянських ідеологічно-пропагандистських штампів, а саме: Дніпро восени 1943 року було подолано Червоною армією з ходу; “боротьба за Дніпро” ознаменувала завершення докорінного перелому у протистоянні Червоної армії і Вермахту на Східному фронті; перемоги на Дніпрі СРСР домігся без допомоги союзників по антигітлерівській коаліції. Дослідник відзначає, що у закритих виданнях комплексно проаналізовані причини деяких невдач Червоної армії на Дніпрі, але не порушено питання щодо ціни подолання ріки радянськими з’єднаннями.

Посилання

1. Битва за Днепр. 1943 г. / Сост. В. Гончаров. Москва : Хранитель, 2007. 777 с.
2. Боевой состав Советской Армии: в 5 ч. Москва : Военно-научное управление Генерального штаба, 1964–1990. Ч. І–V.
3. Военные кадры советского государства в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Справочно-статистические материалы). Москва : Военная академия им. М. В. Фрунзе, 1963. 324 с.
4. Возненко В.В. Битва за Днепр. Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сборник статей / Под общ. ред. П.А. Жилина. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1956. С. 241–265.
5. Возненко В.В. Битва за Днепр и Киевская наступательная операция. Военная мысль. 1963. № 10. С. 55–69.
6. Возненко В.В. Наступление 1-го Украинского (Воронежского) фронта на киевском направлении в 1943 г. (Краткий оперативный очерк) / Отв. ред. С.П. Павленко. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1951. 264 с.
7. Воробьёв Ф.Д., Кравцов В.М. Победы Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: краткий очерк. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1953. 432 с.
8. Ворошилов К.Е. Гениальный полководец Великой Отечественной войны. Ворошилов К. Е. Сталин и Вооружённые Силы СССР. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1951. С. 51–98.
9. Герои битвы за Днепр. Красная звезда. 1943. 17 октября. С. 1; 20 октября. С. 1; 23 декабря. С. 1.
10. Грицюк В. Праці радянських воєнних істориків закритого характеру щодо аналізу воєнних дій на теренах України часів Другої світової війни. Сторінка воєнної історії України: Збірник наукових статей. 2009. Випуск 12. С. 25–30.
11. Грылев А. Бой 49-й гвардейской стрелковой дивизии по ликвидации херсонского плацдарма немцев (декабрь 1943 г.). Боевые действия стрелковой дивизии: Сборник тактических примеров из Великой Отечественной войны / Под ред. К. В. Сычева, М. М. Малахова. Москва : Воениздат, 1958. С. 375–385.
12. Грылев А. Советская военная историография в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Военно-исторический журнал. 1968. № 1. С. 90–100.
13. Грылев А. Советская военная историография в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Военно-исторический журнал. 1968. № 3. С. 77–89.
14. Грылев А.Н. Победа Советской Армии на Правобережной Украине (1944 г.). Москва : Военное изд-во МО СССР, 1953. 128 с.
15. Исаев Ф.М. Битва за Днепр. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1944. 28 с.
16. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг.: В 6-ти т. / Гл. ред. комис. Поспелов Н. П. (предс.) и др. Т. 3. Коенной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг. / Под. ред. Ю.П. Петрова. Москва : Воениздат, 1964. 660 с.
17. Карпов А. Бои за Харьков. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1943. 48 с.
18. Карпов А. Освобождение Донбасса. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1943. 28 с.
19. Коваль М.В. Битва за Дніпро 1943 / Енциклопедія історії України: В 10 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Київ : Наук. думка, 2003. Т. 1. (А–В). С. 253–254.
20. Командование корпусного и дивизионного звена Советских Вооруженных Сил периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Москва : Военная академия им. М.В. Фрунзе, 1964. 572 с.
21. Коротков Г. Битва за Днепр и фальсификаторы истории. Военная мысль. 1968. № 11. С. 60–71.
22. Коротков И. Битва за Мелитополь. Москва : Госполитиздат, 1944. 36 с.
23. Лисенко О.Є. Битва за Дніпро як об’єкт історіописання. Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення м. Києва від нацистських загарбників: Збірник наукових праць / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 31 жовтня 2013 р. Київ : ДП “НВЦ” Пріоритети”, 2013. С. 183–195.
24. Лисенко О.Є., Пилявець Р.І. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії. Український історичний журнал. 2019. № 4. С. 88–117.
25. Мещеряков Г. Борьба за Киев. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1944. 50 с.
26. Морозов В.П. О периодизации и некоторых проблемах научной разработки истории Великой Отечественной войны. История СССР. 1970. № 3. С. 46–59.
27. Наступление продолжается. Красная звезда. 1943. 9 октября. С. 1.
28. Операции Советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне: В 4-х т. / Отв. ред. С.П. Платонов. Т. ІІ. Операции Советских Вооружённых Сил в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). Москва : Военное изд-во МО СССР, 1958. 520 с.
29. Перегудов В.Ф. Форсирование Днепра 52-й армией в районе Черкасс (ноябрь – декабрь 1943 г.). Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Выпуск 12. / Главное военно-научное управление Генерального штаба Советской армии. Военно-историческое управление. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1953. С. 59–111.
30. Перечень сведений, запрещённых к опубликованию в открытой печати и по радио. Москва, 1949. 72 с.
31. Перечень сведений, запрещённых к опубликованию в печати, передачах по радио и телевидению. Москва : Главлит СССР, 1965. 228 с.
32. Печененко С.Д. Форсирование Днепра 37-й армией в районе Кременчуга (сентябрь – октябрь 1943 г.). Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Выпуск 12. / Главное военно-научное управление Генерального штаба Советской армии. Военно-историческое управление. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1953. С. 5–58.
33. Русский архив: Великая Отечественная война. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1943 год. Москва : ТЕРРА, 1999. Т. 16(5–3). 360 с.
34. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Москва : Воениздат, 1947–1960. Т. 1–43.
35. Сборник военно-исторических материалов Великой Отечественной войны. Москва : Воениздат, 1949–1954. Т. 1–14.
36. Сборник материалов по изучению опыта войны. Москва : Воениздат, 1942–1945. Выпуск 1–20.
37. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1946. 208 с.
38. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Отв. ред. С.П. Платонов. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1961. 982 с.
39. Таленский Н. Великое сражение под Сталинградом. Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1943. 32 с.
40. Таленский Н. Летняя кампания 1943 года (Краткий обзор). Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1944. 32 с.
41. Тельпуховский Б. С. Битва за Днепр. Военная мысль. 1953. № 15. С. 10–19.
42. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова колегії) та ін. Київ : НВП “Видавництво “Наукова думка, НАН України”, 2011. Кн. 1. 735 с.
43. Уткин Г.М. Штурм “Восточного вала”. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Москва : Военное издательство МО СССР, 1967. 464 с.
44. Шарохин М. Форсирование водных преград в ходе наступления (Приведены примеры из опыта Великой Отечественной Войны). Военная мысль. 1947. № 4. С. 32–41.
45. Шеховцов Н.И., Колтунов Г.А. Битва за Днепр 1943 / Советская военная энциклопедия: В 8 т. / Председ. Гл. ред. комиссии А.А. Гречко. Москва : Военное изд-во МО СССР, 1976. Т. 1. С. 481–484.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Чорний, О. (2023). БИТВА ЗА ДНІПРО НА СТОРІНКАХ ЗАКРИТИХ РАДЯНСЬКИХ ВИДАНЬ З ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ. Літопис Волині, (28), 179-189. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.25
Розділ
Історія України