ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. НА ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКИХ РОДИНАХ

  • Сергій Сергієнко
Ключові слова: антирелігійна кампанія, голод 1921–1923 рр., особисті відносини, родина, вплив, влада

Анотація

На основі літератури, матеріалів періодики та архівних джерел висвітлено прояви впливу на особисті відносини в українських родинах у 20-х роках ХХ ст. таких явищ, як антирелігійна кампанія, голод 1921–1923 рр., нова економічна політика, експерименти влади з упровадження нових сімейних стосунків. Підкреслено, що уяви про родинні відносини, котрі століттями в Україні вважалися найбільш шанованими, піддавалися постійним атакам із боку влади, яка вважала, що у відносинах між членами сім’ї на першому місці повинні бути не родинні, а класові почуття. Верхом класовості була держава диктатури пролетаріату. Сім’я повинна була відступити в життєвих цінностях людини на друге місце порівняно з державою та її політикою. Погляди про домінування класових відносин над родинними настирливо проводилися державою в життя суспільства, руйнуючи його глибинні основи. Автор зауважує, що соціальні реалії 1920-х років значно вплинули на відносини в українських сім’ях. Ці роки стали періодом, коли певний «романтизм» теорій більшовицької еліти щодо сім’ї і сімейних відносин породив «легке» відношення як до створення сім’ї, так і до її розпаду. У зв’язку з тим, що намагання нової влади втілити у родинні відносини свої ідеали наштовхувалося на спротив старшого покоління, розпочалася політика відриву молоді від батьків. Відомі теоретики партії наголошували на тому, що процес руйнування старої сім’ї неминучий і що тепер діти належать не батькам, а насамперед суспільству, під яким розумілася держава. Держава, а не батьки повинна їх виховувати. Така точка зору впливала на молодь, що знижувало батьківський авторитет у сім’ї і, відповідно, відбивалася на особистих стосунках у родині. На місце батьківського авторитету виходив авторитет влади. Обставини нової економічної політики певною мірою сприяли розповсюдженню «легкого» відношення до сімейних цінностей, особливо серед міської молоді. Виправдовувалися позашлюбні відносини. Але в українському селі у цілому були збережені давні традиції шанування подружньої вірності та інших вікових основ родини і водночас збереглися відносини, що свідчили про покірливе становище жінки в багатьох родинах.

Посилання

1. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). Київ : Основи, 1996. 396 с. ; Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу: історико-економічне дослідження. Харків : Основа, 1997. 404 с. ; Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923–1928 рр. Запоріжжя : Прем’єр, 2004. 800 с. ; Кульчицький С.В. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. Київ : Темпора, 2013. 504 с. ; Свистович С.М. Політико-правове регулювання життя радянської громадськості Української СРР в 1920-ті рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2018. Т. 29 (68) № 2. URL: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/6.pdf (дата звернення: 12.05.2021) та ін.
2. Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. Петербург : Госиздат, 1920. 321 с.
3. Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 998. Арк. 46.
4. Комуніст. Орган Центрального і Харківського комітетів КП(б)У. 6 лютого 1930 р.
5. О религиозных хитростях коммунаров. Звезда. Орган Катеринославського губкому КП(б)У, губвиконкому, губпрофради, дорпрофспілки Катерининської залізниці, райкому спілки металістів. 23 березня 1924 р.
6. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 118. Арк. 286-287.
7. ЦДАГО України. Ф. 22. Оп. 22-1. Спр. 6. Арк. 20.
8. Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс. URL: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=808 (дата звернення: 21.05.2021).
9. Партийная этика. Дискуссии 20-х годов. Москва : ИПЛ, 1989. 509 с.
10. Самчук У. На коні вороному. Вінніпег : Волинь, 1990. 361 с.
11. Валентинов Н. Встречи с Лениным. URL: https://royallib.com/book/valentinov_nikolay/vstrechi_s_leninim.html (дата звернення: 05.05.2021).
12. Семененко В. Слепая верность: из истории всеукраинской ЧК. Провинциальная ЧК. Харьков, 1994. 120 с.
13. Парамонов В. Пути пройденные. Москва : ИПЛ, 1966. 327с
14. Микоян. А. Так было. URL: https://royallib.com/book/mikoyan_anastas/tak_bilo.html (дата звернення: 19.10.2019).
15. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. Москва : Прогресс, 1988. 574 с.
16. История России. ХХ век: 1894–1939 / под ред. А.Б. Зубова. Москва : Астрель АСТ, 2010. 1023 с.
17. Кудряшов К. «Живее всех живых». Какие стихи и сказки слагали о Ленине после его смерти. Аргументы и факты. 2019. 23 января. № 4.
18. Копелев Л. И сотворил себе кумира. URL: https://royallib.com/book/kopelev_lev/i_sotvoril_sebe_kumira.html (дата звернення: 12.04.2021).
19. Шелест П. Да не судимы будете. URL: https://royallib.com/book/neizvestno/shelest_da_ne_sudimi_budete.html (дата звернення: 12.04.2021).
20. Макаренко А. Педагогическая поэма. Харьков : Прапор, 1979. 630 с.
21. Коллонтай А. Новая мораль и рабочий класс. Москва : ВЦИК, 1919. 61 с.
22. Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу. URL: http://az.lib.ru/k/kollontaj_a_m/text_0030.shtml (дата звернення: 24.05.2020).
23. Луначарский А. О быте. URL: https://royallib.com/book/lunacharskiy_anatoliy/o_bite.html (дата звернення: 24.05.2020).
24. Горліс-Горський Ю. Холодний Яр. URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=16618 (дата звернення: 14.04.2021).
25. Сосюра В. Третя Рота. Київ : Знання, 2010. 352 с.
26. Маяковский В. Сочинения : в 2-х т. Т. 1. Москва, 1988.
27. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Москва : ИПЛ,1973. 240 с.
28. Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. Київ : Наукова думка,1993. 351 с.
29. Чорт його знає що! Коммунист. 1924. 23 березня.
30. Ковалевский П.И. Психиатрические эскизы из истории : в 2-х т. Т. 2. URL: https://bookap.info/clasik/kovalevskiy_psihiatricheskie_eskizy_iz_istorii_tom_2/gl1.shtm (дата звернення: 10.08.2021).
31. Бережков В. Как я стал переводчиком Сталина. URL: https://royallib.com/book/beregkov_valentin/kak_ya_stal_perevodchikom_stalina.html (дата звернення: 14.08.2021).
32. Суд над «кропив’яним весіллям». Вісті ВУЦВК. 1925. 24 квітня.
33. Голод 1921–1923 років в Україні : збірник документів і матеріалів. Київ : Наукова думка, 1993. 240 с.
34. Лісовий П. У слід. Вісті ВУЦВК. 1925. 14 березня.
35. Державний архів Луганської області (далі – ДАЛО). Ф. 32. Оп. 1. Спр. 229. Арк. 82.
36. ДАЛО. Ф. 24. Оп. 1. Спр. 141. Арк. 22, 29.
37. Костюк Г. Зустрічі і прощання. Едмонтон : Альбертський університет, 1987. 744 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Сергієнко, С. (2021). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. НА ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНСЬКИХ РОДИНАХ. Літопис Волині, (25), 54-61. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.09
Розділ
Історія України