ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ЕПІДЕМІЯМИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

  • Оксана Маркевич
Ключові слова: епідемія, протиепідемічні заходи, карантин, губернатор, губернські органи управління

Анотація

У статті проаналізовано діяльність волинської губернської адміністрації з організації боротьби з епідеміями наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Висвітлено імперське законодавство, яке регулювало протиепідемічні заходи, систему заохочень і винагород для медичних чиновників, стимулювання їхньої служби. Показано, що наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. поширення епідемій призводило до значної смертності населення і змушувало владу доручити губернатору заходи для попередження виникнення та поширення заразних хвороб, а також увести безпосередній нагляд за якістю води, чистотою повітря, умовами виготовлення і продажу продуктів харчування, прибиранням вулиць, вивезенням нечистот, захороненням померлих тощо. Окрім карантину, боротьба з епідеміями включала залучення додаткового медичного персоналу, розгортання санітарних постів, контроль за діями чиновників. Для виконання означених функцій начальники краю використовували місцеву поліцію. Покладаючи на губернатора особисте виконання цілої низки обов’язків під час епідемій, влада переслідувала мету не лише зупинити пошесті, а й продемонструвати жителям, що навіть у найскрутніші часи вони не залишаться без підтримки та допомоги держави. Набули подальшого розвитку висновки, що географічне розташування впливало на спалахи захворюваності. У боротьбі з епідеміями волинський губернатор зіткнувся з проблемою поширення хвороби серед військових, які дислокувалися тут для відновлення стабільності. Місцеві поляки-лікарі неохоче вступали на службу попри матеріальне заохочення. У своїй діяльності волинський губернатор мав ураховувати міжетнічні взаємини, усіма силами підвищувати авторитет місцевої поліції, куди призначалися переважно вихідці із внутрішніх губерній Російської імперії.

Посилання

1. Каюк С. Карантинні установи як інституції, або Фронтирне населення в нових державних умовах ХVІІІ – початку ХІХ ст. Чорноморська минувшина, 2016. Т. 11. С. 24–38.
2. Андрєєва С. Впровадження карантинів на південних кордонах вольностей в часи Нової Січі (1734–1775 рр.). Україна крізь віки : збірник наукових праць на пошану академіка НАН України проф. В. Смолія. 2010. С. 608–623.
3. Циборівський О.М., Сорока В.М. Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ ст. (1835–1886 рр.). Історія медицини. Україна. Здоров’я нації. 2018. Вип. 1(47). С. 149–157.
4. Кругла Н., Безлуцька О. Діяльність Херсонського губернського земства з організації боротьби з епідеміями у ХІХ ст. Південний архів. Історичні науки. 2008. Вип. 28/29. С. 94–102.
5. Шандра В., Карліна О. Епідемії та боротьба з ними в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал. 2020. № 5. С. 37–55.
6. Маркевич О., Кобернюк В. Законодавче регулювання протиепідемічних заходів в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. Літописець. 2021. Вип. 16. С. 188–192.
7. Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. 24. № 17 743. С. 287.
8. ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т. 23. № 17 373. С. 758.
9. ПЗС РИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т.20. №14392. С. 260.
10. ПЗС РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1838. Т.12. №10 303. С.401.
11. ПЗС РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1851. Т.26: Отд.1. №25 500. С. 629.
12. Синельников Н.П. Записки сенатора. Исторический вестник. 1895. Т. 60. С. 380–397.
13. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 442. Оп. 798. Спр. 267. 11 арк.
14. ПЗС РИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т.31. №24 687. С. 719.
15. ПЗС РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1830. Т.4: № 2 857. С. 296.
16. ПЗС РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1838. Т. 12. № 10 306. С. 484.
17. ПЗС РИ. Собр. 1-е. Санкт-Петербург, 1830. Т.19. №13 653. С. 309.
18. ПЗС РИ. Собр. 2-е. Санкт-Петербург, 1832. Т.6. №4 724. С.701.
19. Єршов В.О. Польська література Волині доби романтизму: генеалогія мемуари стичності. Житомир : Полісся, 2008. 624 с.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Маркевич, О. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ЕПІДЕМІЯМИ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Літопис Волині, (25), 12-16. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.02
Розділ
Історія Волині