Візантійські монети та скарби на Західній Волині та Волинському Поліссі

  • Григорій Охріменко
  • Світлана Локайчук
  • Наталія Скляренко
Ключові слова: візантійські провінції, скарби, візантійські монети, грошовий обіг, торгові шляхи

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані зі знахідками візантійських монет (окремо або в скарбах) та інших артефактів припонтійського походження на землях Волині та Полісся, що дає можливість з’ясувати рівень контактів західної частини Давньої Русі з візантійським світом. Подано мапу виявлених візантійських монет, окреслено торгові шляхи того часу. З наявних даних випливає, що ці торгово-економічні зносини не були інтенсивними.

Посилання

1. Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. 704 с.
2. Бондаренко Г. В. Спеціальні історичні дисципліни: навч. посіб. для студ. іст. фак. Луцьк: Ред.-вид. відділ ВДУ, 1997. 222 с.
3. Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б. та ін. Історія Візантії. Вступ до візантиністки. Львів: Вид-во «Апріорі», 2011. 880 с.
4. История Византии: В 3-х т. Москва: Наука, 1967. Т. 2. 472 с.
5. История Киева : В 3 т., 4 кн. / ред. колл.: И. И. Артеменко и др. – Киев: Наук. думка, 1982. Т. 1: Древний и средневековый Киев. 408 с.
6. История Киева: В 2-х т. Киев: Изд-во АН УССР, 1963–1964. Т. 1. 664 с.
7. Котляр М. Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму. Київ: Наук. думка, 1971. 175 с.
8. Кропоткин В. В. Клады византийских монет на территории СССР. Археология СССР. Свод археологических источников. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 64 с.
9. Кропоткин В. В. Экономические связи Восточной Европы в І тысячелетии нашей эры. Москва: Наука, 1967. 135 с.
10. Кучинко М. М. Історія населення Західної Волині, Холмщини та Підляшшя в Х–ХІV ст.: монографія. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 528 с.
11. Манеты Беларуси да 1707 г. / склад. Д. Гулецкі, А. Грамыка, А. Крываручка. Минск: Логвінау, 2007. 207 с.
12. Пасюк І. М. Торгово-грошовий обіг на Волині (ІХ–ХІХ ст.). Луцьк : Вид-во ПП «Іванюк В.П.», 2016. 212 с.
13. Прищепа Б. Дорогобуж на Горині у Х–ХІІІ ст.: монографія. Рівне, 2011. 250 с.
14. Рябцевич В. Н. Нумизматика Беларуси. Минск: Полымя, 1995. 688 с.
15. Толочко П. Київська Русь. Київ: Вид-во «Абрис», 1996. 360 с.
16. Шуст Р. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні: навч. посіб. Київ: Знання, 2009. 376 с.
17. Cynkałowski A. Materiały do pradziejów Wołynia i Polesia Wołyńskiego. Warszawa : Polskie Towarzystwo Archeologiczne, 1961. 265 s.
18. Jan Fitcke – archeolog, badacz przeszłości Wołynia, muzeolog. Z Wołynia 1936-1939: fragment spuścizny piśmienniczej / zebr. Gaczoł A., Kowalów W.-J. Biały Dunajec-Ostróg, 2009. 308 s.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Охріменко, Г., Локайчук, С., & Скляренко, Н. (2019). Візантійські монети та скарби на Західній Волині та Волинському Поліссі. Літопис Волині, (21), 40-46. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.21.07
Розділ
Статті