УКРАЇНА У ПРОМЕТЕЇСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЮЗЕФА ПІЛСУДСЬКОГО

  • Людмила Стрільчук
Ключові слова: політика прометеїзму, Юзеф Пілсудський, Друга Річ Посполита, українське питання, федерація, зовнішня політика

Анотація

Перша світова війна призвела не лише до падіння імперій та зміни державних кордонів, її наслідком стали не бачені досі руйнування та мільйони жертв, що втратили життя або ж були покалічені. Наслідком війни стали також надії європейських народів на зміни в міжнародних відносинах та сподівання на здобуття національної державності. Українці та поляки були серед тих, хто на уламках колись великих імперій сподівалися утворити власні держави, втілюючи цей задум із зброєю в руках. У представленій статті запропоновано аналіз міжнародно-політичної ситуації щодо українських земель, яка склалася наприкінці Першої світової війни та в перше десятиліття після її завершення, а також відтворено хронологію та особливості формування і реалізації політики прометеїзму Ю. Пілсудського. Концепція прометеїзму опиралася на сформовані в попередні історичні епохи зовнішньополітичні концепції шляхетської Речі Посполитої і реалізовувалася впродовж 20-х – першої половини 30-х років ХХ століття політичними прихильниками Ю. Пілсудського. Зовнішньополітичний вектор концепції прометеїзму спрямову- вався на розчленування Радянського Союзу за національними ознаками та створення на його основі федерації демократичних держав під егідою Другої Речі Посполитої. Українське питання в політиці прометеїзму посідало одне з чільних місць. Найважливішими складниками прометеїстської ідеології стали також антиросійська, антирадянська і антикомуністична спрямованість. Незважаючи на те, що в умовах міжвоєнного двадцятиліття концепція прометеїзму не лише не мала шансів на реалізацію, але й не була офіційно визнана на державному рівні, вона зали- шила глибокий слід у польській суспільно-політичній думці і мала вплив надалі на формування східної політики Польщі.

Посилання

1. Алексієвець Л. Польща: утвердження незалежної держави 1918–1926. Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. с.
2. Заневич М. У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі. URL: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/19/7072409.
3. Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. 752 с.
4. Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 –1939). Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. 360 с.
5. Комар В. Східна Галичина і Західна Волинь у політиці прометеїзму міжвоєнної Польщі. Українсько-польські відносини. Новітня доба. Львів, 2017. С. 230–244.
6. Кривонос Р.А. Бек Юзеф. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін.; худож.-оформлювач О.М. Іванова. Харків : Фоліо, 2013. Т. 1. С. 198.
7. Руда О. Національне питання в Польщі в 20–30 роках ХХ століття. Українсько-польські відносини. Новітня доба / відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 305–329.
8. Стрільчук Л. Від прометеїзму до стратегічного партнерства: польські зовнішнополітичні концепції щодо України. Волинь у європейському геополітичному та культурному просторі: вибрані питання : колективна монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 326–350.
9. Стрільчук Л., Пасічник Ю. Президентський вимір сучасних українсько-польських відносин : монографія. Луцьк : Терези, 2020. 360 с.
10. Bączkowski W. Na marginesie prόb twrenia poracji stanu w kwestii ukraińskiej. Biuleteń Polsko-Ukraiński. 1932. № 1. S. 11.
11. Pilsudski J. Pismа zbiorowe. T.V. Wаrszаwа, 1939.
12. Strilchuk L., Dobrzhanskiy O. Poland’s foreign Policy concepts traditions and innovations regarding Ukraine (the XXth – the beginning of the XXIst century). Східноєвропейський історичний вісник. 2021. Випуск 18. С. 219–228.
13. Strilchuk L. The Ukrаiniаn-Polish ConfrontаtioninVolhyniаin the Second World Wаr: Historicаl Memory Trаnsformаtions. Codrul Cosminului. Vol. 24. 2018. No. 1. P. 145–164.
14. Wasilewski L. O drogi porozumienia. Biuletyń Polsko-Ukraiński. 1932. № 2. S. 2–4.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2021). УКРАЇНА У ПРОМЕТЕЇСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЮЗЕФА ПІЛСУДСЬКОГО. Літопис Волині, (24), 165-169. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.26
Розділ
Всесвітня історія