СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕСЬКА МАТІЦА ШКІЛЬНА» ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВОЛИНІ

Ключові слова: громадська організація, «Чеська матіца шкільна», спільнота волинських чехів, суспільний інтерес, забезпечення інтересів, культурно-освітнє життя, освітня політика польської влади, чеська школа в Луцьку, чеське шкільництво

Анотація

У статті досліджено процес становлення та розвитку громадської організації волинських чехів «Чеська матіца шкільна», яка своїм єдиним завданням вбачала розвій чеського шкільництва й освіти з виключенням усякої політичної діяльності. Розвиток культурно-освітніх процесів у колоніях волинських чехів мав значний вплив на громадське життя регіону, оскільки чехи мали давні традиції, а школа була тим осередком, де розвивалася мережа із чеською мовою навчання. Проблема суспільних інтересів спільноти волинських чехів актуалізує проблему освітніх процесів через соціальні та культурні дії або співвідношення між ними. Дотичною до категорії «інтерес» у контексті досліджуваної проблематики є категорія «механізм», під якою слід розуміти переважно дію/діяльність або комплекс дій, що складається з відповідним чином упорядкованих елементів. Досліджено процес «забезпечення інтересів» як увесь рух інтересів від їх формування, окремих стадій цього руху і аж до його реалізації. Спільнота волинських чехів виокремлюється як національна меншина на підставі етнічних, релігійних, мовних характеристик, що мають національне державне утворення поза Україною, загальну етнічну назву та самоназву. Проаналізовано зміни у шкільній освіті після ухвалення Закону «Про деякі положення організації шкільництва» від 31 липня 1924 року, який сприяв полонізації освіти серед національних спільнот. Громадське товариство «Чеська шкільна матиця» було засновано у вересні 1923 року. Разом з об’єднанням чехословаків за кордоном і Чехословацьким закордонним бюро, урядом Чехословаччини, окремими представниками інтелігенції та громадськими організаціями, Міністерством шкільництва та освіти Чехословаччини надавалася допомога матичним школам «Чеська матіца шкільна». Власну чеську школу «Чеська матіца шкільна» у Луцьку відкрила в 1929 році. У 1933 році у школі функціонувало шість класів, а з 1934 року чеська школа в Луцьку давала повну семирічну освіту та проіснувала до 1939 року. Друкованим органом «Чеської матіци шкільної» був «Глас Волині». Із проголошенням незалежності України нині товариство має назву «Матіца Волинська», напрям її діяльності більш спрямований на збереження та розвиток культурних, мовних, пісенних, танцювальних традицій.

Посилання

1. Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. 492 с.
2. Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України : монографія. Житомир : ФО-П Євенок О.О. 2014, 662 с.
3. Česká matice školská. Чеська загальноосвітня школа / упоряд. : Л.Й. Младанович та ін. ; перекл. М.А. Юхтовського-Шпака. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. 112 с. (чеською та українською мовами).
4. Малеончук Галина, Шваб Анатолій. Міжвоєнний Луцьк: суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток (1919–1939). Луцьк : Терен, 2022. 216 с.
5. Крамар Ю.В. Західна Волинь 1921–1939 рр.: національно-культурне та релігійне життя : монографія. Луцьк : ВежаДрук, 2015. 404 с.
6. Чехи в Західній Волині: від оселення до рееміграції. Češi v Západni Volyni od osidleni k reemigraci : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 472 с.
7. Шульга Світлана. Освітні процеси на Волині другої половини ХІХ – 1930-х рр.: етнонаціональний фактор. Освітні традиції та «Просвіта» на Волині: до 75-річчя факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки : колективна монографія / за ред. Я.Б. Яроша. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 400 с.
8. Dějiny čechů na Ukrajině. Історія чехів в Україні. Київ : НАУ, 2013. 600 с.
9. Освітні традиції та «Просвіта» на Волині: до 75-річчя факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки : колективна монографія / за ред. Я.Б. Яроша. Одеса : Видавничий дім «Гельватика», 2022. 400 с.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Панишко, Г. (2023). СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЧЕСЬКА МАТІЦА ШКІЛЬНА» ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВОЛИНІ. Літопис Волині, (28), 21-28. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.03
Розділ
Історія Волині