ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

  • Сергій Потеряйко
  • Ксенія Бєлікова
  • Олександр Твердохліб
Ключові слова: державна безпека, система управління, механізми державного управління, цивільний захист, безпекові структури, прогнозування

Анотація

У статті поставлено й розв’язано наукове завдання щодо дослідження стану державного управління у сфері державної безпеки, що розглядається в сучасному науковому дискурсі. Окреслено основні напрями наукового дослідження в аспектах визначення теоретико-методологічних засад становлення та розвитку системи державного управління сферами державної безпеки та цивільного захисту. Визначено основні питання, що досліджувалися у попередніх наукових працях, та презентовано отримані результати за означеною проблематикою, зокрема з питань: формування структури системи національної безпеки та механізмів, що забезпечують її функціонування; послідовності вироблення альтернативних стратегічних рішень у сфері національної безпеки; уточнення дефініцій сфери безпеки; упровадження заходів із підвищення стійкості критичної інфраструктури як основи національної безпеки; визначення напрямів розбудови інформаційного простору держави в умовах загроз та викликів суспільству; розроблення підходів до оцінювання ефективності роботи оперативного складу органів управління в умовах надзвичайних ситуацій; побудови системи міжнародної колективної безпеки на основі створення ефективних органів управління у сфері забезпечення національної безпеки; забезпечення національної безпеки держави шляхом визначення загроз та ризиків на ранній стадії їх виникнення. На основі результатів, отриманих ученими у попередніх наукових працях, актуалізовано нагальну потребу в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад становлення та розвитку системи державного управління сферою цивільного захисту України. Окреслено основні наукові завдання щодо досягнення мети подальшого дослідження сфери безпеки та сфери цивільного захисту, зокрема узагальнення міжнародного досвіду щодо створення безпекових систем. Окрім того, проведено оцінювання нинішньої структури сфери безпеки та цивільного захисту України. До часткових аспектів розгляду проблеми віднесено дослідження механізмів державного управління у сферах безпеки та цивільного захисту, удосконалення структури системи управління сферою цивільного захисту, удосконалення механізму прийняття державно-управлінських рішень у сфері безпеки. Виокремлено прогнозування дієвості функціонування безпекових структур, розроблення напрямів модернізації системи державного управління сферою цивільного захисту України.

Посилання

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. Законодавство України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення: 12.08.2021).
2. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Презид. Укр. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1. 748 с.
3. Ситник Г.П., Абрамов В.І., Кучма Д.Я. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навчальний посібник. Ч. 1: Філософсько-методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки / НАДУ. Київ, 2009. 248 с.
4. Горбулін В.П., Качинський А.Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія. Київ : НІСД, 2010. 288 с.
5. Богданович В.Ю., Семенченко А.І., Єжеєв М.Ф. Методи державного управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних сферах : навчальний посібник. Київ : НАДУ, 2008. 136 с.
6. Суходоля О.М. Захист критичної інфраструктури: сучасні виклики та пріоритетні завдання сектору безпеки. Науковий часопис Академії національної безпеки. 2017. Вип. 1–2(13–14). С. 50–80.
7. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 2012. 544 с.
8. Ковбасюк Ю.В., Ващенко К.О., Сурмін Ю.П. Державне управління : підручник. Т. 1. Київ ; Дніпро : НАДУ, 2012. 564 с.
9. Свірко С.В. Складові державної безпеки в контексті об’єктної уваги державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 72–78.
10. Твердохліб О.С. Фундаментальні засади стратегування державної політики в умовах новітніх загроз і викликів для інформаційного простору України. Збірник наукових праць НАДУ. 2021. Вип. 1. С. 113–121.
11. Степанов В.Ю. Інформаційна безпека як атрибут національної безпеки. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 61–67.
12. Бєлікова К.Г. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту України : автореф. дис. … д-ра наук держ. упр. : 25.00.02 «Механізми держ. упр.» ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2021. 40 с.
13. Каляєв А.О. Теоретико-методологічні засади державного управління у сфері воєнної безпеки України в контексті глобального управління : автореф. дис. … д-ра наук держ. упр. : 25.00.05 «Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку» ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. Київ, 2021. 40 с.
14. Каляєв А.О. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони. Ефективність державного управління. 2018. Вип. 1(54). Ч. 1. С. 13–19.
15. Клименко Н.Г. Роль цивільного захисту у забезпеченні національної безпеки України в сучасних умовах. Збірник наукових праць НАДУ. 2015. Вип. 2. С. 165–177.
16. Яровой Т.С. Державне управління системою лобізму в Україні в інтересах громадянина, суспільства, безпеки держави : автореф. дис. … д-ра наук держ. упр. : 25.00.05 «Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку» ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2021. 40 с.
17. Древаль Ю.Д. Безпека як складний соціальний і управлінський феномен. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 31–37.
18. Крук С.І. Інституційний розвиток державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України : дис… д-ра наук держ. упр. : 25.00.05 «Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку» ; НУЦЗУ. Харків. 2019. 449 с.
19. Caudle S.L., de Spiegeleire S. A New Generation of National Security Strategies: Early Findings from the Netherlands and the United Kingdom. Journal of Homeland Security and Emergency Management. 2010. Vol. 7., Iss. 1. Р. 1–24.
20. Providing for National Security. A Comparative Analysis / ed. by A.M. Dorman, J.P. Kaufman. 2014. 340 p.
21. Кулєшов М.М. Щодо побудови та удосконалення діяльності державної системи цивільного захисту України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 433–440.
22. Харламова Ю.Є. Державна безпека у сфері цивільного захисту населення. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 445–451.
23. Єлізаров О.В. Місце цивільного захисту в системі безпеки та державного управління. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 399–405.
24. Клочко А.М., Собина В.О. Формування правових основ взаємодії органів правоохорони, місцевого самоврядування та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2018. Вип. 1. С. 424–432.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Потеряйко, С., Бєлікова, К., & Твердохліб, О. (2021). ПРОБЛЕМАТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ. Літопис Волині, (25), 136-142. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.23
Розділ
Публічне управління