УТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ

  • Ганна Чечельницька
Ключові слова: держава, суверенітет, незалежність, державна влада, Конституція, правонаступництво

Анотація

Найважливіші історичні явища, що позначили формування української державності, знайшли широке висвітлення у працях як авторів минулих часів, так і сучасних дослідників. Однак актуальною проблемою залишається дослідження утворення сучасної Української держави як розв’язання діалектичного протиріччя між об’єктивною необхідністю створення цієї держави, зумовлене фактичним рівнем розвитку української нації, та неможливістю створення такої держави в умовах радянської імперії. Метою цієї статті є аналіз й узагальнення сформованих у сучасній літературі підходів до характеристики процесу утворення Української держави в поєднанні з дослідженням нормативно-правових актів, що засвідчують її юридичне оформлення, а також викладення власного бачення щодо визначення сутності цих історичних явищ. Висвітлено поступ України до створення незалежної держави наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. Розкрито зміст процесів національного відродження як важлива передумова розгортання процесів державного будівництва. Проаналізовано процес формування державно-правових засад та інститутів сучасної держави й її юридичне оформлення, що стало актом відновлення історичної справедливості та реалізації прагнень багатьох поколінь українців різних часів. Показано процес юридичного оформлення української незалежності і створення державних інститутів, що стали базовими для розуміння правового статусу України в наступні десятиріччя національного розвитку. Досліджено особливості конституційного процесу в 1990–1996 рр., що завершився прийняттям Конституції. Предмет дослідження обмежено періодом від розгортання національно-державного відродження України наприкінці горбачовської перебудови до прийняття Конституції 1996 р. Розглянуто процес набуття реального змісту державними інститутами, що сформувалися на базі республіканських органів влади України як однієї з радянських республік, чий суверенітет мав суто формальний характер. Виокремлено та охарактеризовано систему правових актів, які юридично закріпили найважливіші державні та правові елементи незалежної Української держави.

Посилання

1. Акт проголошення незалежності України. Історія української Конституції / упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. Київ : Право, 1997. С. 305.
2. Декларація про державний суверенітет України. Хрестоматія з правознавства : збірник актів законодавства до занять з правознавства. Київ : Юрінком, 1996. С. 5–7.
3. Конституція України. Виборчий кодекс України. Київ : Юрінком Інтер, 2020. 479 с.
4. Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text (дата звернення: 17.03.2017).
5. Про економічну самостійність Української РСР : Закон України від 03.08.1990 № 142-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-12#Text (дата звернення: 17.03.2017).
6. Про Президента Української РСР : Закон Української РСР від 05.07.1991 № 1295-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1295-12#Text (дата звернення: 17.03.2021).
7. Про проєкт нової Конституції України : Постанова Верховної Ради України від 01.07.1992 № 2525-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2525-12#Text (дата звернення: 17.03.2021).
8. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 р. Хрестоматія з правознавства : збірник актів законодавства до занять з правознавства. Київ : Юрінком, 1996. С. 8.
9. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985–1999 рр. Київ : ЕксОб, 2000. 296 с.
10. Головатий С. «Щоб забезпечити майбутність народу...». Історія української Конституції / упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. Київ : Право, 1997. С. 224.
11. Гончаренко В. Державно-правове будівництво в перші роки незалежності України (24 серпня 1991 р. – середина 1996 р.). Вісник Академії правових наук України. 2000. № 4. С. 76–87.
12. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд. С. Головатий. Київ : Право, 1996. 544 с.
13. Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної, правової держави Україна / редкол.: В.Л. Рагульський (гол. ред.) та ін. Львів : б. в., 2001. 292 c.
14. Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. Львів : Центр, 1995. 165 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Чечельницька, Г. (2021). УТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ. Літопис Волині, (25), 69-73. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.11
Розділ
Історія України