ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ, ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Оксана Каліщук
Ключові слова: історична топографія, історіографія, планувальна структура, місто, середньовіччя, новий час

Анотація

Запропонована розвідка являє собою спробу аналізу досліджень з історичної топографії міст України впродовж ХІХ – перших десятиліть ХХІ ст. Студія є спробою узагальнення вже опублікованих досліджень істориків, стану вивчення проблеми в історіографії. Авторкою стверджено, що найактивніше вчені вивчають проблеми історичної топографії таких потужних міських центрів, як Київ та Львів. Указано на особливості розгляду проблем історичної топографії залежно від часового та територіального вимірів. Показано особливості студій історичної топографії міст Галичини, Волині, Поділля. Рання історія українських міст залишається слабо вивченою через фрагментарність та лаконічність писемних джерел. Краєзнавчі нотатки дають змогу до певної міри зафіксувати зміни у забудові населеного пункту і, як наслідок, по-перше, реконструювати локалізацію опублікованих знахідок, а по-друге, виділити серед загалу топонімів назви, пов’язані з планувальною структурою. З’ясовано значення для дослідження різноманітних напрямів територіальної історії. Указано на відсутність у вітчизняній історіографічній традиції компаративних досліджень історичної топографії й у межах України, і європейських міст. Виокремлено аспекти історичної топографії українських міст середньовіччя та раннього нового часу, які потребують подальшого наукового вивчення. Стверджено, що дослідження історичної топографії середньовічних та ранньомодерних українських міст повинно здійснюватися винятково на комплексному аналізі історичних джерел. Використання джерел різних типів та видів (писемних, картографічних,) робить успішним реконструювання міського простору. Результати наукових досліджень дають змогу стверджувати, що врахування археологічних джерел дає можливість дати відповідь на ті питання, які не відтворено в інших джерелах.

Посилання

1. Аулих В.В. Историческая топография древнего Галича. Славянские древности: Этногенез. Материальная культура древней Руси / ред. кол.: В.Д. Королюк (отв. ред.), В.В. Аулих, Я.Д. Исаевич. Киев : Наукова думка, 1980. С. 113–150.
2. Баукова А. Історична топографія середньовічного Корчева за матеріалами рятівних розкопок Керченського історико-археологічного музею. Фортеця: збірка заповідника «Тустань». Львів, 2009. Кн. 1. С. 220–227.
3. Біляєва С. Біля початків комплексного вивчення історичної топографії Кам’янця-Подільського: з розробок М. Б. Петрова. Археологія & Фортифікація : зб. матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. / редкол.: О.О. Заремба (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Буйницький О.А., 2017. С. 9–12.
4. Бондар О. Історична топографія Чернігова у XIV–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 ; Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. Чернігів, 2017.
5. Буряков Ю.Ф. Историческая топография древних городов Ташкентского оазиса (историко-археологический очерк Чача и Илака). Ташкент : Фан, 1975. 206 с.
6. Веремейчик О.М. Історична топографія Любеча Х–ХІ ст. Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2(35). С. 105–120.
7. Верменич Я. Проблеми датування міст у сучасній Україні: теоретичні та правові аспекти. Датування міст як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід : матеріали круглого столу, м. Дніпропетровськ, 24 вересня 2008 р. Дніпропетровськ, 2008.
8. Гавдяк М. Топографія княжого Галича. Княжий Галич. Галич : накладом книгарні і базару «Рідної школи» в Галичі, 1938. С. 15–31.
9. Гаврилюк М. Історична топографія середньовічного Дрогобича. Дрогобицький краєзнавчий збірник. 1998. Вип. ІІІ. С. 164–172.
10. Голубев С.Т. Спорные вопросы о древней топографии Киева. Киев : Тип. акц. об-ва «Пётр Барский в Киеве», 1910. 32 с.
11. Гупало В. Історична топографія Звенигорода. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2012. Вип. 16. С. 239–253.
