ЛИСТОПАДОВЕ (ПОЛЬСЬКЕ) ПОВСТАННЯ 1830–1831 РОКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Оксана Карліна
  • Ганна Хлібовська
Ключові слова: українська історіографія, Російська імперія, Листопадове (польське) повстання 1830–1831 років, південно-західні губернії, Правобережна Україна, шляхта

Анотація

Представлено огляд української історіографії Листопадового (польського) повстання 1830–1831 років – однієї з важливих подій, яка суттєво вплинула на розгортання соціально-політичних і культурних процесів на українських землях у ХІХ столітті. Повстання охопило Королівство Польське і західні губернії Російської імперії. Зазначено, що українські історики обмежуються вивченням його перебігу та наслідків у південно-західних губерніях, тобто у Правобережній Україні. Ґрунтовні праці з історії з Листопадового повстання з’явилися у шістдесятих і сімдесятих роках ХХ століття на підставі опрацювання матеріалів, збережених в архівах і бібліотеках України. Відповідно до вимог тогочасної офіційної ідеології в них домінувала партійно-класова оцінка подій та явищ. У цих роботах розкривався економічний розвиток правобережних українських земель, аналізувались програмні цілі повстанців, досить докладно описувався перебіг повстання. Підкреслювалося існування соціальних проблем на Правобережжі; шляхту звинувачували в «обмеженості класових інтересів», що було причиною поразки повстання. Дослідники стверджували, що коли би в ході повстання не йшлося про відбудову Речі Посполитої в кордонах 1772 року, а селя- нам було обіцяно звільнення від кріпацтва, то основна маса українського селянства підтримала би повстанців. Подібні висновки містились також в узагальнюючих роботах з історії України ХІХ століття. У 1990-х роках в українській історіографії почали змінюватись методологічні засади дослідження мину- лого. Зросла зацікавленість науковців у вивченні соціальної історії Правобережної України. Появилось кілька праць, в яких представлена еволюція шляхти як окремого стану. Зменшення ареалу шляхетської землі внаслідок конфіскацій, переведення величезної маси дрібної шляхти в нижчі соціальні верстви, зміни в культурному і релігійному житті розглядаються як наслідки Листопадового повстання. Зауважено, що в останні десятиліття актуалізувалося багатоаспектне вивчення Листопадового повстан- ня та його наслідків на життя різних соціальних станів у південно-західних губерніях. Однак у руслі сучас- них методологічних і тематичних практик потребують повнішого дослідження проблеми гендерного чинника в повстанні, ментальних стереотипів, образу «чужого» у сприйнятті українців, поляків, росіян тощо.

