СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  • Юлія Возна
Ключові слова: державні органи влади, державна регуляторна політика, Державна регуляторна служба, регуляторний акт, нормативно-правове забезпечення

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасних тенденцій та визначальних проблем реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності України. Метою статті є аналіз сучасних тенденцій та визначальних проблем реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності України. Здійснено спробу проаналізувати сучасний стан державного регуляторної політики за допомогою оцінки глобального показника регуляторної діяльності, розробленого Світовим банком, та звітності Державної регуляторної служби України. Для підвищення ефективності регуляторної політики важливо переглянути роль регулюючих органів та їхні повноваження. Нормативне управління дає практичний ефект регуляторній політиці. Ефективне регулювальне управління максимально збільшує вплив регуляторної політики на створення нормативних актів, які матимуть позитивний вплив на економіку та суспільство та які відповідають основним цілям державної політики. Автором систематизовано базові проблеми державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, до яких віднесено: недотримання вимог законодавства та порушення встановлених норм, складний процес розгляду регуляторних актів, порушення принципу прозорості та передбачуваності, неузгодженість інформації стосовно планування та виконання проєктів. Наголошено, що Україна знаходиться на етапі реформування, а тому державна регуляторна політика також змінюється, однак існуючі проблеми потребують негайного вирішення. Подальший соціально-економічний розвиток України та пов’язані із цим реформи передбачають, що першочерговим завданням державного регулювання повинно бути створення та функціонування інституційного середовища національної економіки. Важливим напрямом забезпечення якості інституційної системи, сприятливого середовища для підприємництва та поліпшення ділового клімату в Україні є підвищення ефективності дерегуляції. Авторка вважає за доцільне вибрати проблематику підвищення ефективності дерегуляції як один із напрямів подальших досліджень.

Посилання

1. Адамовська В.С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1063. (дата звернення: 14.09.2021).
2. Аналітичний звіт за 2019 р. / Державна регуляторна служба України. ‒ 2020: The Global Indicators of Regulatory Governance. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-reguliator.pdf (дата звернення: 14.09.2021).
3. Гончаренко О. Державне регулювання та саморегулювання господарської діяльності: пошук балансу. Підприємство, господарство і право. 2018. № 3. С. 40–45.
4. Колупаєва І.В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 99–107.
5. Лисогор Н.М. Здійснення органами виконавчої влади державної регуляторної політики. Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_2804 (дата звернення: 14.09.2021).
6. Литвинов О.В. Прискорений перегляд регуляторних актів органів місцевого самоврядування в Україні: проблеми реалізації. URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11lovupr.pdf.
7. Ляпін Д.В. Щодо актуальних проблем регуляторної політики України та напрямів їх вирішення у 2018 році / Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/schodo-aktualnikh-problem-regulyatornoi-politiki-ukraini-ta-napryamiv-ikh (дата звернення: 14.09.2021).
8. Мельник В.В. Державне регулювання господарської діяльності в умовах сучасної економічної політики України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 88–90.
9. Ляпін Д.В., Середа М.Л. Нові можливості регуляторної політики (для бізнес-асоціацій та неурядових організацій). Київ : USAID ЛЕВ. 2015. 72 с.
10. Поперечний С.І., Саламін О.С. Актуальні проблеми державного регулювання сільського господарства України. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 11. С. 107–112.
11. Реформа дерегулювання в Україні: втрачені можливості : аналітичний звіт / О.В. Литвинов та ін. ; за заг. ред. О.В. Литвинова. Донецьк : МОНОЛІТ, 2012. 96 с.
12. Указ Президента України «Про концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» від 03.09.2007 № 816/2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816/2007#Text (дата звернення: 14.09.2021).
13. The Global Indicators of Regulatory Governance. URL: http://rulemaking.worldbank.org/data/ explorecountries/ukraine (last accessed: 17.03.2021).
14. Wackowski K., Gavkalova N. The paradigm of the state regulatory policy. Economics of development. 2016. № 2(78). P. 40–44.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Возна, Ю. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Літопис Волині, (25), 131-135. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.22
Розділ
Публічне управління