12. Джеджора О. Проблема історичної топографії Давнього Галича. Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1990. Т. ССХХІІ: Праці історико-філософської секції. С. 292–303.
13. Долинська М. Історична топографія Львова XIV–XIX ст. Львів : Львівська політехніка, 2006. 356 с.
14. Долинська М. Теоретична реконструкція історичної топографії містечка (на прикладі смт. Кути) : навчальний посібник. Львів : Львівська політехніка, 2007. 100 с.
15. Жук О.М. Історична топографія Луцька Х–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000. 194 с.
16. Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу ІХ–XVIII ст. (історико-природознавчий аспект). Археологія. 2009. № 2. С. 61–74.
17. Звіздецький Б.А., Польгуй В.І. Історична топографія стародавнього Іскористеня (за матеріалами розвідки 1994 р.) Історія Руси-України (історико-археологічний збірник) / ред. О.П. Моця. Київ : ІА НАН України, 1998. С. 111–119.
18. Кедун І.С., Москаленко Д.Ю. Уточнення історичної топографії Ніжина за матеріалами археологічних досліджень. Ніжинська старовина. Ніжинознавчі студії. 2007. Вип. 4/5(7/8). С. 119–122.
19. Коваленко В.П. К исторической топографии Черниговского детинца. Проблемы археологии Южной Руси : материалы ист.-археолог. Семинара «Чернигов и его округа ІХ–ХІІІ вв.», г. Чернигов, 26–28 сентября 1988 г. Киев : Наукова думка, 1990. С. 15–23.
20. Коваленко Ю.О. Історична топографія Глухова доби середньовіччя та ранньомодерного часу : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 ; Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Шевченка. Чернігів, 2021. 289 с.
21. Коваленко Ю.О. Історична топографія ранньомодерного Глухова. Сіверщина в історії України. 2009. Вип. 2. С. 86–90.
22. Колибенко О.В. Історична топографія Переяславля Руського (Х – перша половина ХІІІ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 ; НАН України, Інститу археології. Київ, 1999. 337 с.
23. Красножон А.В. Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор’я на початку XV – наприкінці XVIII ст. : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 ; Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Одеса, 2018. 656 с.
24. Красножон А.В. Історична топографія Ізмаїла у 1770-х роках. Краєзнавство. 2015. № 1–2. С. 107–110.
25. Красножон А. Історична топографія фортеці та міста Акерман у 1770–1773 рр. Чорноморська минувшина. 2016. Вип. 11. С. 16–24.
26. Кучинко М., Охріменко Г., Петрович В. Історія міста Володимира-Волинського з найдавніших часів до середини ХХ ст. (у світлі соціотопографії). Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. 260 с.
27. Кучінко М. Археологічні дані до історико-топографічної карти міста Луцька. Тези республіканської конференції по «Атласу історії культури Волинської області». Луцьк, 1991.
28. Мицик Ю. (рец.). Петров М. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII–XVIII ст. Історіографія. Джерела. Кам’янець-Подільський, 2002. 384 с. Український історичний журнал. 2005. № 1. С. 201–203.
29. Могитич Р. Історична топографія Теребовлі. Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля». 2011. № 2. С. 36–46.
30. Нариси з історичної топографії міста Кам’янця Подільського та його околиць. Кам’янець на Поділлю : Вид. Подільського братства, 1994. 60 с.
31. Петраускас А.В., Польгуй В.І., Хададова М.В. Історична топографія літописного Іскоростеня. Міста Давньої Русі : зб. наук. пр. пам’яті А.В. Кузи / ред. П.П. Толочко. Київ, 2014. С. 294–301.
32. Петров В.П. Історична топографія Києва (Першопочатки міста). Історичні джерела та їх використання. Київ, 1964. С. 114–140.
33. Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII–XVIII ст. (Історіографія. Джерела). Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. 384 с. ; Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського очима художників 70-х XVII – першої половини ХІХ ст. Краєзнавство. 2003. № 1. С. 58–64.
34. Петров М.Б. Історична топографія передмість м. Кам’янця-Подільського у XVIII ст. Подільська старовина / відп. ред. В.А. Косаківський. Вінниця, 1993.
