АКЦІЯ «РЕВІНДИКАЦІЇ ДУШ» НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ

  • Інна Нерода
Ключові слова: ревіндикація, православна церква, політика, Волинь, репресії

Анотація

Релігія була для українців не тільки засобом національної ідентичності, а й предметом репресивної політики Польщі проти православ’я. Такою політикою, від якої потерпали українці у другій половині 1930-х років, стала акція «ревіндикації душ», яка відбувалася шляхом навернення православних безпосередньо до латинського обряду. Акція «ревіндикації душ» була започаткована з ініціативи уряду. Незважаючи на протести навіть у самих урядових колах, ревіндикаційні плани цілеспрямовано втілювалися в життя. Саме тому ця політика та методи її проведення мали для православних волинян особливо тяжкі наслідки. Мета роботи. Метою дослідження є аналіз політики польського уряду, спрямованої на реалізацію акції «ревіндикації душ» православних українців. Методологічну основу дослідження складають принципи об’єктивності, історизму та світоглядного плюралізму щодо висвітлення явищ минулого. Застосовані методи систематизації, порівняльного аналізу, періодизації, класифікації, що базуються на пріоритеті документальних фактів. У всій своїй сукупності зазначені методи стали важливим механізмом для розкриття поставленої мети і дали можливість виявити особливості церковно-релігійних процесів на Волині, проаналізувати внутрішні і зовнішні чинники цих процесів, простежити їх динаміку в контексті державно-церковних відносин у міжвоєнній Польщі. Наукова новизна роботи полягає в тому, що на основі опрацювання, систематизації та узагальнення архівних і опублікованих документів, статистичних джерел комплексно досліджено важливу наукову проблему «акція ревіндикації душ» на Волині у другій половині 1930-х років. Дослідження не лише ілюструє події з історії Православної церкви на Волині, але й показує взаємозв’язки та взаємовпливи різноманітних чинників у церковно-релігійних про- цесах в Польщі загалом та на Волині зокрема. У роботі зроблено акцент на постійному прагненні волинян-українців до відновлення і збереження соборних та національних традицій у православ’ї, а також на значенні церковно- релігійного аспекту для усвідомлення і збереження ними власної віросповідної та національної ідентичності. Віднайдення та використання низки маловідомих і невідомих джерельних матеріалів, а також урахування напрацювань вітчизняної та зарубіжної спеціальної літератури дали можливість висвітлити дану тему цілісно. Висновки. Православ’я в міжвоєнній Польщі постійно зазнавало асиміляційних замахів. Найбільш яскраво це виявилося в реалізації на користь католицизму ревіндикаційної акції, яка була спрямована безпосередньо проти православного населення. Перехід до католицизму супроводжувався переманюванням, різноманітними утисками православних, погрозами, репресіями і навіть обіцянками і заохоченнями. На Волині не було жодного випадку, де б населення добровільно заявило про свій перехід у лоно РКЦ. Небажання навернутися викликало реакцію ревіндикаторів, які виправляли положення не проповіддю, а обманом, відкритими репресіями щодо православних. Саме тому «ревіндикація душ» та методи її проведення мали для православних волинян особливо тяжкі наслідки. Незважаючи на постійні асимілятивні замахи, запроваджувані як урядом, так і РКЦ, українська православна громадськість не стала легким здобутком. Ні полонізація, ні спроби окатоличення не могли зупинити національних процесів в українському суспільстві і знищити потребу в його етнічній та релігійній самоідентифікації. Чим активнішим був наступ на православ’я, тим сильнішим ставав супротив українців. Тому можна ствердити, що Православна церква в Польській державі стала для української спільноти потужним об’єднуючим і консолідуючим чинником.

Посилання

1. Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 262 s.
2. Сивіцькій М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер з пол. Є. Петренка. Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. Т. 1. 343 с.
3. Torzecki R. Polacy i Ukraińcy: sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. 349 s.
4. Державний архів Волинської області (Держархів Волинської обл.), ф. 46, оп. 9, спр. 2967, арк. 9.
5. Matwiejew G. F. Akcja «rewindykacji» na Wołyniu w końcu lat 30-ch XX wieku. Przegląd Wschodni. Т. 5. № 4 (20). 1999. S. 679–700.
6. Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр. 2965, арк. 4.
7. Державний архів Тернопільської області (Держархів Тернопільської обл.), ф. 148, оп. 5, спр. 191, арк. 1.
8. Мартирологія українських церков. У 4-х т. Т. 1: Українська Православна Церкв. Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упор. і ред. О. Зінкевич, О. Воронин. Торонто-Балтимор : Укр. Вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. 1207 с.
9. Церква і нарід. 1938. Ч. 3. 1 лют. С. 120.
10. Церква і нарід. 1938. Ч. 4. 15 лют. С. 155.
11. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. 4. Нью-Йорк – Бавнд Брук, 1975. 416 с.
12. Держархів Волинської обл., ф. 60, оп.1, спр. 1, арк. 97.
13. Archiwum Metropolii Prawosławnej (AMP). R VI-8A/1121.
14. AMP, R-II–8B/1350.
15. Борщевич В. Добрий пастир душу кладе за вівці. Волинський Православний вісник.1998. Ч. 2. С. 72–73.
16. Держархів Волинської обл., ф.46, оп.9, спр. 2650, арк. 41.
17. Mystkowski S. Sprawa unijna w Polsce odrodzonej. Warzsawa : Drukarnia Loretańska, 1938. s. 56.
18. AMP, R-VI–6B/1240.
19. Церква і нарід. 1938. Ч. 20. 15 жовт. С. 804.
20. Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст.: Історичні нариси / відп. ред. В.А. Смолій. Київ : Наук. думка, 2002. 952 c.
21. Centralny Archiwum Wojskowe, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (CAW, GISZ). sygn.302. k. 126.
22. Ajnenkiel A. Polska po przewrocie majowym: Zarys dziejów politycznych Polski 1926–1939. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. 724 s.
23. Держархів Волинської обл., ф. 46, оп. 9, спр.45, арк. 21–23.
24. Воронін О. Історичний шлях УАПЦ. Кенсінгтон : Воскресіння, 1992. 135 c.
25. AMP, R-VI – 1A/473.
26. Сивіцький М. Записки сірого волиняка. Львів : Місіонер, 1996. 376 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Нерода, І. (2021). АКЦІЯ «РЕВІНДИКАЦІЇ ДУШ» НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ. Літопис Волині, (25), 17-23. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.03
Розділ
Історія Волині