Посилання

1. Клебовский Р. К истории польского восстания в Юго-Западном крае в 1831 году. Киевская старина. 1905. Т. 89. Июнь. С. 424–467.
2. Левицкий О. Эпизод из истории польского мятежа 1831 года на Киевщине. Киевская старина. 1899. Т. 65. Апрель. С. 90–11.
3. Липский И. Польский мятеж 1831 года по документам Волынской духовной консистории. Волынское губернские ведомости. 1884. № 8. С. 273–285.
4. Полонська-Василенко Н. Історія України; 3-є вид. Київ : Либідь, 1995. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року. 606 с.
5. Дорошенко Д. Нарис історії України; вид. 2-е. Київ : Глобус, 1992. Т. ІІ. Від половини XVII століття. 349 с.
6. Марахов Г.И. Социально-политическая борьба на Украине в 20–40-е годы XIX века. Киев : Вища школа. 1979. 151 с.
7. Баженов Л.В. Восстание 1830–1831 гг. на Правобережной Украине : автореф. дис. … канд ист. наук. Киев, 1973. 28 с.
8. Баженов Л.В. Обзор литературы и архивных источников о польском восстании 1831 г. на Правобережной Украине. Питання нової і новітньої історії. Київ, 1974. С. 126–138.
9. Баженов Л.В. Политические течения в польском восстании 1831 г. на Правобережной Украине. Центральная и Юго-Восточная Европа в новое время: сборник ст. Москва, 1974. С. 93–98.
10. Баженов Л.В. Участь поляків Правобережної України в листопадовому повстанні 1830–1831 років. Українське слов’янознавство. 1974. Вип. 10. С. 105–112.
11. Дядиченко В.А. Історія Української РСР : навчальний посібник для студ. неістор. ф-тів вузів УРСР / за ред К.К. Дубини. Київ : Київський університет, 1965. 455 с.
12. Ястребов Ф. Нариси історії України. Київ : Вид-во АН УРСР, 1939. Вип. VIII. Україна в першій половині ХІХ століття, 274 с.
13. История Украинской ССР: в двух томах / редкол.: К.К. Дубина (гл. ред.) и др. Киев : Наукова думка, 1969. Т. 1. 836 с.
14. Історія Української РСР. Київ: Наукова думка, 1978. Т. ІІІ. Україна в період розкладу феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму. 608 с.
15. Рибалка І.К. Історія Української РСР. Дорадянський період : підручн. для студентів іст. фак. вузів. Київ : Вища школа, 1978. 576 с.
16. Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІ. Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. Харків : Основа, 1997. 480 с.
17. Борисенко В.Й. Курс української історії. З найдавніших часів до ХХ століття. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 1998. 614 с.
18. Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академія, 1999. 568 с.
19. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття. Київ : Генеза, 1996. 360 с.
20. Кривошея І. І. Еволюція дворянства на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 1997. 16 с.
21. Кривошея І. Уманська шляхта в польських повстаннях 1830–1831 та 1863–1864 років. Український історичний збірник. 2006. Вип. 9. С. 107–123.
22. Кривошея І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 254 с.
23. Козій О.І. Чисельність та соціальна верства польського населення на Поділлі в середині ХІХ століття. Вісник Львівського університету. Серія Історична. 1995. Вип. 30. С. 39–46;
24. Козій О.І. Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстання 1830–1831 і 1863 років : автореф. дис. … канд. іст. наук. Львів, 1997. 26 с.
25. Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів : кол. Монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. Київ : КНТ, 2017. 264 с.
26. Карліна О.М. Жінки в громадському житті Волині в 30–60-х рр. ХІХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2014. № 7 (284). С. 13–19.
27. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 752 с.
28. Скрипник А.Ю. Російський військовий чинник у суспільно-політичному та економічному розвитку Правобережної України (1792–1895 рр.). Кам’янець-Подільський : Видавець ФОП Зволейко Д.Г., 2016. 612 с.
29. Скрипник А.Ю. Мілітарне протистояння у Листопадовому повстанні 1830–1831 рр. на Правобережній Україні. Військово-науковий вісник. 2018. Вип. 3. С. 47–60.
30. Гудь Б. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в XIX – першій половині XX ст. Харків : Акта, 2017. 490 с.
31. Павлюк В.В. Римо-католицька церква у суспільному житті Правобережної України кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія: Історичне краєзнавство. 2011. Вип. 4. С. 138–144.
32. Шостак І. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830–31 та 1863 років. Studia politologoca Ucraino-Polona. 2015. Вип. 5. C. 233–239.
33. Карліна О.М. Репресії щодо василіан на Волині після Листопадового повстання 1830 року та «стирання пам’яті» про них. Національна та історична пам’ять : Збірник наук. праць. Київ : НВЦ «Пріоритети», 2013. Вип. 6. С. 69–76.
34. Громакова Н.Ю. Визвольний рух поляків в українських землях: від конспіративної діяльності до повстанської боротьби. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2018. Т. 29 (68). № 3. С. 1–6.
35. Мурга Т. Свобода й вольность: вплив ідеології польського повстання 1830 року на російські філософію і літературу. Грані. 2021. Т. 24. № 1. С. 74–84.
36. Ярмошик І. Військові події на Волині в ході польського Листопадового повстання 1830–1831 рр. у світлі польської історіографії. Воєнна історія України. Волинь та Полісся. 2013. С. 183–188.
37. Конарівська Ю. Мемуари учасників Листопадового повстання 1830–1831 рр. як джерело вивчення польських визвольних змагань. Интермарум: історія, політика, культура. 2016. № 3. С. 167–174.
38. Конарівська Ю. Листопадове повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні в історичній літературі ХІХ – початку ХХ ст. Переяславський літопис. 2017. Вип. 11. С. 66–72.
39. Фицик І. Польські національні повстання ХІХ століття в дзеркалі мемуарів сучасників на сторінках часопису «Киевская старина». Rozdroża: Europa Środkowa i Wschodnia w reflekcjach humanistów. Częstpcowa, Humań, Poznań, 2016. T. III. С. 41–60.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Карліна, О., & Хлібовська, Г. (2021). ЛИСТОПАДОВЕ (ПОЛЬСЬКЕ) ПОВСТАННЯ 1830–1831 РОКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ. Літопис Волині, (24), 151-158. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.24
Розділ
Всесвітня історія