35. Петров Н. К исторической топографии Печерска и Клова. Киевская старина. 1896. № 4.
36. Петрович В.В. Історична топографія міста Володимира Х–XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2003. 19 с.
37. Попельницька О. Історична топографія Київських Липок за картографічними та писемними джерелами XVIII – початку ХХ ст. Історико-географічні дослідження в Україні. 2004. Вип. 7. С. 75–102.
38. Попельницька О. Картографічні матеріали як інформаційне джерело з історичної топографії київського Подолу XVIII–XIX ст.
39. Попельницька О. Київський Поділ XVII–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 ; НАн України, Ін-т археології. Київ, 2002. 245 с.
40. Попельницька О. План Києва 1638 р. як джерело з історичної топографії. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. 2005. Вип. 12. С. 328–342.
41. Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII – першої половини ХІХ ст. Київ : Стилос, 2003. 304 с.
42. Прищепа Б.А. Історична топографія Дубна доби середньовіччя в світлі археологічних джерел. Архітектурна спадщина Волині. Вип. 2 / за ред П.А. Ричкова. Рівне : ПП ДМ, 2010. С. 149–153.
43. Прищепа Б.А. Історична топографія середньовічного міста Дубно за археологічними джерелами. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2013. Вип. 24. С. 103–107.
44. Прищепа Б.А. Історична топографія міста Рівного другої половини XVI – початку XVII ст. Архітектурна спадщина Волині. 2018. Вип. 6. С. 74–84.
45. Прядко О. Золотоноша: історична топографія та фортифікації. Кам’янець-Подільський : Рута, 2021. 76 с.
46. Пшеничний Ю.Л. Історична топографія Дубна і його округи в Х–XVIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2016.
47. Пшеничний Ю.Л. Історична топографія Дубна у другій половині ХІІІ–XV ст. (за матеріалами археологічних досліджень). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». 2015. Вип. 24. С. 19–26.
48. Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: проблеми топографії, стратиграфії, хронології. Київ : Наукова думка, 1991. 168 с.
49. Сапожников Н.В. Историческая топография древнего Смоленска. Смоленск : Свиток, 2016. 192 с.
50. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей: Временная комиссия для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Киев : Тип. Е.Я. Федорова, 1874. 417 с.
51. Тараненко С. Площі Подолу в Києві доби княжої Русі. Київські історичні студії. 2015. № 1. С. 3–10.
52. Тимошенко Л. Проблеми історичної топографії давнього Дрогобича. До джерел : збірник наукових праць на пошану О. Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 1. Київ ; Львів, 2004. С. 727–745.
53. Толочко П.П. До топографії стародавнього Києва. Археологія. 1965. Т. 18. С. 14–23.
54. Толочко П.П. Историческая топография раннего Киева: реальная и вымышленная. Ruthenica. 2009. № 8. С. 151–183.
55. Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва ; вид. 2-е, стереотип. Київ : Наукова думка, 1972. 220 с.
56. Томенчук Б.П. Про три періоди розвитку історичної топографії давнього Галича. Етнокультурні процеси в Південно-Східній Європі в І тис. н. е. / відп. ред. Р.В. Терпиловський. Київ ; Львів, 1999. С. 299–307.
57. Трубчанінов С.В. Матеріали до історичної топографії Поділля XV–XIX ст. та використання [в архівах Кракова, Варшави, Російському державному архіві давніх актів]. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. 2015. Т. 15. С. 366–372.
58. Яцечко Т.В. Історична топографія Кременця Х–XIV ст. за літописними та архітектурно-археологічними джерелами. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. 2009. Вип. 16. С. 226–229.
59. Ситий Ю. Топографія та структура укріплень давньоруського Чернігова в різні періоди його історії. Сіверянський літопис. 2012. № 1–2. С. 35–42.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Каліщук, О. (2021). ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ, ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА. Літопис Волині, (25), 39-43. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.06
Розділ
Історія України